Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy akademického senáturok 2007 › 1. března 2007

1. března 2007

Přítomni: doc.PhDr. Jan Dvořák, MgA. Adam Halaš, odb.as.Ing. Hana Jarošová, doc. MgA. Marek Jícha, MgA. Ivo Kahánek, doc. MgA. Pavel Kalfus, Viktor Košut, odb.as. Petr Pachl, doc. Vladimír Rejlek, Radovan Síbrt, prof. Mgr. Jaroslav Šaroun, prof. Jiří Tomášek, Tomáš Vrána
Omluveni: odb.as. Mgr. BcA. Vít Janeček, Petra Tejnorová,
Hosté: doc. Ivo Mathé, prof. Miloslav Klíma, Ing. Karel Foustka, RNDr. Alena Kolafová

Program:
1) Vnitřní mzdový předpis

2) Návrh změn do Stipendijního řádu

3) Studijní a zkušební řád

4) Řád výběrových řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU

5) Výnos rektora 3/2007 o poplatcích spojených se studiem

6) Projednání návrhu rozpočtu na rok 2007

7) Různé

Předseda AS AMU přivítal přítomné, omluvil se za posunutí zasedání do pozdějšího a konstatoval, že senát je usnášeníschopný.

Předseda AS AMU přivítal hosty doc. Ivo Mathé, prof. Miloslava Klímu, Ing. Karla Foustku, RNDr. Alenu Kolafovou.
Předseda AS AMU odsouhlasil program jednání a ujistil se, že všichni přítomní obdrželi všechny podkladové materiály k jednání.

Předseda AMU požádal přítomné členy AS AMU o předsazení jednoho bodu a předal slovo panu rektorovi.

ad 0

Pan rektor oznámil, že 28.2.2007 skončil po vzájemné dohodě pracovní poměr na AMU prorektorovi pro zahraniční záležitosti a styk s veřejností prof. PhDr. Zdeňku Kirschnerovi. Navrhuje na funkci prorektora pro zahraniční záležitosti a styk s veřejností Ing. Karla Foustku z KCJ AMU a předložil členům AS AMU jeho životopis.

V tajném hlasování o jmenování prorektora pro zahraniční záležitosti a styk s veřejností senát rozhodl takto:

Pro: 13 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů

Předseda AS AMU pogratuloval Ing. Karlu Foustkovi a pan rektor jej bezprostředně jmenoval z účinností od 1.3.2007 do funkce prorektora pro zahraniční záležitosti a styk s veřejností.

Pan rektor dále navrhnul nominaci prof. PhDr. Zdeňka Kirschnera do UR AMU.

V tajném hlasování o nominaci prof. PhDr. Zdeňka Kirschnera do UR AMU senát rozhodl takto:

Pro: 12 hlasů
Proti: 1 hlas
Zdržel se: 0 hlasů

ad 1

Předseda AS AMU požádal o komentář k vnitřnímu mzdovému předpisu pana rektora. Pan rektor vysvětlil nutnost vypracovat nově celou řadu předpisů, která vychází z platnosti nového zákoníku práce. Patří k nim i Vnitřní mzdový předpis AMU. K největším změnám došlo v oblasti příplatků za přesčasy, v příloze č. 2 přibyly nové profese, aby předpis byl kompletní. Pan rektor objasnil existenci tabulky v příloze č. 1, upozornil na článek 14 o osobním příplatku, který může základní mzdu až zdvojnásobit, a na článek 21 o smluvních platech, které on sám preferuje. Pan rektor řekl, že AS AMU musí podle zákona mzdový předpis projednat, poté půjde na MŠMT k registraci.

Při obsáhlé diskusi zazněl požadavek doc. Jíchy na přestavbu tabulky rozpětí mzdových tarifů. Pan rektor však zdůraznil, že tím se nenavýší objem peněz na mzdy a doporučuje využívat smluvní platy. Připomněl nárůst platů v roce 2005 a pak 2006 o 17 %. Prof. Klíma zdůrazňuje potřebu žádat o granty, které jsou též zdrojem pro navyšování platů. Příspěvek A+B MŠMT činí jen asi 60% příjmů AMU, ostatní výnosy jsou z jiných zdrojů, zejména z grantů.

AS AMU projednal Vnitřní mzdový předpis AMU a doporučuje přílohu č. 1 k Vnitřnímu mzdovému předpisu AMU využívat pro neakademické pracovníky AMU a u akademických pracovníků využít článek 21 Vnitřního mzdového předpisu AMU.

Pro: 12 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů

(prof. Šaroun musel před hlasováním z pracovních důvodů odejít)

Vnitřní mzdový předpis AMU byl schválen s výše uvedeným doporučením.

ad 2

Předseda AS AMU požádal o explikaci změn ve Stipendijním řádu prof. Klímu. Důvody k úpravám jsou dva: je nutné sjednotit názvosloví a ruší se nutnost podávání žádostí o ubytovací stipendia, protože MŠMT vydává pomocí SIMS seznam studentů, kteří mají na ubytovací stipendium nárok dle daných pravidel.

O předložených úpravách hlasoval AS AMU takto:

Pro: 12 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů

AS AMU schválil Stipendijní řád a bude předložen MŠMT k registraci.

ad 3

Prof. Klíma řekl, že podle novely vysokoškolského zákona musí být Studijní a zkušební řád školní nikoliv fakultní. Nemůže tudíž řešit věci do detailů vzhledem k tomu, že fakulty mají svá specifika. Ta se řeší na fakultách vlastními výnosy děkanů.

V diskusi byl objasněn význam symbolu „X“ v článku 9 jako indispozice. Podoba a způsob odevzdání bakalářské práce jsou v kompetenci děkana.

Pan Pachl se dotázal, zda je správně uveden v článku 3 odst. 4 Průkaz s velkým „P“.

V článku 4 odst. 3 AS AMU navrhuje následující úpravu: …. ; standardní doba tohoto studia je jeden nebo dva nebo tři roky.

(místo …..; jeden nebo tři roky.)

O předložených změnách hlasoval AS AMU takto:

Pro: 12 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů

Studijní a zkušební řád AMU byl přijat s uvedenými připomínkami a bude předložen k registraci na MŠMT.

ad 4

Pan rektor upozornil na základní změnu v Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU v článku 1 odst. 3 – vědecko-výzkumní pracovníci neprocházejí výběrovým řízením, protože by to přinášelo problémy řešitelům grantů.

O návrhu Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU hlasoval AS AMU takto:

Pro: 12 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU byl přijat a bude předložen k registraci na MŠMT.

ad 5

Předseda AS AMU požádal o výklad Výnosu rektora o poplatcích spojených se studiem pana rektora. Výnos rektora o poplatcích spojených se studiem by měl vyjít na začátku každého akademického roku. Navrhovaný výnos bude platit od 1. října 2007. Pan rektor objasnil výši poplatků a zdůraznil, že všechny vybrané poplatky jdou do stipendijního fondu. Žádosti o úlevy se projednávají po předložení stanoviska děkana (fakulty).

O návrhu Výnosu rektora o poplatcích spojených se studiem hlasoval AS AMU takto:

Pro: 12 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů

Výnosu rektora o poplatcích spojených se studiem AS AMU přijal.

ad 6

Předseda AS AMU informoval přítomné, že předložený návrh rozpočtu byl schválen poradou vedení dne 5.2.2007 a postupně několika poradami tajemníků. Dále požádal o explikaci pana rektora. Ten znovu zdůraznil, že dříve za rozpočet vydávaný rozpis schváleného příspěvku A+B MŠMT tvoří jen přibližně 60 % celkového rozpočtu AMU, zbytek výnosů je z ostatních zdrojů. Proto je třeba předkládat kompletní rozpočet s rozpočty jednotlivých fakult a složek.

V následné diskusi se hovořilo o tom, že nelze očekávat nárůst příspěvku z MŠMT, je třeba hledat nové zdroje v grantech. Úspěšnost AMU v podávání grantů je 43% a to je velmi dle prof. Klímy velmi dobrý výsledek. Pan rektor promluvil o strategii pronajímání prostor v budovách AMU v centru Prahy, o rekonstrukci přízemí Hartigovského paláce, objektu na Tržišti a koleje v Hradební, která by po rekonstrukci měla být finančně více soběstačná. Dále proběhla obšírná diskuse o středisku v Poněšicích.

AS AMU doporučuje hledat cestu k vyšší rentabilitě střediska v Poněšicích následujícími prostředky:

1) pověřit management AMU, aby zpřesnil princip objednávek na obsazení střediska (např. dostatečný předstih)

2) ) pro nevyužité termíny zvýšit vytíženost střediska, přednostně nabízet ostatním vysokým školám, partnerským organizacím

3) zvýšit ceny za ubytování (případně stravování) všem kromě studentům AMU tak, aby odpovídaly tržním zvyklostem.

Po obšírné rozpravě se v tajném hlasování o schválení rozpočtu senát rozhodl takto:
Pro: 12 hlasů

Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů

Návrh rozpočtu pro rok 2007 byl schválen s uvedeným doporučením.

Příští jednání AS AMU se uskuteční ve čtvrtek 26. dubna 2007 v 18:00.
Na jednání bude předložena mimo jiné k projednání a schválení :
Výroční zpráva za rok 2006

Otázka kolejného v Hradební.
zapsala: RNDr. Alena Kolafová

doc. PhDr. Jan Dvořák, v.r.
předseda AS AMU

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze