Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy akademického senáturok 2007 › 26. dubna 2007

26. dubna 2007

Přítomni: doc.PhDr. Jan Dvořák, MgA. Adam.Halaš, odb.as. Mgr. BcA. Vít Janeček odb.as.Ing. Hana Jarošová, doc. MgA. Marek Jícha, doc. MgA.Pavel Kalfus, Viktor Košut, odb.as. Petr Pachl, doc. Vladimír Rejlek, prof. Mgr. Jaroslav Šaroun, , Petra Tejnorová, prof. Jiří Tomášek, Tomáš Vrána

Omluveni: MgA. Ivo Kahánek, Radovan Síbrt

Hosté: doc. Ivo Mathé, prof. Klíma (bod 3), Ing. Tamara Čuříková

Program:

1) Výroční zpráva o hospodaření a činnosti AMU za rok 2006

2) Vnitřní grant FAMU

3) Etický kodex

4) Různé

Předseda AS AMU přivítal přítomné a konstatoval, že senát je usnášeníschopný.

Předseda AS AMU odsouhlasil program jednání a ujistil se, že všichni přítomní obdrželi všechny podkladové materiály k jednání.

AS AMU zvolil pro jednání tyto skrutátory doc. Jíchu a Mgr. Košuta.

ad 1

V příloze č. 1 je Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2006 (dále VZ2006).

Explikaci VZ2006 podal pan rektor, k výroční zprávě o hospodaření podala drobná vysvětlení paní kvestorka.

O předložené VZ2006 hlasoval tajným hlasováním AS AMU takto:

Pro: 13 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů

AS AMU projednal a schválil VZ2006 všemi hlasy přítomných senátorů.

Senátor Janeček vznesl podnět, zda by Výroční zpráva o činnosti AMU neměla obsahovat podrobný přehled o publikační a umělecké činnosti akademických pracovníků. Tyto přehledy jsou velmi užitečné při zpracování akreditací apod. Bylo doporučeno, že tyto informace mají obsahovat fakultní výroční zprávy.

ad 2

Předseda AS AMU seznámil členy AS AMU s mailem předsedy AS FAMU doc. Myslíka, kterým o schválení Statutu Vnitřního grantu FAMU (dále Statut VG). Podrobněji navrhované změny objasnil a na otázky odpověděl Mgr. Janeček.

O předloženém Statutu VG v příloze č. 2 projednaném a schváleném na AS FAMU 4.4.2007 hlasoval AS AMU takto:

Pro: 13 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů

AS AMU projednal a schválil Statut VG

ad 3

V příloze č. 3 je Etický kodex pro akademické pedagogické a vědecké pracovníky Akademie múzických umění v Praze (dále Etický kodex). S důvody vzniku a způsobem tvorby předloženého materiálu seznámil senátory prof. Klíma.

O předloženém EK hlasoval AS AMU takto:

Pro: 13 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů

AS AMU projednal a schválil Etický kodex.

Uvedený materiál bude zveřejněn na webových stránkách AMU a bylo doporučeno s ním seznámit akademické a vědecké pracovníky při podpisu smlouvy.

ad 4

Předseda AS AMU doc. Dvořák požádal 19.3.2007 členy AS AMU o hlasování per rollam o zástupci FAMU do RVŠ za FAMU. Místo MgA. Jitky Hejtmanové AS FAMU navrhl do RVŠ za FAMU pana Radovana Síbrta. Kladně se k návrhu vyjádřilo 8 členů AS AMU.

Nominaci R. Síbrta do RVŠ potvrdili při hlasování členové AS AMU takto:

Pro: 13 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů

Kulatý stůl rektora a prorektora se uskuteční 10.5. v 17 hodin v Klubu HAMU. V příloze č. 4 je materiál k tomuto jednání.

Pan rektor požádal AS AMU o souhlas s jmenování, děkana DAMU doc. Jana Hančila členem UR AMU.

Pro: 12 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů

Podnět senátorů MgA. Halaše a Mgr. Košuta na svolání výjezdního zasedání AS AMU do Poněšic se setkal s vřelým ohlasem, ale členové senátu navrhli delší zkušební dobu doporučeného provozu UVS Poněšice a rozsáhlejší agendu k projednávání.

AS AMU se seznámil s podnětem člena Rady ČT P. Uhla a odpovědí předsedy AS AMU na tento podnět. Senát vzal odpověď doc. Dvořáka na vědomí a věc považuje za uzavřenou.

Novela Volebního a jednacího řádu AS AMU – příloha č. 5

článek 4 odst. 1 první věta se mění takto: Předseda svolává AS AMU nejméně čtyřikrát za akademický rok.

Pro: 12 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů

Senátor Pachl požádal, aby jednání AS AMU byla svolávána na středu od 18 hodin. Senátoři vyslovili s návrhem souhlas.

Příští jednání AS AMU se uskuteční ve středu 26.září v 18 hodin.

Na tomto jednání bude předložena k projednání a schválení Aktualizace Dlouhodobého záměru AMU pro rok 2008.

zapsala: Ing. Čuříková

doc.PhDr Jan Dvořák, v.r.

předseda AS AMU

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze