Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy akademického senátuRok 2001 › 12. září

12. září

Zápis 4/2001 z jednání AS AMU ze 12.9.2001

Přítomni: doc. PhDr. Holas, CSc.,  Doc. PhDr. Havlík, CSc., J. Heřman, M. Ivanovič, prof. PhDr. Císař, Prof. Vyskočil, M. Vadas, V. Matoušek, Doc. Adler, J. Peršín   

Omluven: P.Pachl, Mgr. Skall 

Hosté: prof. Toperczer, Ing. Čuříková. Ing. Hrouzek

 

Program:

1)      Zabezpečení volby rektora

2)      Investiční záměr Poněšice

3)      Různé

 

Předseda AS AMU konstatoval, že senát je usnášeníschopný.

Předseda AS AMU uvítal studenta Jiřího Heřmana, který nahradil studentku HAMU, M. Štrausovou. Spojení na p. Heřmana - tel: 0723/213944, email: hermanji@r.amu.cz

 

Ad 1

Akademický senát AMU na svém zasedání vyhlásil ve smyslu Zákona 111/1998 Sb. zahájení výběru kandidátů na funkci rektora AMU. Předseda seznámil přítomné se zněním dopisu Akademické obci AMU z 12.9. a dal o něm hlasovat:

 

Pro:         10 hlasů

Proti:         0 hlasů

Zdržel se:   0 hlasů

Zahájení výběru kandidátů na funkci rektora bylo přijato.

 

Senátor Peršín se zeptal, zda současný rektor prof. Toperczer může též kandidovat, předseda AS AMU jeho kandidaturu navrhl, prof. Toperczer kandidaturu přijal a senát o tomto návrhu hlasoval takto:

 

Pro:           8 hlasů

Proti:         0 hlasů

Zdržel se:   2 hlasů

 

Prof. Toperczer se stal prvním kandidátem AS AMU na funkci rektora.

 Ad 2

Ing. Hrouzek seznámil senátory s stavebním záměrem na rekonstrukci Poněšic, se studií architektonického ateliéru Štěpán a kvestorka s průběhem předkládání investičního záměru MŠMT a s možným způsobem financování tohoto záměru.

Hlasování:

 Pro:         10 hlasů

Proti:         0 hlasů

Zdržel se:   0 hlasů

AS AMU schválil stavební záměr na rekonstrukci Poněšic.

 

Ad 3

Studijní a zkušební řád DAMU

Studijní proděkan DAMU předložil AS AMU ke schválení inovované znění Studijního a zkušebního řádu DAMU, které AS DAMU projednal a schválil 6.6.2001 (viz zápis 6/01 AS DAMU z 6.6.2001).

 

K návrhu předložených změn hlasoval AS AMU takto:

Pro:             6 hlasů

Proti:           0 hlasů

Zdržel se:    4 hlasy

AS AMU schválil novelu studijního a zkušebního řádu DAMU.

 

Předseda AS DAMU žádá studijního proděkana DAMU, aby předložil k podpisu plné novelizované znění tohoto řádu.

 

Provozní řád Poněsic a příloha provozního řádu

Kvestorka předložila senátorům novelizovaný provozní řád Poněsic a jeho přílohu. V provozním řádu se vypouští věkové omezení dětí a v příloze se doplňuje vybavení videoprojekce a horských kol.

Hlasování:

Pro:         10 hlasů

Proti:         0 hlasů

Zdržel se:  0 hlasů

AS AMU projednal s schválil Provozní řád Poněsic a přílohu k provozního řádu.

 

Informace rektora k rozpočtové situaci VVŠ

Pan rektor seznámil senát se stanoviskem předsednictva ČKR z 13.8.2001 a s usnesením mimořádného zasedání ČKR 11.9.2001. AS AMU podporuje toto stanovisko. Pokud se situace nezlepší, je AS AMU připraven vyzvat akademickou obec k rasantnějším postupům.

Senátoři si nechali podrobněji vysvětlit od rektora a kvestorky rozpočtovou situaci veřejných vysokých škol,  podíl na kapitole školství, vývoj rozpočtu od roku 90, podíl  uměleckých škol a rozpočtovou situaci AMU.

 

Návrh PSP na změnu financování VVŠ zavedením školného

Kvestorka rozeslala mailem odpoledne tento materiál senátorům k připomínkách. Senátoři se dohodli, že každý bude reagovat za sebe, případně pošle své připomínky předsedovi AS AMU, který je zpracuje do stanoviska AS AMU.

 

Senátor Peršín požádal o lepší zabezpečení vstupních dveří v objektu Beroun.

Harmonogram zasedání AS AMU

-         24.10.2001

-         7.11.2001

-         5.12.2001

 

Předseda požádal o vyřešení studentského senátora DAMU místo odstoupivšího kolegy Čepka a současně požádal o účast studentů na dalším jednání AS AMU, kde by měl být zvolen nový místopředseda z řad studentů.

 

Příští zasedání AS AMU 24.10.2001 v 18 hodin.                          

Doc. PhDr. M. Holas, CSc.

předseda AS AMU

Zapsala: Ing. Čuříková                                                                      

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze