2. květen

Zápis 3/2001 z jednání AS AMU ze 2.5.2001

 Přítomni: doc. PhDr. Holas, CSc.,  Doc. PhDr. Havlík, CSc., M. Štrausová, M. Ivanovič,, prof. PhDr. Císař , P. Pachl,  Prof. Vyskočil, Mgr. Skall, M. Vadas

Omluveni: V. Matoušek, Doc. Adler, J. Peršín   

Hosté:   prof. Toperczer, Ing. Čuříková

 

Program:

1.      Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2000

2.       Projednání a schválení aktualizace Dlouhodobého záměru AMU

3.       Zástupce AMU do studentské komory RVŠ

4.       Různé

 

Předseda AS AMU konstatoval, že senát je usnášeníschopný.

Předseda AS AMU uvítal prof. Vyskočila, který nahradil zástupce DAMU, T. Žižku.

 ad 1

Dle dohody AS AMU byla ustanovena pracovní skupina M. Vadas a předseda AS AMU k přípravě připomínek senátu k výroční zprávě. Předseda AS AMU postupně přítomné s připomínkami seznámil. Na předběžném jednání s rektorem se dohodl o jejich zapracování do zprávy. Připomínky byly formální, stylistické i věcné. Dále předseda navrhl, aby se částí fakultních zpráv  AS AMU nezabýval a plně důvěřoval stanoviskům fakultních senátů, kde tyto zprávy byly projednány. Navrhl, aby další připomínky senátorů směřovaly ke zprávě AMU a ke zprávě o hospodaření.

Rektor vysvětlil svůj záměr úvodního slova.

Kvestorka seznámila přítomné se způsobem vzniku, struktury a dalšího osudu zprávy (projednání s MŠMT, zveřejnění na www.amu)

Bylo dohodnuto, že pro rok 2001 zpracují senátoři doplnění osnovy MŠMT o ty pasáže, které zpráva neobsahuje a které pro zprůhlednění řízení fakult požaduje senát za důležité.

Současně požádali, zda by po uzavření roku, mohli dostat skutečnost rozpočtu roku 2001 ve stejné tabulkové podobě, v jaké rozpočet schvalovali.

Hlasování:

Pro:            8 hlasů

Proti:         0 hlasů

Zdržel se:   1 hlas

 

Předseda konstatoval, že  AS AMU 2.5.2001 Výroční zprávu o činnosti a hospodaření AMU za rok 2000 projednal a schválil.

 

ad 2

Kvestorka na dotaz senátora Vadase objasnila, jakým způsobem aktualizace vznikla. Forma projednání na fakultě není stanovena.

 Hlasování:

Pro:            7 hlasů

Proti:         1 hlasů

Zdržel se:   1 hlas

 

Předseda konstatoval, že  AS AMU 2.5.2001 Aktualizaci Dlouhodobého záměru AMU projednal a schválil.

 

ad 3

Kolega Čepek, který byl nominován jako zástupce AMU do studentské komory RVŠ, jak byl opakovaně upozorněn předseda AS AMU, na jednání  nechodí. Předseda AS AMU navrhl proto senátorům výměnu studentského zástupce  RVŠ . Nominaci přijal Marko Ivanovič.

Senát hlasoval o této změně:

 

Hlasování:

Pro:            8 hlasů

Proti:          0 hlasů

Zdržel se:   1 hlas

 

Předseda AS se domnívá, že by studentští zástupci DAMU měli zdůvodnit i svou nepřítomnost na zasedáních AS AMU. Prof. Císař již na tento fakt upozornil předsedkyni AS DAMU a přislíbil s oběmi zástupci (pány Sudou a Čepkem) projednat možnost jejich odstoupení.

 ad 4

Campus – kvestorka seznámila senátory s nabídkou na vydávání tohoto časopisu, pro příslušné zájemce bude návrh k nahlédnutí v sekretariátu rektora.

 

Kolokvium FAMU „Obraz médií a událostí okolo ČT v audiovizuálních dílech“

Pan Vadas předal senátorům pozvánku na kolokvium, které se uskuteční 25.-27.5. v paláci Lažanských.

 

Pozměňovací návrh Provozního řádu Poněšic

Senátor Vadas podal senátu pozměňovací návrh na změnu Provozního rádu UVZ AMU Ponešice. Požadoval vypuštění ustanovení, že do areálu nesmí děti mladší 3 let, případně jeho nahrazení větou: "Za pobyt dětí v areálu UVZ AMU Poněšice odpovídají rodiče.". V argumentaci uvedl, že pro stávající omezení pobytu dětí není žádný důvod v době, kdy veškerá ubytovací zařízení i v naší republice přijímají rodiny s dětmi i čerstvě narozenými, včetně psů a koček. Vysvětlil genezi onoho zákazu dětí v Poněšicích, která sahá k daleko do historie, kdy v osmdesátých letech minulého století, kdy nebývaly ještě v ČSSR rozšířeny papírové pleny, pobýval v Poněšicích předseda ZO KSČ FAMU s malým dítětem, o které se řádně nestaral. Dítě cosi znečistilo, jeho otec věc neuvedl do řádného stavu a bez zaplacení za pobyt Poněšice opustil. .Dnešní pravomoc vedoucího střediska ukončit pobyt komukoliv z ubytovaných v Poněšicích z důvodu nedodržování provozního rádu by mela být dostatečná pro řešení veškerých eventualit excesu nejen dětí a rodičů, ale i všech ostatních ubytovaných osob.

V této souvislosti senátor Vadas poukázal na skutečnost, že ve zprávě AMU za r. 2000 je kapitola "Péče o studenty", ale zcela chybí kapitola "Péče o akademické pracovníky a další zaměstnance školy" - jakoby tato péče na AMU vůbec neexistovala nebo byla shledávána nežádoucí.

K tomuto tématu se rozvinula živá diskuse, kdy bylo dohodnuto, že se prověří stanovisko hygienika, zjistí názor VZO pro pobyty dětí mladších 3 let v době rekreací.

Zatímco v případě dětí převládal názor, že by bylo vhodné toto ustanovení vypustit, v případě psů a koček byla zvažována možnost alergiků a vzhledem k bazénu převládalo zamítavé stanovisko.

Bylo dohodnuto, že záležitost bude dořešena na příštím zasedání AS AMU.

Studentské spolky – prof. Vyskočil zaměřil svůj příspěvek na vytvoření spolku posluchačů, absolventů a přátel školy. Tato iniciativa musí vzejít z řad studentů. Podobné téma na jednání již otevřel  Doc. Adler na minulých jednáních AS AMU.

55. zasedání ČKR na AMU

Pan rektor seznámil senát s průběhem zasedání dvoudenního jednání ČKR a  s úspěchem prezentace našich studentů a školy při jednání.

AS AMU s potěšením vyslechl zprávu pana rektora a vyslovuje poděkování všem, kteří se na této akci podíleli.

Důležitá je reakce ČKR k zákonu o vědě a výzkumu. Je podána jediná připomínka - proti negativnímu vymezení uměleckých vysokých škol, zejména umělecké činnosti v důvodové zprávě.

Senátor Vadas požádal pana rektora, aby tato iniciativa CKR byla odpovídajícím způsobem zveřejněna ("medializována") např. na webových stránkách AMU a případně i v INFO, protože se jedná o významný závěr ze zasedání konference rektoru, jež se konalo právě na pude AMU.

Doc. PhDr. Milan Holas, předseda AS AMU

Zapsala: Čuříková

 

 

 

 

 

 

 

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze