Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy akademického senátuRok 2001 › 14. březen

14. březen

Zápis 2/2001 z jednání AS AMU ze 14.3.2001

 

Přítomni: doc. PhDr. Holas, CSc., M. Štrausová, Prof. PhDr. Císař, P. Pachl,  doc.Adler, Mgr. Skall, M. Vadas, J. Peršín, V. Matoušek (od bodu 2)

Hosté:  prof. Toperczer, Ing. Čuříková, Prof. Tichý (k bodu 1)

 

Program:

1.a)  Magisterský studijní program HAMU (posláno mailem 9.3.)

b)  Konkretizované přijímací podmínky do magisterského studia jednotlivých   oborů na HAMU (posláno mailem 9.3.)

2. Rozpočet 2001 (rozpočet poslán mailem 12.3., zápis vedení 5-01 poslán 13.3.)

3. Integrační procesy AMU (materiál Doc. Adlera poslán mailem 9.3.)

4. Různé

 

Předseda konstatoval, že AS AMU je usnášeníschopný.

 

ad 1

Oba předložené materiály senátu uvedl prof. Tichý.

a)    Tento materiál vychází ze zákona 111/1998 Sb., precizuje jej na podmínky HAMU. AS AMU tento materiál projednal a schválil.

 Hlasování:

Pro:                     8 hlasů

Proti:                   0 hlasů

Zdržel se:            0 hlasů

 

b)   pan Prof. Tichý uvedl, že předložený materiál je kompilátem podmínek jednotlivých kateder, po ukončení zkoušek v letošním roce budou podmínky precizovány a vydány tiskem v brožuře HAMU.

Senátorka Štrausová uvedla řadu připomínek k podmínkám katedry strunných nástrojů, kde studuje a domnívá se, že by bylo dobré podmínky dále upřesnit, aby nedocházelo k nedorozuměním a informačním šumům, zejména při výběru skladeb.

Senát vzal předložený materiál na vědomí. Doporučuje katedrám, aby materiál precizovaly a  prosí vedení HAMU, aby po jeho vyhodnocení po zkouškách v podzimním termínu  seznámilo AS AMU s definitivní verzí tohoto dokumentu.

 

Ad 2

Pan rektor a  paní kvestorka seznámili senát s průběhem projednávání předložených variant rozpočtu v poradách tajemníků a následně ve vedení AMU. Kvestorka seznámila senátory se záměrem vedení změnit pro rok 2002 metodiky dělení rozpočtu a s důvody, které vedly vedení k jednomyslnému přijetí varianty 3b.

Senát se rozhodl, že toto stanovisko vedení schválí a hlasoval o variantě rozdělení 3b takto:

Hlasování:

Pro:                    9 hlasů

Proti:                  0 hlasů

Zdržel se:           0 hlasů

 

Předseda AS AMU konstatoval, že pro rok 2001 byla přijata varianta 3b) pro rozdělení rozpočtu AMU. Dále poděkoval rektorátu, za profesionálně zpracované materiály pro jednání senátu.

 

Ad 3

Doc. Adler blíže představil svůj písemný materiál a důvody, proč považuje všechny aktivity, které povedou k integraci školy za nesmírně cenné. Senát tuto aktivitu podpořil a po diskusi rozhodl o vzniku pracovní skupiny při AS AMU z členů akademické obce, kteří by se touto problematikou chtěli zabývat. Pověřil Doc. Adlera, aby tuto skupinu ustavil (zájem již projevili Prof. Císař, M. Vadas, M. Ivanovič, Prof. Svoboda).

Doc. Adler krátkým prohlášením osloví jednotlivé senáty fakult k otevření témat k diskusi. Nabídl, že navštíví jednotlivá zasedání fakultních senátů, kde záměr AS AMU blíže představí.

Doc. Holas se domnívá, že by bylo vhodné podat do FR VŠ k této tematice grant, ovšem je zde velmi málo času k jeho přípravě a zpracování. Současně nabídl pomoc při zpracování, ale nemůže  (vzhledem k  členství ve Výboru fondu), být řešitelem grantu.

AS AMU vítá iniciativu Doc. Adlera a pověřuje jej sestavením skupiny z řad členů akademické obce s tím, že bude na příštím jednání AS AMU informovat o výsledcích.

 

Ad 4

Acta Academica Informatorium

Senátoři vyslovili nespokojenost s distribucí časopisu na úrovni fakult. (s výjimkou DAMU). Proto bylo dohodnuto, že polovina nákladu určeného fakultě bude zaslána na děkanát, který by měl časopis rozeslat po katedrách a polovina nákladu bude k dispozici v knihovnách fakult.

Doc. Holas navrhl sestavit redakční radu, aby se tak prohloubila spolupráce fakult s dr. Kratochvílovou. V této souvislosti nabídl svoji pomoc.

www.culture2000.cz

Kvestorka upozornila senátory na tento veliký projekt EU pro oblast kultury.

 

Kandidát do Rady ČT

Senátor Vadas rozeslal mailem dnes podklady k této problematice. Bohužel materiály byly ve vyšší verzi wordu. Senátorům se je nepodařilo přečíst. Proto byli s možností podat vlastní návrh za AS AMU senátorem Vadasem seznámeni až na tomto jednání. Ptotože termín odevzdání materiálů pro nominaci kandidáta do Rady ČT je 20.3.2001, dal po krátké diskusi předseda AS AMU  hlasovat, k otázce: "Domníváte se, že AS AMU má do této situace navrhnout dalšího kandidát?."

 

Hlasování:

Pro:                    2

Proti:                  4

Zdržel se:           3

 

Senát  konstatoval, že respektuje právo vedení navrhnout svého kandidáta. Na druhé straně nominace Prof. Pecáka se některým členům AS AMU nezdá nejšťastnější. Proto senát požádal vedení, aby  o podobných krocích informovalo AS AMU v dostatečném časovém předstihu.

 

Zapsala: Čuříková

Doc. PhDr. Milan Holas, CSc., předseda AS AMU

 

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze