Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy akademického senáturok 2007 › 7. listopadu 2007

7. listopadu 2007

Přítomni: doc.PhDr. Jan Dvořák, MgA. Adam.Halaš, doc. MgA. Marek Jícha, Mgr. BcA. Vít Janeček, odb.as.Ing. Hana Jarošová, Mgr.Viktor Košut, odb.as. Petr Pachl, doc. Vladimír Rejlek, Radovan Síbrt, Mgr.Tomáš Vrána

Omluveni: MgA. Ivo Kahánek, prof. Mgr. Jaroslav Šaroun, Petra Tejnorová, prof. Jiří Tomášek

Hosté: doc. Ivo Mathé, Ing. Tamara Čuříková, PhDr. Michal Bregant

Program:

1) Příprava volby rektora AMU

2) Statut FAMU

3) Stipendijní řád AMU

4) Různé

Předseda AS AMU přivítal přítomné a konstatoval, že senát je usnášeníschopný.

Předseda AS AMU odsouhlasil program jednání a ujistil se, že všichni přítomní obdrželi všechny podkladové materiály k jednání.

ad 1

Předseda AS AMU konstatoval, že dosavadní průběh přípravy volby rektora proběhl řádně.

Akademický senát AMU svým usnesením dne 3. 9. 2007 ve smyslu zákona 111/98 Sb. v platném znění a Volebního a jednacího řádu AS AMU z 24. 4. 2007 vyhlásil k 5. 9. 2007 zahájení výběru kandidátů na rektora Akademie múzických umění v Praze pro volební období od 1. 2. 2008 do 31. 1. 2012.

K vyhlášené uzávěrce písemných návrhů na kandidáty na funkci rektora do 17. 10. 2007 do 16.00 hodin byly AS AMU předloženy tyto návrhy:

Kolegiem děkana FAMU 21. 9. 2007 navržen doc. Ivo Mathé;

Akademickým senátem FAMU 25. 9. 2007 navržen doc. Ivo Mathé;

Akademickým senátem DAMU 9. 10. 2007 navržen doc. Ivo Mathé;

Kolegiem děkana DAMU 10. 10. 2007 navržen doc. Ivo Mathé;

Akademickým senátem HAMU 16. 10. 2007 navržen prof. Jiří Hlaváč.

Předseda AS AMU uvedl, že bohužel v uvedeném termínu nebyl předložen návrh UR DAMU, která na svém jednání navrhovala doc. Ivo Mathé.

Nominovaní kandidáti na funkci rektora prof. Jiří Hlaváč a doc. Ivo Mathé předložili k rukám předsedy AS AMU v souladu s usnesením a v požadovaném termínu písemný souhlas s kandidaturou a koncepci své předpokládané činnosti v písemné i elektronické formě.

Koncepce nominovaných kandidátů jsou zveřejněny na www.amu.cz (členové AS AMU byli na tuto skutečnost upozorněni). Vyšlo zvláštní vydání INFORMATORIA, které přítomní senátoři obdrželi.

Setkání akademické obce s nominovanými kandidáty se uskuteční 28.11. 2007 od 13 hodin v sále Martinů. Po té proběhne jednání AS AMU, na kterém se uskuteční volba.

AS AMU zvolil tříčlennou volební komisi:

Mgr. BcA. Vít Janeček Mgr. Viktor Košut MgA. Adam Halaš

Pro: 9 hlasů Pro: 8 hlasů Pro: 9 hlasů

Zdržel se: 1 hlas Zdržel se: 2 hlasy Zdržel se: 1 hlas

Proti: 0 hlasů Proti: 0 hlasů Proti: 0 hlasů

Předsedou volební komise byl zvolen Mgr. Vít Janeček.

ad 2

Pan děkan Bregant uvedl důvody které vedly k novému Statutu FAMU a seznámil senátory s hlavními změnami. Po krátké diskusi AS AMU hlasoval o předloženém návrhu takto:

Pro: 10 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů

AS AMU projednal a schválil nový Statut FAMU, který dnešním dnem nabyl účinnosti.

ad 3

Pan rektor seznámil senát s nutnost promítnout nejnovější novelu zákona o VŠ do Stipendijního řádu AMU. Jedná se o údaje ze zákona č. 261/2007, část 39, čl..LXIII z 19.9.07 o stabilizaci veřejných rozpočtů, změna u sociál. stipendií VŠ po 1.1.2008. Pan rektor se omluvil za zbrklost s jakou byl návrh změn rozeslán. Uvedený návrh prošel revizí JUDr. Koťátkové na MŠMT a nová verze materiálu bude senátu přeložena před příštím zasedáním, kde by měl být návrh projednán a schválen.

ad 4

Radovan Síbrt zveřejnil žádost, že k dnešnímu dni odstupuje z funkce senátora (vzhledem ke studijním povinnostem v zahraničí) a kooptovaným novým členem AS AMU bude od 8.11.2007 pan Daniel Strejc. Předseda AS AMU poděkoval panu Síbrtovi za jeho dosavadní práci v AS AMU. Dále požádal Ing. Čuříkovou, aby pana Strejce kontaktovala.

29. -30. listopadu Akademické centrum studentských aktivit v Brně pořádá 7. ročník celostátní studentské konference „Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách s podtitulem „Proč (se nechat) hodnotit? aneb Kvalitu vysokých škol můžeme zlepšovat společně“. Informace včetně přihlášek na www.acsa.vutbr.cz

Pan rektor poukázal na skutečnost, že je od studentů vybírán konferenční poplatek a navrhl, že v případě zájmu našich studentů by bylo možné konferenční poplatek kompenzovat mimořádným stipendiem.

Příští jednání AS AMU se uskuteční ve středu 28. listopadu po zasedání akademické obce.

Sraz členů AS AMU před zasedáním akademické obce 28.11.2007 v 12,45 v sále Martinů.


zapsala: Ing. Čuříková

doc.PhDr Jan Dvořák, v.r.
předseda AS AMU

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze