Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUPředpisyVýnosy rektora › platné

Platné výnosy rektora

VÝNOS REKTORA č. 5/2017
k zajištění řádné inventarizace na Akademii múzických umění v Praze v roce 2017,
Výnos rektora č. 4/2017
Výnos rektora č. 3/2017
kterým se z důvodů změny sazby DPH za stravovací služby upravují ceny stravování bez DPH ve středisku UVS Poněšice.
Výnos rektora č. 2/2017
kterým se upravují poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2017/2018.
Výnos rektora č. 1/2017
kterým se upravují poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením a s řízením ke jmenování profesorem
Výnos rektora č.10/2016
Výnos rektora č. 9/2016
kterým se upravují ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE NA PODPORU PROJEKTŮ SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU
Výnos rektora č. 8/2016
o poplatku za úkony spojené s řízením o žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace.
Výnos rektora č. 7/2016
o používání průkazů na Akademii múzických umění v Praze
Dodatek č. 1 k výnosu rektora č. 6/2015
Výnos rektora č. 4/2016
kterým se od 1. dubna 2016 upravují ceny ve středisku UZA Tržiště
Výnos rektora č. 3/2016
Spisový a skartační řád Akademie múzických umění v Praze
Výnos rektora č. 2/2016
kterým se upravují poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2016/2017.
Výnos rektora č. 1/2016
o pracovněprávních vztazích na AMU
Výnos rektora č. 8/2015
PRAVIDLA VNITŘNÍ SOUTĚŽE AMU, kterými se upravují zásady rozdělování prostředků příslušné části Institucionálního plánu pro roky 2016 - 2018.
Výnos rektora č. 4/2015
k řízení, organizaci a provádění požární ochrany v objektech Akademie múzických umění v Praze
Výnos rektora č. 6/2015
jímž se stanovují nová pravidla pro rozdělování a užití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj (dále „IP DKR“) výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků podle Zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále „MŠMT“) Akademii múzických umění v Praze (dále „AMU“).
Výnos rektora č. 5/2015
o uznávání studia v rámci zahraničních studentských mobilit realizovaných na základě programu Erasmus +
Výnos rektora č. 3/2015
o habilitačních řízeních a řízeních ke jmenování profesorem na Akademii múzických umění v Praze (AMU)
Výnos rektora č. 1/2015
jímž se stanovují poplatky za nadstandardní administrativní úkony.
Výnos rektora č. 6/2014
o zásadách akvizice a evidence informačních zdrojů na Akademii múzických umění v Praze (AMU)
Výnos rektora č. 5/2014
o zásadách identity managementu na AMU v Praze (stručná informace pro uživatele)
Výnos rektora č. 3/2014
kterým se stanovuje jednací řád oborových rad doktorského studia na AMU v Praze.
Výnos rektora č. 6/2013
kterým je upraveno zpracovávání znaleckých posudků na Akademii múzických umění v Praze a poskytování odměny za jejich vypracování
Výnos rektora č. 5/2013
kterým se s účinností od 1. ledna 2014 upravují ceny doplňkové činnosti ve středisku UVS Poněšice
Výnos rektora č. 3/2013
k zajištění řádné inventarizace na Akademii múzických umění v Praze v roce 2013, jímž je zároveň vyhlášen její plán na všech fakultách a složkách
Dodatek č. 1 k výnosu rektora č. 8/2012
kterým se upravují s účinností od 28.6.2013 ceny ubytování v průběhu akademického roku a hotelového provozu na Koleji a učebním středisku Hradební
Výnos rektora č. 8/2012
kterým se v návaznosti na zákonnou změnu sazeb daně z přidané hodnoty (dále jen „ DPH“) od 1. ledna 2013 upravují ceny ve střediscích UVS Poněšice, UZA Tržiště, Kolej a učební středisko Hradební, UVS Beroun
Výnos rektora č. 6/2012
jímž se stanovuje počet kreditů v doktorských studijních programech na Akademii múzických umění v Praze (dále jen „AMU“)
Metodika k výnosu rektora č. 1/2012
Výnos rektora č. 4/2011
o nakládání s výsledky činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích na Akademii múzických umění v Praze
Výnos rektora č. 3/2011
k zajištění řádné inventarizace na Akademii múzických umění v Praze v roce 2011 a jímž zároveň vyhlašuji její plán na všech fakultách a složkách
Výnos rektora č. 4/2010
k zajištění řádné inventarizace na Akademii múzických umění v Praze v roce 2010, jímž zároveň vyhlašuji její plán na všech fakultách a složkách.
Výnos rektora č. 1/2010
kterým se upravují poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2010/2011.
Výnos rektora č. 8/2009
k zajištění řádné inventarizace na Akademii múzických umění v Praze v roce 2009 a jímž zároveň vyhlašuji její plán na všech fakultách a složkách.
Výnos rektora č.6/2009
o evidenci a používání razítek na AMU
Výnos rektora č. 4/2009
Metodika jednotné úpravy, zpracovávání, ukládání a zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací na AMU
Výnos rektora č. 2/2009
kterým se upravují poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2009/2010.
Výnos rektora č. 1/2009
o komplexní prověrce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) podle § 108 odst. 5 Zákoníku práce a o prověrce požární ochrany (PO)
Výnos rektora č. 9/2008
k zajištění řádných inventarizací na Akademii múzických umění v Praze v roce 2008 a jímž zároveň vyhlašuji jejich plán na všech fakultách a složkách
Výnos rektora č. 6/2008
kterým se upravují poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2008/2009.
Výnos rektora č. 3/2008
jímž se upravuje Výnos rektora č. 5/2007 z 5. března 2007 o zadávání veřejných zakázek na AMU
Výnos rektora č. 2/2008
kterým se na základě rozhodnutí MŠMT č.j. 107/2008-30 ze dne 3. ledna 2008 bez náhrady ruší výnos č. 7/2001 o poplatcích za habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem pro uchazeče, kteří nejsou v pracovně právní poměru s Akademií múzických umění v Praze.
Výnos rektora č. 4/2006
pokyn pro tvorbu a jednotnou úpravu vysokoškolských kvalifikačních prací na AMU
Výnos rektora č. 10/2007
kterým se upravují poplatky za ubytování na Koleji a učebním středisku AMU, Hradební 7, Praha 1.
Výnos rektora č. 8/2007
k řádnému zajištění inventarizací
Výnos rektora č. 5/2007
o zadávání veřejných zakázek na AMU
Výnos rektora č. 1/2007
o zásadách akvizice a evidence informačních zdrojů na AMU
Výnos rektora č. 6/2006
jímž se s okamžitou platností zjednodušují Výnosy rektora č. 2/2006 a č. 3/2006
Výnos rektora č. 5/2006
Výnos rektora č. 5/2006 - pravidla elektronické komunikace na Akademii múzických umění
Výnos rektora č. 2/2006
o zveřejňování závěrečných prací
Výnos rektora č. 14/2005
o spisové službě v iFIS*
Výnos rektora č. 11 /2005
k Pravidlům pro používání výpočetní techniky na AMU
Výnos rektora č. 7/2005
k provozu v učebním, výcvikovém a ubytovacím středisku Beroun
Výnos rektora č. 6/2003
o zřízení útvaru interního auditu na AMU dle zákona 320/2002 Sb. v platném znění
Metodický pokyn rektora AMU č. 2/2000
k vyřizování žádostí o nostrifikaci diplomů získaných na zahraničních školách
© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze