Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy akademického senáturok 2007 › 28. listopadu 2007

28. listopadu 2007

Přítomní:

doc.PhDr. Jan Dvořák, MgA. Adam.Halaš, doc. MgA. Marek Jícha, Mgr. BcA. Vít Janeček, odb.as.Ing. Hana Jarošová, MgA. Ivo Kahánek, doc. Pavel Kalfus, Mgr.Viktor Košut, odb.as. Petr Pachl, doc. Vladimír Rejlek, Daniel Strejc, prof. Mgr. Jaroslav Šaroun,

Petra Tejnorová, prof. Jiří Tomášek, Mgr.Tomáš Vrána

Hosté: Ing. Čuříková (bod 2)

Program:

1.Volba rektora AMU

2.Stipendijní řád AMU


Předseda AS AMU konstatoval, že senát je usnášeníschopný.


ad 1)

AS AMU navrhl na svém zasedání 7.11.2007 a schválil pro volbu rektora dle článku 6 ods. 1 Volebního a jednacího řádu AS AMU tříčlennou volební komisi ve složení:

Mgr. BcA.Vít Janeček

Mgr. Viktor Košut

MgA. Adam Halaš

Předsedou volební komise byl zvolen Mgr. BcA.Vít Janeček

Protokol o hlasování dle Volebního a jednacího řádu AS AMU

Volební komise rozdala podle čl. 6 odstavec 5 každému členovi AS AMU soubor hlasovacích lístků s předtištěnými jmény kandidátů a obálku. Členové AS AMU potvrdili převzetí hlasovacích lístků na listině, která je přílohou 1 tohoto protokolu o hlasování.

Volební komise podle čl. 6, odst 7 otevřela obálky a sečetla hlasovací lístky:

Počet odevzdaných obálek: 15

Počet odevzdaných hlasů: 15

Počet platných hlasů: 15

prof. Jiří Hlaváč 8 hlasů

doc. Ivo Mathé 7 hlasů

Předseda volební komise konstatoval, že vítězným kandidátem se stal v 1. kole pan .prof. Jiří Hlaváč, AS AMU děkuje všem kandidátům a blahopřeje panu prof. Jiřímu Hlaváčovi.

doc. PhDr. Jan Dvořák
předseda AS AMU


ad 2) Stipendijní řád

AS AMU na svém zasedání schválil předloženou novelu.

Pro: .15 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasůZapsala: Ing. Čuříková

doc. PhDr. Jan Dvořák
předseda AS AMU

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze