Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy akademického senáturok 2007 › 26. září 2007

26. září 2007

Přítomni: doc.PhDr. Jan Dvořák, MgA. Adam.Halaš, odb.as.Ing. Hana Jarošová,

MgA. Ivo Kahánek, doc. MgA.Pavel Kalfus, Viktor Košut, odb.as. Petr Pachl, doc. Vladimír Rejlek, prof. Mgr. Jaroslav Šaroun, prof. Jiří Tomášek, Tomáš Vrána

Omluveni: doc. MgA. Marek Jícha, Radovan Síbrt, Petra Tejnorová

Hosté: doc. Ivo Mathé, prof. Klíma, Ing. Tamara Čuříková, Jaroslav Kratochvíl

Program:

1) Příprava volby rektora AMU

2) Aktualizace Dlouhodobého záměru AMU na rok 2008 a přehled o Rozvojových projektech 2008

3) Volební a jednací řád AS HAMU

4) Návrh výnosu rektora o poplatcích za nadstandardní administrativní úkony

5) Návrh výnosu rektora, kterým se stanovují poplatky na koleji

6) Nominace MgA. Štěpána Pácla do SK RVŠ

7) Náměty týkající se novelizace zákona o vysokých školách

8) Statut FAMU

9) Různé

Předseda AS AMU přivítal přítomné a konstatoval, že senát je usnášeníschopný.

Předseda AS AMU odsouhlasil program jednání a ujistil se, že všichni přítomní obdrželi všechny podkladové materiály k jednání.

ad 1

Předseda AS AMU doc. Dvořák rekapituloval průběh přípravy volby obsažený v usnesení AS AMU z 5.9.2007 (příloha č. 1), zdůraznil, kdo může navrhovat kandidáty na rektora, oznámil termín uzávěrky nominací 17.10. v 16 hodin, předává se do sekretariátu rektora k rukám předsedy AS AMU.

28.11.2007 od 13 hodin se uskuteční setkání členů akademické obce AMU a představí se kandidáti na funkci rektora (pan rektor vyhlásí na toto období rektorské volno). Předseda požádal senátory, aby pozvali na setkání své kolegy a po setkání akademické obce proběhne jednání AS AMU s tajnou volbou rektora.

ad 2

Explikaci k Aktualizaci dlouhodobého záměru AMU pro rok 2008 (dále Aktualizace DZ) podal pan rektor, k přehledu Rozvojových projektech pro rok 2008 (dále RP) podal vysvětlení pan prorektor Klíma.

Pan rektor seznámil přítomné s drobnou připomínkou z UR AMU, která bude do Aktualizace zapracována a upraví text týkající se KTV v oblasti spolupráce s VŠUP. K této problematice podal vysvětlení senátor Pachl.

O předložené Aktualizaci DZ a RP hlasoval AS AMU takto:

Pro: 11 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů

AS AMU projednal a schválil Aktualizaci DZ a RP všemi hlasy přítomných senátorů.

ad 3

Předseda AS HAMU prof. Herman požádal o projednání navržené novelizace Volebního a jednacího řádu AS HAMU. Jedná se o článek 2, odst. 3

Původní text: Funkční období členů AS HAMU je dvouleté.

Nový text: Funkční období členů AS HAMU je tříleté.

O předloženém návrhu hlasoval AS AMU takto:

Pro: 11 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů

AS AMU projednal a schválil Volební a jednací řád AS HAMU. – (příloha č. 2).

ad 4

Návrh výnosu rektora o poplatcích za nadstandardní administrativní úkony představil pan rektor. Uvedl důvody, které k přípravě tohoto návrhu vedly (sjednocení poplatků jednotlivých fakult). Proběhla diskuse nad částkou za odložený zápis a nad indexy na DAMU. Na FAMU se již indexy nepoužívají a pan prorektor Klíma přislíbil, že se bude snažit prosadit jejich zrušení i na DAMU.

Přítomní senátoři vzali předložený návrh na vědomí a výnos byl vydán pod č.9/2007 a je zveřejněn na www.amu.cz

ad 5

Návrh výnosu rektora, kterým se stanovují poplatky na koleji představil rovněž pan rektor. K navrženým cenám se rozproudila živá diskuse, které se zúčastnil zejména host senátu pan Kratochvíl, předseda AS AMU, vystoupil rovněž pan prorektor s cenovou mapou srovnatelných kolejí, dále se diskuse zúčastnili pan Kahánek se zkušeností ubytování v Berouně i budoucí zkušeností ubytování v Londýně.

Bylo uvedeno, že situaci sociálně slabých studentů je možné řešit žádostí o sociální stipendium, na AMU rovněž existuje možnost ubytování na Otavě či v Berouně, který nezůstal pro zájemce ani nyní uzavřen.

Předseda AS AMU poděkoval kolegovi Kratochvílovi za aktivní přístup.

AS AMU vzal výnos na vědomí a výnos byl vydán pod č.10/2007 a je zveřejněn na www.amu.cz

ad 6

Senát vzal na vědomí nominaci MgA. Štěpána Pácla do SK RVŠ, delegační lístek byl již odeslán na Agenturu RVŠ.

ad 7

Navržená novelizace VŠ zákona není již nyní aktuální a senát se rozhodl, že ji nebude projednávat.

Pan rektor senátory upozornil na teze Bílé knihy k terciálnímu vzdělávání, které byly projednávány na semináři v Senátu ČR. Z těchto tezí může do budoucna vzniknout návrh nového vysokoškolského zákona.

ad 8

Předložený Statut FAMU – přišel dopisem předsedy AS FAMU odpoledne před jednáním senátu a vzhledem k tomu, že se senátoři neměli čas s materiálem seznámit a ani zástupci senátu FAMU nebyli připraveni explikovat navržené změny v novém Statutu, po telefonickém dotazu zda se ze strany FAMU nejedná o časovou tíseň, bylo rozhodnuto, že se AS AMU bude tímto materiálem zabývat na svém příštím jednání.

ad 9

Pan prorektor Klíma obdobně jako na zasedání UR AMU o existenci Registru informací pro oblast vědy a výzkumu, Máme zaregistrováno 43 výsledků, v GAČRu 90. Od začátku fungování těchto databází máme zaregistrováno 188 výsledků.

Dopisem předsedy Nadání Marie, Zdeňky a Josefa Hlávkových bylo oznámeno ocenění našich studentů: MgA. Jiřího Sulženka, Mgr.Greorgy Bagdasarova a Jana Bartoše.

MgA. Halaš informoval, že AS HAMU schválil nového provozovatele pro stravovací zařízení na HAMU, pro studenty AMU bude zajištěno stravování ve výši 55 Kč, pro zaměstnance za 88 Kč.

Příští jednání AS AMU se uskuteční ve středu 7. listopadu v 18 hodin.

zapsala: Ing. Čuříková

doc.PhDr Jan Dvořák, v.r.
předseda AS AMU

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze