Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUPředpisyVýnosy rektoraplatné › Výnos rektora č.10/2016

Výnos rektora č.10/2016

Tento dokument ve formátu pdf
Příloha 1: Rámcový popis pracovní činnosti akademického pracovníka
Příloha 2: Rámcový popis pracovní činnosti vedoucího katedry
Příloha 3: Rozsah působnosti a odpovědnosti děkana


V Praze dne 30. 11. 2016
Č. j.: 900/16/00340
PID 0270854

Výnos rektora č. 10/2016

Kariérní řád akademických a vědeckých a výzkumných pracovníků Akademie múzických umění v Praze

Článek 1

Všeobecná ustanovení

(1)     Kariérní řád upravuje zásady personálního řízení na AMU, upravuje postavení akademických a vědeckých a výzkumných pracovníků Akademie múzických umění v Praze (dále „AMU“) na všech fakultách a celoškolních pracovištích
a upřesňuje zásady pro stanovení jejich náplní práce.

(2)     Kariérní řád se vydává v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o vysokých školách“),
a vnitřními předpisy AMU.

(3)     Kariérní řád zohledňuje specifické vlastnosti studijních programů v oblasti vzdělávání Umění, související vědecko-výzkumnou, umělecko-výzkumnou, vývojovou a uměleckou tvůrčí činnost, a dále zaměstnanecký a kariérní rozvoj.

 

Článek 2

Zaměstnanci

(1)     Pedagogickou, vědeckou, výzkumnou, uměleckou a další tvůrčí činnost na AMU vykonávají podle § 70 zákona o vysokých školách akademičtí pracovníci. Pracovní místa akademických pracovníků se obsazují na základě výběrového řízení podle § 77 zákona o vysokých školách a Řádu výběrového řízení AMU. Způsob zařazování zaměstnanců do mzdových tříd je stanoven Vnitřním mzdovým předpisem AMU.

(2)     Výlučně vědeckou a výzkumnou činnost na AMU dále vykonávají vědečtí výzkumní a vývojoví pracovníci (dále jen „VaV pracovníci“), jejichž zaměstnávání nepodléhá výběrovému řízení. Pracovní poměr VaV pracovníků může mít povahu pracovního poměru na dobu určitou a tento pracovní poměr může být na základě kolektivní smlouvy a písemné dohody s ohledem na zvláštní charakter práce obnovován opakovaně.

(3)     Výlučně pedagogickou činnost dále vykonávají pedagogičtí pracovníci, jejichž zaměstnávání nepodléhá výběrovému řízení, a to zpravidla na základě dohod
o pracích konaných mimo pracovní poměr.

(4)   Statut hostujícího profesora je přiznán zaměstnanci po dobu jeho působení v rámci pracovního poměru k AMU za podmínek stanovených v čl. 26 Statutu AMU. Hostující profesor není členem akademické obce AMU a nemůže být garantem studijního programu.

(5)     Postavení emeritního profesora upravuje článek 32 Statutu AMU.

(6)     Funkční místo mimořádného profesora může zastávat pouze osoba, která srovnatelného postavení s docentem nebo profesorem dosáhla v zahraničí nebo je uznávaným zahraničním umělcem nebo odborníkem, který v dané oblasti vzdělávání působil v praxi alespoň po dobu 20 let. Postavení mimořádného profesora upravuje § 70 odst. 2 zákona o vysokých školách a článek 26 Statutu AMU.

 

Článek 3

Kategorie zaměstnanců podílejících se na hlavní činnosti AMU

Akademičtí pracovníci

(1) Asistent (platová třída 9)

Pro zařazení na pracovní místo asistent je předpokladem ukončení magisterského vysokoškolského vzdělání. V případě odborníka s průkaznými výsledky v praxi může být od této podmínky upuštěno. Asistent může být současně studentem doktorského studia. Asistent je pověřován pedagogickými, výzkumnými a dalšími tvůrčími úkoly.

Obecná charakteristika: Vzdělávací činnost spočívá zejména v podpoře osvojování a upevňování znalostí a dovedností především studentů bakalářského stupně.

(2)        Odborný asistent bez vědecké hodnosti (platová třída 10)

Pro zařazení na pracovní místo odborný asistent (bez vědecké hodnosti) je předpokladem ukončení magisterského vysokoškolského vzdělání. V případě zvláště významného odborníka z praxe může být od tohoto požadavku upuštěno.

Obecná charakteristika: vzdělávací a umělecká tvůrčí činnost při výuce studentů, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, vedení a oponování seminárních, diplomových prací, popřípadě přednášková činnost.

 

(3)     Odborný asistent s vědeckou hodností (platová třída 11)

Pro zařazení na pracovní místo odborný asistent s vědeckou hodností je nezbytným předpokladem dosažení vědecké hodnosti (Ph.D., Dr., CSc. nebo jejich ekvivalenty) v daném oboru.

Obecná charakteristika: Vzdělávací a umělecká tvůrčí činnost při výuce studentů, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, vedení a oponování diplomových a disertačních prací, popřípadě přednášková činnost a řešení vědeckých, výzkumných a dalších tvůrčích úkolů, případně garantování příslušného studijního programu v bakalářském studiu.

(4)        Docent (platová třída 11-12)

Pro zařazení na pracovní místo docent je nezbytným předpokladem jmenování docentem v daném oboru či v oboru příbuzném. Obecná charakteristika: řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu nebo umělecké činnosti a další tvůrčí činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů, organizování a vedení jejich účasti na výzkumu, přednášková činnost, provádění expertních
a hodnotících činností, vedení a oponování diplomových a disertačních prací, případně garantování příslušného studijního programu. Docent - garant studijního programu je vždy zařazen v platové třídě 12.

(5)        Profesor (platová třída 12-13)

Pro zařazení na pracovní místo profesor je nezbytným předpokladem jmenování profesorem v daném či příbuzném oboru. Obecná charakteristika: tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu nebo umění spojené s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů nebo absolventů vysokých škol a v přípravě vědeckých nebo uměleckých pracovníků, vedení a oponování diplomových a disertačních prací, případně garantování příslušného studijního programu. Profesor - garant studijního programu je vždy zařazen v platové třídě 13.

Další zaměstnanci podílející se na hlavní činnosti

(6)    Lektor (platová třída 8)

Pro zařazení na pracovní místo lektor se zpravidla předpokládá ukončené bakalářské vysokoškolské vzdělání. V případě odborníka s průkaznými výsledky v praxi může být od této podmínky upuštěno. Obecná charakteristika: vzdělávací činnost lektora spočívá v asistenci studentům s konkrétními úkoly spíše praktické povahy.

(7)     Pedagogický pracovník

Pedagogický pracovník je významný odborník v příslušném oboru podílející se na výuce, výzkumné, vývojové a umělecké tvůrčí činnosti, zpravidla na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti). Dle charakteru těchto smluv je pověřován činnostmi odpovídajícími dosažené kvalifikaci, zejména vedení dílen, mistrovských kurzů, seminářů, cvičení, dále přednášení dílčích témat dle odbornosti apod.

(8)     Vědecký, výzkumný a vývojový pracovník (platová třída 10), vedoucí vědecký, výzkumný a vývojový pracovník, nebo vědecký, výzkumný a vývojový pracovník - specialista (platová třída 11).

Pro zařazení na pracovní místo vědecký, výzkumný a umělecko-výzkumný pracovník, vědecký, výzkumný a vývojový pracovník – specialista, vedoucí vědecký, výzkumný a umělecko-výzkumný pracovník je nezbytným předpokladem ukončení magisterského vysokoškolského vzdělání, příp. dosažení vědeckého titulu (Ph.D., CSc. nebo jejich ekvivalenty). Pracovní smlouva na místo výzkumný pracovník se sjednává na dobu určitou.

 

Článek 4

Pedagogická činnost

(1)     Rozsah výuky stanoví pro jednotlivé akademické a pedagogické pracovníky vedoucí katedry/vedoucí celoškolního pedagogického pracoviště na základě personálního plánu součásti dle čl. 6 tohoto výnosu formou popisu pracovní činnosti dle čl. 5 tohoto výnosu a kariérního plánu dle čl. 7 tohoto výnosu.

(2)     Výuka konaná akademickými a pedagogickými pracovníky v tvůrčích předmětech může být rozvržena nerovnoměrně, v závislosti na potřebách pedagogického a tvůrčího procesu, vždy v souladu se zákoníkem práce.

(3)     Akademický pracovník se podílí na výuce v rámci vlastní katedry i v rámci dalších kateder příslušné fakulty respektive celé školy, pokud se tak vedoucí katedry dohodne s děkanem fakulty/fakult.

(4)     Akademický pracovník se může podílet na výuce v cizím jazyce, za niž mu může být přiznán osobní příplatek resp. mimořádná odměna z výnosů HČ/DČ podle charakteru studijního programu/kurzu. Akademický pracovník může vyjíždět na zahraniční pedagogické či zaměstnanecké mobility, a to jak krátkodobé (zejména v rámci programu Erasmus+), tak dlouhodobější v rámci mezinárodních partnerství. Tyto mobility nejsou nárokové a vyslání záleží na finanční a personální situaci součásti.

(5)     Podíl akademického pracovníka na vedení kvalifikačních prací a jejich oponenturách, stejně jako práce školitele v případě doktorského studia, stanoví na základě dohody s příslušným akademickým pracovníkem vedoucí katedry, v případě školitele předseda oborové rady doktorského studia.

 

Článek 5

Popis pracovní činnosti

(1)     Akademickým pracovníkům stanoví popis pracovní činnosti vedoucí katedry/vedoucí pedagogického pracoviště s celoškolní působností.

(2)     Vedoucím kateder stanoví popis pracovní činnosti děkan. Vedoucím pedagogických pracovišť s celoškolní působností stanoví popis pracovní činnosti rektor.

(3)     Rozsah působnosti a odpovědnosti děkana stanovuje rektor na základě povinností a pravomocí popsaných v zákoně o vysokých školách.

(4)     Proděkanům stanoví rozsah působnosti a odpovědnosti děkan.

(5)     Prorektorům stanoví rozsah působnosti a odpovědnosti rektor.

(6)     Popis pracovní činnosti je vypracován při nástupu do zaměstnání a při každé změně pracovního zařazení. Popis pracovní činnosti je uložen v osobním spisu zaměstnance.

(7)     Rámcový popis pracovní činnosti akademických pracovníků AMU je Přílohou č. 1, rámcový popis pracovní činnosti vedoucího katedry je Přílohou č. 2 a Rozsah působnosti a odpovědnosti děkana Přílohou č. 3 tohoto výnosu.

(8)     Popis pracovní činnosti daného zaměstnance je konkretizací rámcového popisu pracovní činnosti. Jeho součástí je Kariérní plán zaměstnance.

 

Článek 6

Personální plán součásti[1]

(1)           Personální plán součásti stanovuje, jaké složení zaměstnanců je z hlediska jejich kvalifikace potřebné k plnění současných a plánovaných úkolů součásti, a to ve výhledu na 10 let. Personální plán součásti obsahuje nejméně:

  1. přehled plněných a plánovaných úkolů součásti,
  2. současný počet a kvalifikační strukturu zaměstnanců,
  3. předpokládaný potřebný počet a kvalifikační strukturu zaměstnanců,
  4. předpokládaný potřebný objem osobních nákladů.

(2)            Personální plán součásti je povinen zpracovat a při změně okolností upravovat vedoucí každé součásti AMU na základě podkladů zpracovaných vedoucími kateder a je jím v personálních otázkách, zejména ohledně přijímání nových zaměstnanců, vázán. Personální plán součásti a jeho úpravy předává vedoucí součásti na vědomí rektorovi AMU.

(3)           Rektor může svolat setkání vedoucích součástí za účelem projednání personálních plánů součástí a jejich naplňování.

(4)            Personální plán součásti se týká jak akademických pracovníků, tak ostatních zaměstnanců součásti. Personální plán obsahuje také určení garantů jednotlivých studijních programů.

 

Článek 7

Kariérní plán

(1)        Kariérní plán je konkrétním výrazem zájmu AMU, resp. její součásti na profesním růstu daného zaměstnance. Kariérní plán zaměstnance je průsečíkem strategického plánu rozvoje součásti s profesními a osobnostními předpoklady zaměstnance. Je zpracováván zpravidla s perspektivou 5 let. Kariérní plán se zpracovává pro zaměstnance do 65 let věku s úvazkem nejméně 0,75 násobku týdenní pracovní doby stanové zákoníkem práce, v případě potřeby i s úvazkem 0,5 násobku týdenní pracovní doby.

(2)        Kariérní plán zaměstnance obsahuje současné pracovní zařazení zaměstnance, jeho současnou kvalifikaci, jeho požadovanou kvalifikaci, dílčí kroky k dosažení požadované kvalifikace, podmínky kariérního postupu, specifikaci jeho akademického profilu (dle čl. 12 odst. 3 tohoto výnosu), případně další údaje.

(3)        Kariérní plán stanovuje vedoucí součásti na návrh vedoucího zaměstnance přímo nadřízeného danému zaměstnanci na základě personálního plánu součásti. Kariérní plán musí zohledňovat sjednaný i předpokládaný rozsah pracovního úvazku.

(4)        Přímý nadřízený je povinen kariérní plán se zaměstnancem projednat, aby se vyjasnila vzájemná očekávání, možnosti a potřeby daného zaměstnance a AMU jako zaměstnavatele. AMU v nejvyšší možné míře zohlední vůli zaměstnance tak, aby došlo ke shodě; nepodaří-li se ji nalézt, určí kariérní plán zaměstnance vedoucí součásti AMU.

(5)        Stanovený kariérní plán je součástí pracovní náplně zaměstnance; zaměstnanec svým podpisem potvrzuje toliko jeho převzetí. Kariérní plán je uložen v osobním spise zaměstnance.

(6)        Poprvé je kariérní plán sepisován při uzavírání pracovního poměru nebo nejbližším prodlužování pracovního poměru sjednaného na dobu určitou
s daným zaměstnancem.

(7)        V případě, že je jako součást kariérního plánu stanoveno habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem, může vedoucí pracoviště, děkan nebo rektor udělit zaměstnanci motivační odměnu na náklady spojené s tímto řízením.

 

Článek 8

Ověřování plnění kariérního plánu

(1)     Dílčí kroky plnění kariérního plánu zaměstnance, plnění pracovních úkolů
a dosahování pracovních výsledků ověřuje a se zaměstnancem projedná nejméně jednou za tři roky nebo při každém obnovování smlouvy na dobu určitou jeho nejbližší nadřízený vedoucí zaměstnanec. Po projednání se zaměstnancem uvede vedoucí zaměstnanec závěr o zjištěném postupu plnění kariérního plánu, pracovních výsledcích a případné termíny k odstranění nedostatků do hodnocení plnění kariérního plánu zaměstnance; zaměstnanec má právo do hodnocení uvést, zda s ním souhlasí či nesouhlasí a z jakých důvodů.

(2)   Zjistí-li nadřízený vedoucí zaměstnanec, že kariérní plán není řádně plněn, nebo že zaměstnanec nedosahuje dobrých pracovních výsledků, projedná se zaměstnancem příčiny a možnosti nápravy a stanoví termín, do kdy má být nápravy dosaženo. Nepodaří-li se ve stanoveném termínu nápravy dosáhnout, oznámí to vedoucímu součásti.

 

Článek 9

 

Podpora plnění kariérního plánu

 

(1)        AMU podporuje zaměstnance v jejich kariérním růstu, a to zejména v oblasti plnění kariérního plánu:

  1. podporou vzdělávání zaměstnanců, jímž si prohlubují nebo zvyšují kvalifikaci, a to včetně znalosti cizích jazyků a práce s informačními technologiemi;
  2. podporou publikační činnosti zaměstnanců; stáží zaměstnanců;
  3. podporou zaměstnanců v přípravě na habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem i během uvedených řízení;
  4. podporou rozvoje pedagogických, případně manažerských dovedností.

 

(2)        Podpora ze strany AMU spočívá zejména v úpravě pracovních podmínek
s ohledem na skloubení osobního a profesního života se zvláštním přihlédnutím k potřebám zaměstnanců s dětmi předškolního věku; v umožnění čerpání tvůrčího volna akademickým pracovníkům, zejména v období před podáním návrhu na zahájení habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem; pořádáním vzdělávacích akcí pro zaměstnance; dále formou úhrady poplatků za účast zaměstnanců na vzdělávacích akcích, stážích a odborných setkáních
a konferencích odpovídajících kariérnímu plánu; v nákupu odborné literatury
a jiných zdrojů informací potřebných k plnění pracovních úkolů.

 

Článek 10

Pracovní doba

(1)     Pracovní doba akademických, pedagogických a vědeckých a výzkumných pracovníků je rozvržena nepravidelně, vždy v souladu se zákoníkem práce. Skládá se z hodin kontaktní výuky, hodin nekontaktní výuky, hodin přípravy, hodin věnovaných akademické práci v širším slova smyslu (účast v komisích přijímacího řízení, podíl na akademické samosprávě, vedoucí činnost, činnost v komisích a radách, vedení a oponování vysokoškolských kvalifikačních prací, tvůrčí činnost dle odborného zaměření). Konkrétní skladbu pracovních úkolů upravuje kariérní plán.

(2)     Kontrola dodržování pracovní doby je prováděna na příslušné katedře/celoškolním pedagogickém pracovišti, kde je zaměstnanec veden
a přidělen k výkonu práce. Za kontrolu dodržování pracovní doby zaměstnanci dané katedry/celoškolního pedagogického pracoviště odpovídá děkanovi/rektorovi vedoucí katedry/vedoucí celoškolního pedagogického pracoviště. Přihlíží přitom k dohodnutému kariérnímu plánu.

 

Článek 11

Tvůrčí volno

(1)     Akademickému pracovníkovi může být na jeho žádost poskytnuto tvůrčí volno
(§ 76 zákona o vysokých školách a čl. 27 Statutu AMU).  AMU poskytuje tvůrčí volno zejména a) pro získání habilitace nebo jmenování profesorem,
b) za účelem dosažení mimořádných vědeckých výsledků (např. dokončení prestižní publikace) nebo c) za účelem studijního pobytu.

(2)     Podmínkou udělení tvůrčího volna je zpravidla jedna z následujících možností:
a) předložení plánu výzkumných aktivit a publikací, jejichž naplnění povede prokazatelně k zahájení habilitačního nebo jmenovacího řízení v pevně stanoveném termínu, b) předložení výzkumného plánu, který během uvedeného období povede k dosažení mimořádných vědeckých výsledků, jež nelze realizovat při současném vykonávání pedagogické činnosti nebo c) předložení parametrů studijního pobytu.

(3)     Žádost o udělení tvůrčího volna s vyjádřením vedoucího katedry je předkládána proděkanovi příslušné fakulty, který má ve své kompetenci pedagogické záležitosti. O udělení tvůrčího volna rozhoduje děkan/v případě celoškolních pedagogických pracovišť rektor. Tvůrčí volno může být akademickému pracovníku poskytnuto v délce nejvýše šesti měsíců jedenkrát za sedm let, nebrání-li tomu závažné okolnosti týkající se plnění vzdělávacích úkolů AMU. Na udělení tvůrčího volna nemá akademický pracovník nárok. Po dobu tvůrčího volna náleží akademickému pracovníku mzda.

Článek 12

Hodnocení a evaluace

(1)     Vedoucí katedry/vedoucí celoškolního pedagogického pracoviště odpovídá za rozsah a kvalitu akademických, pedagogických, vědeckých a výzkumných
a dalších činností akademických, pedagogických a vědeckých a výzkumných pracovníků stanovených v jejich pracovní náplni.

(2)     Vedoucí katedry/vedoucí celoškolního pedagogického pracoviště provádí periodické interní hodnocení všech akademických, pedagogických, vědeckých
a výzkumných pracovníků svého pracoviště jako součást vnitřního hodnocení studijního programu, jehož výsledky předkládá děkanovi/rektorovi.

(3)    Kritéria hodnocení zaměstnanců, která vycházejí z jejich pracovní náplně, zahrnují:

a) pedagogickou činnost (kvalita a rozsah výuky, vedení kvalifikačních prací, garantování předmětů, garantování studijního programu, inovace a zavádění nových metod výuky, podíl na výuce v cizím jazyce),

b) doktorské studium (práce školitele, vedení výzkumných týmů složených z doktorandů, kvalita a rozsah výuky, práce v oborové radě doktorského studia),

c) vědeckou a uměleckou činnost (realizované výzkumné či umělecké projekty, publikační činnost, příprava a podávání grantových projektů, spolupráce s domácími institucemi, zahraniční spolupráce, účast na domácích a zahraničních vědeckých konferencích, uměleckých festivalech, účast na organizaci seminářů, konferencí, členství ve vědeckých společnostech a redakčních radách, atp.),

d) další aktivity (např. zapojení do administrace náročných úkolů pro fakultu nebo katedru, zapojení do dalších činností reprezentujících katedru nebo fakultu). Jedinečná skladba těchto činností zakládá profil akademického pracovníka.

(4)    Neuspokojivé pracovní výsledky, které akademický, pedagogický nebo VaV pracovník v přiměřené lhůtě neodstranil, ač byl k jejich odstranění písemně vyzván, mohou být výpovědním důvodem podle ust. § 52 písm. f) zákoníku práce.

 

Článek 13

Platnost, účinnost

Tento výnos je platný ode dne jeho vyhlášení a zveřejnění ve veřejné části internetových stránek AMU a účinný dnem 1. 12. 2016.

 

Příloha 1: Rámcový popis pracovní činnosti akademického pracovníka

Příloha 2: Rámcový popis pracovní činnosti vedoucího katedry

Příloha 3: Rozsah působnosti a odpovědnosti děkana

 

 

doc. Jan Hančil
rektor

 

 


[1] „Součást“ je definována v článku 12 Statutu AMU

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze