Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy akademického senátuRok 2001 › 5. prosinec

5. prosinec

Zápis 6/2001 z jednání AS AMU ze dne 5.12.2001

 

Přítomni: doc. PhDr. M. Holas, CSc., doc. PhDr. J. Havlík,CSc., BcA. M. Ivanovič ,  prof.PhDr.I.Vyskočil, P.Pachl, BcA.M.Lázňovský, Mgr.M.Vadas, doc. R. Adler, BcA.J. Peršín, BcA.E. Hníková, Mgr. Skall

Omluveni: J. Heřman, prof.PhDr. J. Císař,CSc., 

Neomluveni: Mgr.V. Matoušek Ph.D., J.Bönisch

Hosté: Prof.PhDr. Z. Kirschner, PhDr. Marie Kratochvílová (k bodu 1)

 

Program:

1)      OŘ NAMU

2)      Volba rektora

3)      Různé

 

Předseda AS AMU konstatoval, že senát je pro dnešní jednání usnášeníschopný.

 

Ad 1

AS AMU obdržel 28.11. v elektronické podobě materiály pro dnešní jednání:

a)      návrh Organizačního řádu NAMU (Nakladatelství AMU)

b)      zásady nakladatelské činnosti AMU

Vedení AMU předložené materiály projednalo a schválilo na svém zasedání 26.11.2001.

Pan prorektor Kirschner uvedl návrh nového OŘ NAMU, který doplnila dr. Kratochvílová.

Vzhledem k časové tísni navrhl předseda AS AMU tento bod stáhnout z dnešního jednání senátu a projednat jej na lednovém zasedání.

 

Hlasování o stažení bodu 1 z jednání:

Pro:            10 hlasů

Zdržel se:     1 hlas

Proti:            0 hlas

 

AS AMU poté ustanovil pracovní skupinu ve složení: Doc. Holas, Mgr. Vadas a Doc. Adler, kteří vypracují stanovisko k předloženým materiálům, případně  si vyžádají podklady pro podrobnější hospodářskou analýzu ediční činnosti či připraví srovnání s jinými nakladatelstvími.

 

Ad 2

Od 14 hodin proběhlo v Sále Martinů setkání akademické obce, které zahájil předseda AS AMU Doc. Holas.

Rekapituloval zahájení a dosavadní průběh  výběru kandidátů na funkci rektora. V září byl výběr kandidátů podle zákona 111/98 Sb., Statutu AMU a Volebního a jednacího řádu AS AMU  zahájen. Z grémií, která jsou oprávněna navrhovat kandidáta na funkci rektora vzešla jediná nominace na dosavadního rektora prof. Petera Toperczera, dr.h.c.. Tohoto kandidáta navrhl AS AMU, AS HAMU, kolegium děkanky DAMU, kolegium děkana HAMU. Kolegium děkana FAMU návrh podpořilo.

Prof. Toperczer vyslovil souhlas s kandidaturou a zveřejnil koncepci své předkládané činnosti v AAI č.8-9/2001 a koncepce byla zaslána členům AS AMU.

Na jednání akademické obce pan rektor poděkoval za důvěru a poděkoval svým spolupracovníkům.

V diskusi s členy akademické obce zazněla témata  financování veřejných vysokých škol-zejména uměleckých vysokých škol, školného, reakreditací, doktorského studia na AMU, mezinárodní spolupráce, otázky investiční výstavby.

Důležitým bodem byla otázka spolupráce mezi fakultami a vzájemné integrace fakult.

 

Poté členové senátu přistoupili k hlasování o návrhu na jmenování rektora.

Na zasedání AS AMU 24.10. 2001 byla zvolena volební komise ve složení: Doc. Adler, BcA.J. Peršín a BcA.M. Lázňovský. Komise se ujala svého úkolu a senátoři přistoupili k tajné volbě.

Podle čl. 6 bod 8 Volebního a jednacího řádu AS AMU je    pro návrh na jmenování rektora potřebná nadpoloviční většina hlasů všech členů AS AMU - tedy 8 hlasů.

 

Hlasování o návrhu na jmenování rektora:

Pro:               8 hlasů

Zdržel se:      3 hlasy

Proti:             0 hlas

 

Volební komise konstatovala, že prof. Peter Toperczer dr.h.c. byl zvolen v 1. kole hlasování.

Předseda AS AMU zajistí dodání návrhu na jmenování rektora AMU s příslušnými dokumenty ministrovi MŠMT Mgr. Zemanovi do 10.12.2001.

 

Ad 3

Předseda AS AMU tlumočil žádost prof. Josefa Chuchro  (zástupce AMU v předsednictvu RVŠ) o podporu zamítavého stanoviska týkajícího se placení školného, které bylo uvedeno v dotazníku RVŠ. Po diskusi, ve které byla zdůrazněna značná finanční náročnost studia na vysokých uměleckých školách (nákup a údržba hudebních nástrojů, nákup materiálu atd.), AS AMU stanovisko prof. Chuchro podpořil.

 

Hlasování o podpoře stanoviska prof. Chuchro pro RVŠ:

Pro      9 hlasů

Proti:    0 hlasů

Zdržel se: 2 hlasy

 

Příští jednání AS AMU ve středu 14.1.2002 v 18 hodin.

Zapsala: Čuříková

 

 

 

            ……………………………….

Doc. PhDr. Milan Holas, CSc.

Předseda AS AMU

 

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze