Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy akademického senátuRok 2002 › 13. únor 2002

13. únor 2002

Zápis 2/02 z jednání AS AMU 13.2.2002

 

Přítomní:   doc. Adler, J. Bönisch, doc. PhDr. Holas, prof..PhDr.Havlík,CSc., Mgr. Matoušek, Ph.D., P. Pachl, J. Peršín, Mgr. Skall, BcA. Lázňovský,  Mgr. Vadas (od bodu 3)

Omluveni: Prof.PhDr. Císař,CSc., E. Hníková

Hosté: prof. Toperczer, dr.h.c., Ing. Čuříková, Doc. Dias, PhDr.Kratochvílová,  Mgr. Kallista

 Program:

1)   Zástupce do Studentské komory AS AMU

2)  Změna Statutu FAMU a Volebního a jednacího řádu AS FAMU a pléna akademické obce FAMU do AS FAMU a AS AMU

3)   Nakladatelství AMU

4)   Různé

 

Jednání AS AMU vedl předseda AS AMU Doc. PhDr.Holas. Senát byl usnášeníschopný.

 

Ad 1

AS AMU navrhl do Studentské komory AS AMU na zbytek funkčního období místo odstoupivšího senátora Čepka Jaroslava Bönische.

Hlasování:

Pro:               8 hlasů

Proti:             0 hlasů

Zdržel se:      1 hlas

 

Ad 2

Předseda AS FAMU informoval o přípravě voleb návrhu na děkana FAMU. 18.2. 2002 proběhne jednání s kandidáty a představení kandidátu akademické obci. 22.2. 2002 proběhne volba.

Předseda AS FAMU Jakub Peršín seznámil senátory se změnami ve Statutu FAMU a Volebním a jednacím řádu AS FAMU. Oba materiály projednal a schválil AS FAMU, proběhly právní revizí a po té je znovu schválil AS FAMU.

AS AMU o předložených materiálech hlasoval takto:

Pro:               9 hlasů

Proti:             0 hlasů

Zdržel se:      0 hlasů

 Pan rektor uvedl, že v těchto materiálech není ošetřena situace, kdy člen senátu kandiduje na post děkana. Předseda AS FAMU uvedl, že tato otázka byla na půdě AS FAMU velmi diskutována, senátoři FAMU došli k závěru, že již byla započata volba děkana a toto ustanovení jde i nad rámec zákona. Doc. Adler uvedl i precedens z velké politiky (volba P.Pitharta do senátu) a rozvedl úvahu, že dosud neumíme žít se základními demokratickými pravidly.

Ad 3   

a) hospodaření a koncepce činnosti nakladatelství

Paní kvestorka předložila senátu základní hospodářské ukazatele edičního centra za rok 2001 jak v hlavní, tak doplňkové činnosti. Uvedla základní hospodářská  pravidla, kterými se činnost EC řídí - příloha č. 3 Statutu AMU. Pravidla hospodaření AMU a pro doplňkovou činnost směrnicí 2/01 kvestorky o doplňkové činnosti AMU.

Objasnila hospodaření s výnosy z hlavní činnosti, které jsou výnosy AMU a jsou přerozdělovány podle schváleného rozpočtu AMU.

AS AMU vzal s díky na vědomí informaci o způsobu hospodaření - prodej, distribuci a nákup a schválil koncepci činnosti nakladatelství.

Schválený OŘ a zásady činnosti vstupují v platnost dnem 15. února 2002

Hlasování:

Pro:               9 hlasů

Proti:             0 hlasů

Zdržel se:      1 hlasů

 

b) otázka vhodného názvu pro vydavatelskou činnost AMU

Po diskusi k této problematice , ve které vystoupili doc. Holas, Mgr. Vadas, Doc. Adler,  PhDr. Kratochvílová, Ing. Čuříková senát hlasoval o názvu Nakladatelství AMU takto:

Hlasování:

Pro:               9 hlasů

Proti:             0 hlasů

Zdržel se:      1 hlasů

 

Ad 4

Paní kvestorka uvedla termín 15.2. 2002 pro nahlášení požadavků Ing. Hrouzkovi na sezónu v Poněšicích. Po tomto datu bude volná kapacita nabídnuta subjektům mimo AMU.

 Do konce února bude vyhlášeno nové kolo Rozvojových projektů MŠMT pro rok 2002. Tyto projekty budou vypsány v 5 okruzích:

• vzdělávací činnost

• integrace handicapovaných

• energetické audity (zajistí kvestorka)

• přiblížení lokálních sítí Cesnetu (zde budou i IN - zajistí PC)

• mobilita v závislosti na vládních dohodách

Paní kvestorka apelovala na přípravu projektů na fakultách jako další možný zdroj finančních prostředků.

 Pan rektor a paní kvestorka předložili senátu materiály k projednání a schválení rozpočtu AMU pro rok 2002 ( zápis z vedení AMU 3/02 - z 11.2.2002 a varianty I. a II. návrhu rozdělení v modifikaci a) a b) v každé variantě.) Paní kvestorka senátory informovala o průběhu přípravy rozpočtu a základních principech při jeho sestavování. Senát vzal informaci na vědomí a na příštím zasedání bude o rozpočtu jednat.

 

Příští jednání AS AMU ve středu 20.2.2002 v 18 hodin.

 

Zapsala: Ing. Čuříková

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze