Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy akademického senátuRok 2002 › 16. říjen 2002

16. říjen 2002

Zápis 8/02 z jednání AS AMU 16.10.2002

 

Přítomní: doc. PhDr. Holas, CSc., Doc. Rudolf Adler, Prof.PhDr. Havlík,CSc. (přítomen od bodu 3), Erika Hníková, Mgr. Matoušek,Ph.D. (přítomen od bodu 3),  P. Pachl, BcA. Jakub Peršín, Prof.  IvanVyskočil

Omluven:  Mgr. Vladimír Skall, BcA. Michal Lázňovský

Hosté: prof. Peter Toperczer, PhDr. Michal Bregant,  Ing. Tamara Čuříková

                 

Program:

1.    Delegáti AMU do RVŠ

2.    Volby do AS AMU

3.    Návrh rektora na nové složení  UR AMU

4.    Změny Statutu FAMU

5.    Statut Centra audiovizuálních studií

6.    Různé

 

Jednání vedl předseda AS AMU doc. Holas.

 

Ad 1

Delegáti do RVŠ pro období 2003-2006

 

Navržení kandidáti:

 

Ing. Tamara Čuříková – předsednictvo RVŠ

Doc. Milan Holas – plénum RVŠ

Prof. David J. Novotný – umělecká komise

Ing. Anna Průšová – ekonomická komise

MgA. Barbara Tůmová – umělecká komise

Dr. Iva Horová – knihovnická komise

 

Marko Ivanovič – studentská komora

 

AS AMU hlasoval takto:

Pro:              5 hlasů

Zdržel se:    1 hlas

Proti:           0 hlasů

 

Ad 2

Pan rektor 1.10. 2002, podle zákona 111/1998 Sb. a Volebního a jednacího řádu AS AMU zaregistrovaného 30.3.1999 pod čj. 16 758/99-30 čl. 2 odst.1, vyhlásil volby do AS AMU na pátek 29.listopadu 2002 a pondělí 2. prosince 2002.

Senátům fakult  navrhl ke schválení  volební komisi (termín do 25. října) ve složení:

Doc. Pavel Kalfus, prorektor AMU – předseda

Mgr. Barbara Tůmová, proděkanka DAMU – člen komise

Prof. Vladimír Tichý , proděkan HAMU – člen komise

Prof. Petr Prokop, proděkan FAMU – člen komise

Pan rektor věří, že tato reprezentativní sestava, na základě předchozích zkušeností, zajistí právoplatný a důstojný průběh voleb do nejvyššího samosprávného orgánu AMU tak, aby byl nově zvolený Senát AMU okamžitě po volbách akceschopný.

 

AS AMU vzal informaci na vědomí.

 

Ad 3

Pan rektor navrhl senátu nové složení UR AMU.

DAMU:

Doc. Jana Hlaváčová

Prof. Miloš Horanský

Prof. Miloslav Klíma

Doc. Markéta Kočvarová- Schartová

Prof. Jaroslav Vostrý

Prof. Ivan Vyskočil

Externí:

Prof. Milan Čorba

Prof. Alois Hajda

 

HAMU:

Prof. Josef Chuchro

Prof. Jiří Hlaváč

Prof. Ivan Kurz

Prof. Ivan Moravec

Prof. Milan Slavický

Prof. Daniel Veis

Externí:

PhDr. Jitka Ludvová

PhDr. Lukáš Hurník

 

FAMU:

PhDr. Michal Bregant

Prof. Jan Špáta

Prof. Jiří Svoboda

Externí:

Anna Fárová

Ladislav Helge

Doc. Phdr. Miroslav Petříček

PhDr. Helena Koenigsmarková

Doc. Jiří T. Kotalík

Prof. Ing. Arch. Zdeněk Ziegler

 

 

AS AMU hlasoval takto:

Pro:              8 hlasů

Zdržel se:     0 hlasů

Proti:            0 hlasů

 

Ad 4

AS AMU obdržel v elektronické podobě návrh na změnu Statutu FAMU. K předloženému návrhu nebyly připomínky a senát o něm hlasoval takto:

Pro:              8 hlasů

Zdržel se:     0 hlasů

Proti:            0 hlasů

 

Ad 5

AS AMU obdržel v elektronické podobě Statut Centra audiovizuálních studií, který je přílohou Statutu FAMU. O předloženém návrhu hlasoval AS AMU takto:

Pro:              7 hlasů

Zdržel se:     1 hlas

Proti:            0 hlasů

 

Ad 6

Pan rektor poděkoval všem stávajícím členů, AS AMU, i těm kteří se podíleli na práci senátu v průběhu tohoto funkčního období. Vyslovil naději, že někteří budou pokračovat i po uskutečnění voleb.

 

1. listopadu budou v Karolinu jmenováni noví profesoři. Za AMU bude jmenován prof. Adler a prof. Klein prof. Klugarová, prof. Štecha, prof. Šuster.

 

Zapsala:Ing. Čuříková                                                                                             

 

doc.PhDr. Milan Holas

předseda AS AMU

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze