Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy akademického senátuRok 2001 › 24. říjen

24. říjen

Zápis 5/2001 z jednání AS AMU ze dne 24.10.2001

Přítomni: doc. PhDr. M. Holas, CSc., doc. PhDr. J. Havlík,CSc., J. Heřman, prof..PhDr. J.Císař,CSc., prof. dr.I.Vyskočil, Mgr. M. Vadas, Mgr.V. Matoušek, M.Lázňovský, doc. R. Adler, J. Peršín, P. Pachl, Mgr. Skall, J.Bönisch

Omluveni: M. Ivanovič

Neomluveni: E. Hníková

Hosté: Prof.ing. V. Syrový, CSc.

 

Program:        1) Příprava voleb rektora

                        2) Finanční situace VVŠ

                        3) Projednání a schválení OR AMU

                        4) Různé

 

Předseda AS AMU přivítal nové členy AS AMU a konstatoval, že senát je usnášeníschopný.

 

 Ad 1) Předseda AS AMU konstatoval, že k dnešnímu dni obdržel kromě vyjádření AS AMU písemný návrh kandidáta na funkci rektora AMU od AS HAMU, od kolegia děkana HAMU a od kolegia děkanky DAMU. Všichni navrhují kandidaturu prof. Petera Toperczera. Jiné návrhy ve stanové lhůtě nedošly. Kandidátem na funkci rektora AMU se tak stává prof. Peter Toperczer. Dále  byla zvolena  volební komise ve složení: Doc.R. Adler, J. Peršín, M.Lázňovský.

 

Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdrželo se: 0

 

Ad 2)   AS AMU projednal a schválil změny v Organizačním řádu AMU týkající se podpisového oprávnění zainteresovaných pracovníků AMU. Senát žádá paní kvestorku, aby precizovala ustanovení na straně 2 dole, která se týkají kompetencí děkana FAMU, ředitele Studia FAMU a produkčního Studia FAMU, ředitele Disku a vedoucí EC.

 

Hlasování:     

Pro: 12

Proti: 0

Zdrželo se: 1

 

Ad 3)   AS AMU projednal a schválil Prohlášení AS AMU k situaci týkající se financování VVŠ v ČR (viz příloha). Zároveň pověřil předsedu AS AMU, aby prohlášení předal na zasedání Předsednictva RVŠ dne 25.10.2001.

           

Hlasování:

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 2

  

Ad 4) Další zasedání  AMU se bude konat 5.12.2001 od 13,00 hod. v Sále Martinů, kde od 14,00 hod. proběhne prezentace kandidáta na funkci rektora. V 15,00 hod. se uskuteční volba rektora AMU na příští volební období.

Zapsala : Koblová E.

 

doc. PhDr. Milan Holas, Csc.

předseda AS AMU

 

Prohlášení Akademického senátu AMU

 

AS AMU se připojuje k iniciativám ostatních veřejných vysokých škol v České republice vyvolanými současnou situací ve financování vysokého školství v ČR a požaduje urychlené a efektivní řešení tohoto problému. AS AMU zároveň podporuje Usnesení ze 60. zasedání České konference rektorů.

 

V Praze dne 24.10.2001

 

doc. PhDr. Milan Holas, Csc.

předseda  AS AMU

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze