Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy akademického senátuRok 2004 › 6. říjen 2004

6. říjen 2004

Zápis 04/ 06 z jednání AS AMU 6.10.2004

Přítomní:  J. Blaževič , prof. PhDr. Císař,CSc.,  A. Culková,T.Doubravová, prof. JUDr. Franz, prof. PhDr. Havlík, CSc., Mgr. Janeček, o.a. Pachl, prof. Tomášek

Omluveni:  J. Hlavsa, doc. Myslík, doc.  Matoušek, Ph.D,

Hosté: prof. Toperczer, Ing. Čuříková

 

Program:

  1. 1. Příprava volby rektora
  2. 2. Statut AMU
  3. 3. Různé

 

prof. Císař konstatoval, že AS AMU je usnášeníschopný.

Členství v AS AMU ukončili L. Wimmerová (FAMU),  L. Bouček (DAMU), L. Daňhel (HAMU). Novými členy byli kooptováni Andrea Culková (FAMU), Petr Babka (HAMU). Nový člen DAMU nebyl dosud oznámen.

 Předseda AS AMU blahopřál k včerejšímu jmenování profesorem doc. JUDr. Vladimírovi Franzovi.

 ad 1

AS AMU se usnesl, že na příští zasedání AS AMU 10.11. bude krom koncepce kandidátů  (prosíme dodat v elektronické podobě) požadovat souhlas kandidáta,  životopis kandidáta, ověřené lustrační osvědčení .

 ad 2

21.9.    byl AS AMU rozeslán Statut AMU + příloha 1-3 s připomínkami vedení AMU (zápis vedení 04‑11‑20.9).AS AMU projednal a odsouhlasil předloženou revizi Statutu a příloh 1-3.

 Dále AS AMU  upravil:

Část 5, článek 13, odst. 2 druhou větu, která nyní zní.

Absolventům v oblasti umění přijatým ke studiu podle § 48 odst. 2. zákona v dlouhých magisterských programech se uděluje  akademický titul až po dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání poskytovaného v konzervatořích.

oprava překlepu článek 23 c)

Příloha 3, článek 16, první větu doplnil takto:

Tržby  z dlouhodobých pronájmů k datu novelizace Statutu (např. Café Slavie, s.r.o., Second Czech Management Company, s.r.o. ,  Český národní podnik, s.r.o., Eurest, spol. s.r.o.) , které jsou příjmem DČ, jsou po  odečtení všech nákladů (včetně nákladů na vyrovnání se SR dle zvláštního předpisu AMU – směrnice kvestorky o DČ) výnosem konkrétní akce FIS.

O předložené a výše doplněné novelizaci Statutu AMU hlasoval AS AMU takto:

Pro:            9 hlasů

Proti:          0 hlas

Zdržel se:   0 hlas

 ad 3

Do konce roku budou AS AMU předloženy dle harmonogramu jednání vedení AMU (příloha zápisu vedení AMU 04-11-20.9.) k projednání a schválení změny ve vnitřních předpisech školy.

 Příští jednání AS AMU 10.11., kde budou předloženy materiály viz bod 1 a další vnitřní předpisy AMU (příloha 4 Statutu, SZŘ, Stipendijní, Disciplinární, Řád výběrových řízení, Řád habilitačního řízení).

 

Zapsala: Čuříková

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze