Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy akademického senátuRok 2001 › 14. únor (opravený zápis)

14. únor (opravený zápis)

Zápis 1/2001 z jednání AS AMU ze 14.2.2001 (opravený)

 

Přítomni: doc. PhDr. Holas, CSc., Doc. PhDr. Havlík, CSc. V. Matoušek, M. Ivanovič, M. Štrausová, P. Pachl,  Doc. Adler, Mgr. Skall, M. Vadas, J. Peršín,  E. Hníková

Omluveni:  prof. PhDr. Císař

Hosté: doc. Kalfus (bod 1) ,Prof. Ing. Syrový, CSc., Ing. Čuříková

 

Program: (pozvánka s programem rozeslána 22.1.)

1.      Změna Statutu DAMU (rozesláno 23.1. - 4 materiály)

2.      Vnitřní mzdový předpis - novelizace (rozeslán 30.1. - 3 materiály)

3.      Rozpočet 2001 (rozeslán 12.2., zápis vedení 13.2.)

4.      Změna Stipendijního řádu (rozeslán 30.1.)

5.      Organizační řád knihovny (rozesláno 23.1. - 3 materiály)

6.      Různé (dodatek k provoznímu řádu UZA - nerozesláno, UR AMU)

 

Pan prof. Syrový omluvil pana rektora, který jedná na zasedání ČKR v Opavě a pověřil pány prorektory a paní kvestorku, aby jej na dnešním jednání zastupovali.

 

Ad 1

Senát žádá, aby při projednávání fakultních materiálů byl přítomen děkan příp. proděkan či předseda AS fakulty, kteří by   představili  změny a vysvětlili je.

Hlasování k předložené změně Statutu DAMU:

Pro:            8 hlasů

Proti:          0  hlasů

Zdržel se:   1 hlas

 

Pan prorektor Kalfus předložil AS AMU návrh změny studijního a zkušebního řádu DAMU. Dochází ke změně článku 6, odst. 4. Tato změna sjednotila terminologii a přístup fakult k tomuto problému.

 

Navržené znění:

l)   Pokud uchazeč u bakalářské zkoušky uspěje, má právo ucházet se o přijetí do následného  magisterského studia. Toto přijetí podléhá přijímacímu řízení, jehož podmínky stanoví  děkan na návrh příslušné katedry. přijímací řízení probíhá po skončení bakalářských zkoušek, vede je zkušební bakalářská komise v čele s vedoucím katedry a vedoucím příslušného magisterského programu.

 

m) Komise posoudí rovněž doložené žádosti uchazečů o magisterské studium, kteří  bakalářské studium na DAMU úspěšně absolvovali před 1-3 roky nebo jsou absolventy bakalářského či magisterského studia jiné VŠ. Na závěr komise vypracuje písemnou zprávu děkanovi, v níž navrhne úspěšné uchazeče o magisterské studium.

 

n) Časové rozmezí od ukončení bakalářského studia do termínu přijímacího řízení nesmí přesáhnout 3 roky, pokud student v té době pracuje v odpovídajícím oboru. V případě, že pracuje v oboru jiném, je časové rozmezí zkráceno na 2 roky. V tomto časovém období není absolvent bakalářského studia v postavení studenta.

 

Hlasování:

Pro:           11 hlasů

Proti:          0  hlasů

Zdržel se:   0  hlasů

 

Ad 2

Kvestorka zodpověděla otázky senátorů k předloženému návrhu změny vnitřního mzdového předpisu. Zároveň upozornila na skutečnost, že nedojde k plošnému navýšení platů zaměstnanců, možnost zvýšení platů bude souviset s II. částí projednávání rozpočtu AMU a bude diferencovaná.

 

Hlasování:

Pro:           11 hlasů

Proti:          0  hlasů

Zdržel se:   0  hlasů

 

Ad 3

Kvestorka zrekapitulovala informace o rozpočtu obsažené v zápise 3-01 z jednání vedení v pátek 9.2.2001. Zároveň informovala senátory, že se jedná o schvalování I. části rozpočtu. Vysvětlila důvody, které vedly vedení AMU k přijetí varianty II. Senát o návrhu vedení AMU hlasoval takto:

 

Pro:           11 hlasů

Proti:          0  hlasů

Zdržel se:   0  hlasů

 

Vedení AMU předpokládá, že o II. části rozpočtu bude možné jednat cca do 1 měsíce.

 

Kvestorka upozornila na nabytí účinnosti nového zákona 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů souvisejících, které vyvolaly nutnost o každý dotační titul ze strany AMU požádat. V praxi to znamená, že pokud jednotliví řešitelé grantů, resp. iniciátoři možností poskytnutí prostředků z MK, Hl. m. Prahy , různých nadací apod. tuto možnost včas nesdělí na rektorát, příslušné prostředky nedostanou. Pan prorektor Syrový opětovně požádal o zasílání kopií všech žádostí o tyto prostředky.

Zároveň senát doporučuje, aby prostřednictvím kolegií děkanů tato informace byla rozšířena na všechny katedry, mezi pedagogy i studenty.

 

Ad 4

 V dopise  nám. Průši čj.: 10 996/2001-30 ze 17.1. je uvedeno stanovisko k možnosti vyplácení prostředků v zahraničních projektech SOCRATES-ERASMUS akademickým  pracovníkům formou stipendií. Bylo nutné připravit novelizaci stipendijního řádu AMU, bude nutné novelizovat i řády fakult (snad s výjimkou HAMU).

 Do stipendijního řádu byl doplněn tento bod:Na podporu studia občanů České republiky v zahraničí se přiznávají stipendia podle § 91  odst. a) zákona z dotace.

 

Hlasování:

Pro:           11 hlasů

Proti:          0  hlasů

Zdržel se:   0  hlasů

 

Ad 5

Pan prorektor Syrový seznámil senát s průběhem přípravy a projednávání Organizačního řádu  knihovny v Knihovní radě. Předložený OŘ senát projednal a schválil takto:

 

Hlasování:

Pro:           11 hlasů

Proti:          0  hlasů

Zdržel se:   0  hlasů

 

Ad 6

 Dodatek k provoznímu řádu UZA AMU

"S platností od 1.1.2001 je stanoven počet volného ubytování pro každou fakultu na 150 noclehů za kalednářní rok. Počítají se skutečně obsazená lůžka. Volné ubytování se neposkytuje v době prázdnin. Výjimku povoluje rektor AMU nebo kvestorka AMU."

     

Hlasování:

Pro:           11 hlasů

Proti:          0  hlasů

Zdržel se:   0  hlasů

 

 Senát odsouhlasil znění textu o práci AS AMU v roce 2000 pro výroční zprávu o činnosti a hospodaření  AMU. Předseda senátu se domnívá, že pro projednávání a schvalování výroční zprávy o činnosti a hospodaření by bylo vhodné ustanovit pracovní komisi senátu. Předseda AS AMU a senátor Vadas sdělili senátu, že jsou připraveni podílet se na připomínkování nebo redakci textu před jeho předložením AS AMU ke schválení, dostanou-li text v elektronické podobě v dostatečném předstihu.

Kvestorka seznámila senát s předpokládanými termíny projednávání. Termín odevzdání MŠMT byl stanoven do 15.5.2001. Pro předání podkladů rektorovi byl stanoven termín 15. března. Poté bude zpráva postupně předána k vyjádření SR AMU a projednání a schválení AS AMU.

 

Senátoři obdrželi seznam členů UR AMU. Na člena UR AMU ze zdravotních důvodů rezignoval prof. Hlaváček. Pan rektor se rozhodl, vzhledem k dostatečnému počtu členů stojících mimo školu, že nebude nikoho dalšího oslovovat.

Senát vzal tuto informaci na vědomí.

 

 Memorandum vedení k situaci v ČT z 2.1.  - Krátkou rozpravu k tomuto textu vedení z počátku roku  otevřel svými pochybnostmi o jeho kvalitě senátor M. Ivanovič.

Místopředseda Doc. Adler označil memorandum  za poněkud euforické a s tímto názorem se ztotožnili někteří zúčastnění.

Senátor Vadas upřesnil, že AS FAMU shledal, že se k textu vedení nemůže připojit, a proto se usnesl na mimořádném zasedání na vlastním stanovisku, které předal všem adresátům zápisu z jednání a k uveřejnění.

 

 Návrh na člena Rady ČT

Senátor Vadas vznesl dotaz po genezi "jmenování" (návrhu) prof. Pecáka do Rady ČT, o kterém se dozvěděl ze zápisu vedení AMU z 9.2.2001.

Předseda senátu konstatoval, že se jedná o vnitřní záležitost FAMU, kterou je nutné řešit na úrovni fakulty. Senátor Vadas na jeho slova reagoval, že se nejedná pouze o vnitřní záležitost FAMU, protože prof. Pecáka "nominovalo" (navrhlo) dle zápisu vedení AMU. Potenciální člen Rady ČT by měl kontrolovat Českou televizi jménem veřejnosti, a už proto kandidátů AMU na tuto pozici může být více a vůbec nemusí být (pouze) z FAMU. Budoucí kandidát a posléze i jako člen Rady ČT - zástupce veřejnosti - bude centrem pozornosti nejen poslanců, ale i medií, a proto osobnost navrhovaného kandidáta bude i vizitkou navrhující organizace.

Na samotném jednání AS AMU stanovisko senátora Vadase podpořil i místopředseda Doc. Adler.

AS AMU zdvořile žádá, aby o takovýchto nominacích byl dopředu informován a mohl se k nim vyjádřit.

 

Integrační procesy AMU - Doc. Adler požádal o zařazení tohoto bodu na program příštího jednání AS AMU.

 

Studentské rady - Doc. Adler požádal o zařazení tohoto bodu na program příštího jednání AS AMU

Doc. PhDr. M. Holas, CSc., předseda

Zapsala: Čuříková

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze