Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUPředpisyVýnosy rektoraplatné › Výnos rektora č. 7/2016

Výnos rektora č. 7/2016

o používání průkazů na Akademii múzických umění v Praze

Tento dokument ve formátu pdf

V Praze dne 29. 8. 2016
Č.j. 900/16/00231
PID 0262340

Výnos rektora č. 7/2016

o používání průkazů na Akademii múzických umění v Praze

 

S platností od 1. 9. 2016 vydávám tento výnos a ruším

Výnos rektora č. 10 /2005

 

Čl. 1

Typy, podoba a výdej průkazů

 1. Akademie múzických umění v Praze (dále AMU) vydává (od 1. 9. 2005) následující typy průkazů:

a)   průkaz studenta AMU s licencí ISIC (International Student Identity Card),

b)   průkaz studenta AMU,

c)   průkaz zaměstnance (pedagoga) AMU s licencí ITIC (International Teacher Identity Card),

d)   průkaz zaměstnance AMU,

e)   průkaz externího uživatele služeb AMU.

 1. Všechny typy průkazů mají podobu čipové karty, opatřené osobními údaji[1], čárovým kódem, fotografií, podpisovým pruhem a vyjadřují názvem AMU příslušnost k Akademii múzických umění v Praze.   
  1. Průkazy se vydávají v Informačním, poradenském a sociálním centru UK
   na adrese Praha 1, Celetná 13 (dále jen Centrum), na základě smlouvy mezi AMU a Univerzitou Karlovou. Po předložení průkazu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas) zde bude pořízena digitální fotografie osoby a vytištěn průkaz. K průkazu se bezplatně vydává pouzdro. V tomto Centru probíhá též prodlužování platnosti licence ISIC a ITIC a opakovaný výdej průkazu při ztrátě, včetně plateb s tím spojených.
  2. Fotografie pořízená při tvorbě průkazu je uložena v souladu s § 84 zákona č. 89/2012 Sb. v informačním systému AMU ve stejném režimu jako ostatní osobní údaje.
  3. Jakékoli používání průkazu AMU osobou, která s AMU nemá právní vztah, není dovoleno.

 

Čl. 2

Průkazy studentů

 1. Každému studentovi AMU bude vydán jeden průkaz, který bude platný po celou dobu nepřetržitého trvání studia na AMU, nejvýše však na dobu devíti let
  od vyznačeného data vydání. Po uplynutí maximální doby platnosti průkazu má student nárok na vydání nového za stejných podmínek jako při vydání prvního. Změna studijního programu nebo fakulty, na které student studuje, nemá
  na platnost průkazu vliv. Po ukončení studia student průkaz odevzdá na studijní oddělení své fakulty.
 2. Každý student si při prvním vydání průkazu zvolí, zda chce vydat pouze průkaz studenta AMU, nebo průkaz studenta AMU s licencí ISIC (International Student Identity Card).

a)   Vydání průkazu studenta AMU a pouzdra je bezplatné.

b)   Vydání průkazu studenta AMU s licencí ISIC je podmíněno studiem akreditovaného programu/oboru a zpoplatněno náhradou režijních nákladů
ve výši 230 Kč.

c)   Prodloužení platnosti licence ISIC (vyznačované na průkazu holografickou přelepkou) je zpoplatněno náhradou režijních nákladů ve výši 230 Kč.

d)   Žádosti o výměnu průkazu studenta AMU za průkaz s licencí ISIC bude vyhověno s tím, že tato výměna je zpoplatněna stejnou částkou jako
v případě opakovaného vydání průkazu (ztráta apod., viz odstavec 4 tohoto článku).

 1. Při vydávání průkazu s licencí ISIC nebo prodlužování licence ISIC
  k již vydanému průkazu v období od 1. 1. do 31. 8. je licence platná do 31. 12. daného kalendářního roku, při vydávání v období od 1. 9. do 31. 12. je licence platná do 31. 12. následujícího kalendářního roku.
 2. Náhrada nákladů při opakovaném vydání průkazu nebo pouzdra je ve výši:

a)     průkaz studenta AMU: 200 Kč,

b)     průkaz studenta AMU s licencí ISIC: součet náhrady nákladů za průkaz
dle písm. a) a režijních nákladů dle odstavce 2, tedy 430 Kč,

c)     pouzdro: 10 Kč.

Tato náhrada se netýká případů výměny průkazu z důvodu změny osobních údajů nebo selhání funkčnosti technických prvků průkazu nezaviněného držitelem.

 1. Zdravotně postižení studenti (držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P) obdrží průkaz studenta AMU i průkaz studenta AMU s licencí ISIC zdarma. Tito studenti mají možnost vyzvednout si průkaz buď osobně podle čl. 1 odst. 3., nebo zažádat
  na studijním oddělení své fakulty, kde předají svou fotografii označenou rodným číslem a kopii průkazu ZTP nebo ZTP/P a určí si místo vyzvednutí průkazu (studijní oddělení nebo doporučenou poštou na udanou adresu).

 

Čl. 3

Průkazy zahraničních studentů na krátkodobých studijních pobytech

 1. Pro zahraniční studenty studující na AMU v rámci krátkodobých studijních pobytů platí v oblasti studijních průkazů stejná pravidla jako pro ostatní studenty.

 

 

 

Čl. 4

Průkazy zaměstnanců

 1. Za zaměstnance jsou pro účely tohoto opatření považovány osoby, které jsou s AMU v pracovním poměru, a osoby, které mají s AMU uzavřenu dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce (dále jen „zaměstnanec“). Každému zaměstnanci je vydán jeden průkaz, jehož platnost je omezena na dobu trvání pracovního poměru nebo platnosti dohody o pracovní činnosti, nejvýše však na dobu devíti let od vyznačeného data vydání.   Po uplynutí maximální doby platnosti průkazu má zaměstnanec nárok na vydání nového
  za stejných podmínek jako při vydání prvního. Při ukončení pracovního poměru nebo platnosti dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce zaměstnanec průkaz odevzdá na zaměstnanecké oddělení.
 2. Zaměstnanec si při prvním vydání průkazu zvolí, zda chce vydat průkaz zaměstnance AMU, nebo průkaz zaměstnance AMU s licencí ITIC (International Teacher Identity Card).
 3. Podmínky pro vydání průkazu zaměstnance s licencí ITIC stanoví smlouva o distribuci uzavřená AMU, GTS ALIVE s.r.o. a International Association Services A/S. Možnost vydání tohoto průkazu je omezena na akademické a pedagogické pracovníky s úvazkem minimálně 0,3 a s pracovní smlouvou, jejíž doba platnosti je alespoň dvanáct měsíců.
 4. Poplatky za průkaz:

a)   Vydání průkazu zaměstnance AMU je bezplatné.

b)   Vydání průkazu zaměstnance AMU s licencí ITIC je zpoplatněno náhradou režijních nákladů ve výši 230 Kč.

c)   Prodloužení platnosti licence ITIC (vyznačované na průkazu holografickou přelepkou) je zpoplatněno náhradou režijních nákladů ve stejné výši, tj. 230 Kč.

d)   Žádosti o výměnu průkazu zaměstnance AMU za průkaz s licencí ITIC bude vyhověno s tím, že tato výměna je zpoplatněna stejnou částkou jako
v případě opakovaného vydání průkazu (ztráta apod., viz odstavec 6 tohoto článku).

 1. Při vydávání průkazu s licencí ITIC nebo prodlužování licence ITIC k již vydanému průkazu v období od 1. 1. do 31. 8. je licence platná do 31. 12. daného kalendářního roku, při vydávání v období od 1. 9. do 31. 12. je licence platná do 31. 12. následujícího kalendářního roku.
 2. Náhrada nákladů při opakovaném vydání průkazu nebo pouzdra je ve výši:

a)     průkaz zaměstnance AMU: 200 Kč,

b)     průkaz zaměstnance AMU s licencí ITIC: součet náhrady nákladů za průkaz
dle písm. a) a režijních nákladů dle odstavce 4, tedy 430 Kč,

c)     pouzdro: 10 Kč.

Tato náhrada se netýká případů výměny průkazu z důvodu změny osobních údajů nebo selhání funkčnosti technických prvků průkazu nezaviněného držitelem.

 

Čl. 5

Průkazy externích uživatelů

 1. Za externí uživatele služeb jsou pro účely tohoto výnosu považovány osoby, které mají mít možnost vstupu do objektů AMU, aniž by k AMU měly jiný vztah, účastníci programů celoživotního vzdělávání, zahraniční krátkodobí hosté, studenti jiných vysokých škol ubytovaní na koleji AMU, hosté ubytovaní
  na koleji a ubytovacím zařízení AMU a další osoby, které mají zájem využívat služeb poskytovaných AMU (dále jen „externí uživatelé“).
 2. Vydání průkazu externího uživatele je vázáno na poskytnutí osobních údajů
  a souhlasu s jejich zpracováním v Informačním systému AMU.
 3. Průkazy AMU vydávané externím uživatelům obsahují náležitosti
  dle čl. 1 odst. 2.
 4. Platnost průkazu externího uživatele je omezena na dobu devíti let
  od vyznačeného data vydání. Po uplynutí maximální doby platnosti průkazu
  má externí uživatel nárok na vydání nového za stejných podmínek jako při vydání prvního.
 5. Vydání průkazu externího uživatele je bezplatné. Náhrada nákladů
  při opakovaném vydání průkazu nebo pouzdra je ve výši:

a)     průkaz externího uživatele: 200 Kč,

b)     pouzdro: 10 Kč.

Tato náhrada se netýká případů výměny průkazu z důvodu změny osobních údajů nebo selhání funkčnosti technických prvků průkazu nezaviněného držitelem.

 1. Pro externí čtenáře knihoven AMU vydávají fakultní knihovny vlastní průkazy podle vlastních pravidel.

 

Čl. 6

Společná ustanovení

 1. Souhrnné informace o vydávání průkazů jsou k dispozici na prukazy.amu.cz
 2. Evidence průkazů, zprostředkování automatizovaných služeb a úkony s tím související, včetně hospodaření, jsou v působnosti Počítačového centra AMU. Toto pracoviště současně připravuje a koordinuje kroky vedoucí k efektivnímu využívání průkazů v rámci AMU a poskytuje metodickou pomoc fakultám
  a součástem AMU při zavádění aplikací vázaných na průkazy.
 3. Ztrátu nebo odcizení průkazu je jeho držitel povinen neprodleně oznámit v Informačním, poradenském a sociálním centru UK, Praha 1, Celetná 13,
  tel. 224 491 610. V případě neoznámení ztráty či odcizení průkazu nese jeho držitel odpovědnost za případné škody způsobené zneužitím průkazu.
 4. Organizační a hospodářskou koordinaci týkající se výdeje průkazů AMU
  a vyúčtování finančních prostředků související s vydáváním průkazů provádí kvestor AMU.

 

 

doc. Jan Hančil
rektor[1] Na průkazech nejsou uváděny tituly.

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze