14. únor

Zápis 1/2001 z jednání AS AMU ze 14.2.2001

Přítomni: doc. PhDr. Holas, CSc., Doc. PhDr. Havlík, CSc. V. Matoušek, M. Ivanovič, M. Štrausová, P. Pachl,  Doc. Adler, Mgr. Skall, M. Vadas, J. Peršín, E. Hníková

Omluveni: Prof. PhDr. Císař

Hosté: doc. Kalfus (bod 1) ,Prof. Ing. Syrový, CSc., Ing. Čuříková

 

Program: (pozvánka s programem rozeslána 22.1.)

1.      Změna Statutu DAMU (rozesláno 23.1. - 4 materiály)

2.      Vnitřní mzdový předpis - novelizace (rozeslán 30.1. - 3 materiály)

3.      Rozpočet 2001 (rozeslán 12.2., zápis vedení 13.2.)

4.      Změna Stipendijního řádu (rozeslán 30.1.)

5.      Organizační řád knihovny (rozesláno 23.1. - 3 materiály)

6.      Různé (dodatek k provoznímu řádu UZA - nerozesláno, UR AMU)

 

Pan prof. Syrový omluvil pana rektora, který jedná na zasedání ČKR v Opavě a pověřil pány prorektory a paní kvestorku, aby jej na dnešním jednání zastupovali.

 

Ad 1

Senát žádá, aby při projednávání fakultních materiálů byl přítomen děkan příp. proděkan či předseda AS fakulty, kteří by   představili  změny a vysvětlili je.

 

Hlasování k předložené změně Statutu DAMU:

Pro:            8 hlasů

Proti:         0  hlasů

Zdržel se:  1 hlas

 

Pan prorektor Kalfus předložil AS AMU návrh změny studijního a zkušebního řádu DAMU. Dochází ke změně článku 6, odst. 4. Tato změna sjednotila terminologii a přístup fakult k tomuto problému.

Navržené znění:

l)   Pokud uchazeč u bakalářské zkoušky uspěje, má právo ucházet se o přijetí do následného magisterského studia. Toto přijetí podléhá přijímacímu řízení, jehož podmínky stanoví děkan na návrh příslušné katedry. přijímací řízení probíhá po skončení bakalářských zkoušek, vede je zkušební bakalářská komise v čele s vedoucím katedry a vedoucím příslušného magisterského programu.

m) Komise posoudí rovněž doložené žádosti uchazečů o magisterské studium, kteří bakalářské studium na DAMU úspěšně absolvovali před 1-3 roky nebo jsou absolventy bakalářského či magisterského studia jiné VŠ.  Na závěr komise vypracuje písemnou zprávu děkanovi, v níž navrhne úspěšné uchazeče o magisterské studium.

n) Časové rozmezí od ukončení bakalářského studia do termínu přijímacího řízení nesmí Přesáhnout 3 roky, pokud student v té době pracuje v odpovídajícím oboru. V případě,že pracuje v oboru jiném, je časové rozmezí zkráceno na 2 roky. V tomto časovém období není absolvent bakalářského studia v postavení studenta.

Hlasování:

Pro:           11 hlasů

Proti:          0  hlasů

Zdržel se:   0  hlasů

 

Ad 2

Kvestorka zodpověděla otázky senátorů k předloženému návrhu změny vnitřního mzdového předpisu. Zároveň upozornila na skutečnost, že nedojde k plošnému navýšení platů zaměstnanců, možnost zvýšení platů bude souviset s II. částí projednávání rozpočtu AMU a bude diferencovaná.

Hlasování:

Pro:           11 hlasů

Proti:          0  hlasů

Zdržel se:   0  hlasů

 

Ad 3

Kvestorka zrekapitulovala informace o rozpočtu obsažené v zápise 3-01 z jednání vedení v pátek 9.2.2001. Zároveň informovala senátory, že se jedná o schvalování I. části rozpočtu. Vysvětlila důvody, které vedly vedení AMU k přijetí varianty II. Senát o návrhu vedení AMU hlasoval takto:

Pro:           11 hlasů

Proti:          0  hlasů

Zdržel se:   0  hlasů

 

Vedení AMU předpokládá, že o II. části rozpočtu bude možné jednat cca do 1 měsíce.

Kvestorka upozornila na nabytí účinnosti nového zákona 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů souvisejících, které vyvolaly nutnost o každý dotační titul ze strany AMU požádat. V praxi to znamená, že pokud jednotliví řešitelé grantů, resp. iniciátoři možností poskytnutí prostředků z MK, Hl. m. Prahy , různých nadací apod. tuto možnost včas nesdělí na rektorát, příslušné prostředky nedostanou.

Pan prorektor Syrový opětovně požádal o zasílání kopií všech žádostí o tyto prostředky.

Zároveň senát doporučuje, aby prostřednictvím kolegií děkanů tato informace byla rozšířena na všechny katedry, mezi pedagogy i studenty.

 

Ad 4

V dopise  nám. Průši čj. 10 996/2001-30 ze 17.1. je uvedeno stanovisko k možnosti vyplácení prostředků v zahraničních projektech SOCRATES-ERASMUS akademickým pracovníkům formou stipendií. Bylo nutné připravit novelizaci stipendijního řádu AMU, bude nutné novelizovat i řády fakult (snad s výjimkou HAMU). Do stipendijního řádu byl doplněn tento bod:. Na podporu studia občanů České republiky v zahraničí se přiznávají stipendia podle § 91 odst. a) zákona z dotace.

 

Hlasování:

Pro:           11 hlasů

Proti:          0  hlasů

Zdržel se:   0  hlasů

 

Ad 5

Pan prorektor Syrový seznámil senát s průběhem přípravy a projednávání Organizačního řádu  knihovny v Knihovní radě. Předložený OŘ senát projednal a schválil takto:

 

Hlasování:

Pro:           11 hlasů

Proti:          0  hlasů

Zdržel se:   0  hlasů

 

Ad 6

Senát odsouhlasil znění textu o práci AS AMU v roce 2000 pro výroční zprávu o činnosti a hospodaření  AMU. Předseda senátu se domnívá, že pro projednávání a schvalování výroční zprávy o činnosti a hospodaření by bylo vhodné ustanovit pracovní komisi senátu.

Kvestorka seznámila senát s předpokládanými termíny projednávání. Termín odevzdání MŠMT byl stanoven do 15.5.2001. Pro předání podkladů rektorovi byl stanoven termín 15. března. Poté bude zpráva postupně předána k vyjádření SR AMU a projednání a schválení AS AMU.

 

Senátoři obdrželi seznam členů UR AMU. Na člena UR AMU ze zdravotních důvodů rezignoval prof. Hlaváček. Pan rektor se rozhodl, vzhledem k dostatečnému počtu členů stojících mimo školu, že nebude nikoho dalšího oslovovat.

 

Memorandum vedení k situaci v ČT z 2.1. označil doc. Adlez za poněkud euforické a s tímto názorem se ztotožnili někteří zúčastnění.

 

Návrh na člena Rady ČT

Senátor Vadas nesouhlasí s nominací prof. Pecáka, domnívá se, že není dobrým kandidátem. Zpochybnil názor vedení FAMU, které prof. Pecáka nominovala.

Senát se domnívá, že se jedná o vnitřní rozpor FAMU, který je nutné řešit na úrovni fakulty.

AS AMU prosí, aby o takovýchto nominacích byl dopředu informován a mohl se k nim vyjádřit.

 

Integrační procesy AMU - Doc. Adler požádal o zařazení tohoto bodu na program příštího jednání AS AMU.

 

Studentské rady - Doc. Adler požádal o zařazení tohoto bodu na program příštího jednání AS A

Doc. PhDr. M. Holas, CSc., předseda

Zapsala: Čuříková

 

 

 

 

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze