Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy akademického senátuRok 2008 › 10. ledna 2008

10. ledna 2008

Zápis ze zasedání AS AMU ze dne 10. 1. 2008

Přítomni: doc. PhDr. Jan Dvořák, odb. as. Mgr. Vít Janeček, odb. as. Ing. Hana Jarošová, doc. MgA. Marek Jícha, doc. MgA. Pavel Kalfus, Daniel Strejc, BcA, Petra Tejnorová, Mgr. Tomáš Vrána, MgA. Adam Halaš, Mgr. Viktor Košut, doc. Přemysl Rut, prof. Mgr. Jaroslav Šaroun a prof. Jiří Tomášek.

Omluveni: MgA. Ivo Kahánek a doc. Vladimír Rejlek.

Hosté: Ing. Karel Foustka, PhDr. Michal Bregant, doc. Jan Hančil, prof. Peter Toperczer, prof. František Herman, prof. MgA. Jan Vedral, prof. Daniel Veis, doc. Mgr. Noemi Zárubová, Ing. Tamara Čuříková, MgA. Barbora Tůmová, Ing. MgA. Pavel Marek, Mgr. Radovan Síbrt, Mgr. Ivo Bystřičan ad.


Předseda AS AMU přivítal přítomné členy AS AMU, prorektora AMU ing. Karla Foustku, děkany všech tří fakulty (PhDr. Michala Breganta, doc. Jana Hančila a prof. Petera Toperczera) a další hosty. Uvedl, že mimořádné zasedání AS AMU je svoláno potřetí na základě usnesení ze zasedání AS DAMU a AS FAMU, které proběhlo dne 11. 12. 2007. Dále konstatoval, že senát je usnášeníschopný, včetně studentské komory (viz výše).


Prvním bodem programu byly nálezy a zjištění členů volební komise (ve složení A. Halaš, V. Janeček a V. Košut). Předseda volební komise V. Janeček následně uvedl, že volební komise je z jednacího řádu zodpovědná za platnost mandátů a její mise určená Volebním a jednacím řádem skončila. Její členové se přesto sešli na neformální schůzce a zabývali se celkem třemi podněty:

a) Mandát senátora AMU, pedagoga mimofakultní Katedry tělesné výchovy Petra Pachla, byl prohlášen neplatným již usnesením dvou fakultních senátů DAMU a FAMU ze společného zasedání 11. 12. 2007, neboť již sama jeho kandidatura je v rozporu s explicitním zněním Volebního a jednacího řádu AS AMU. Jeho právo kandidovat je zakotveno v dílčím předpisu týkajícím se Katedry tělesné výchovy, který není součástí Volebního a jednacího řádu AS AMU. K této věci byl doručen pouze jediný řádný znalecký posudek, který platnost mandátu Petra Pachla meritorně vyvrací. Senátor Košut nadto zpracoval svůj vlastní dílčí posudek, dokazující, že usnesení AS DAMU a AS FAMU, které neplatnost konstatovalo, obsahuje formální či procedurální nedostatky. Volební komise však není schopna zaujmout jednotné stanovisko k platnosti mandátu Petra Pachla.

b) Vít Janeček zpochybnil z etického hlediska mandát Adama Halaše, který je členem studentské komory AS AMU a současně místopředsedou AS AMU za studenty a mimo to, že je doktorandem HAMU, má rovněž pracovně-právní vztah se svojí fakultou a vykonává funkci tajemníka Katedry nonverbálního a komediálního divadla. Navrhovatel v tomto stanovisku zůstal osamocen, ostatní členové komise neshledali v tomto směru žádný problém, ani etický, natož právní.

c) Třetí podnět se týkal mandátu studentského senátora Daniela Strejce, neboť při zpracování znaleckého posudku vyplynulo, že do AS AMU nikdy nekandidoval a jeho mandát tedy nemůže být v žádném případě platný. K omylu došlo pravděpodobně vlivem toho, že volby do fakultních senátů a do senátu AMU probíhaly současně a většina kandidátů do fakultních senátů kandidovala rovněž do senátu AMU. Po odstoupení Radovana Síbrta z AS AMU byl omylem osloven Daniel Strejc, který však necelé dva roky předtím kandidoval pouze do fakultního senátu. On sám si detaily své kandidatury již nepamatoval, takže svoji účast v senátu AMU, těsně před rektorskými volbami, přijal. Volební komise rektorských voleb uvedené omyly patrně vlivem příliš rutinní kontroly neodhalila. Daniel Strejc se zúčastnil coby volitel volby návrhu na jmenování rektora AMU, ač zcela jistě a nezpochybnitelně neměl k tomuto platný mandát. Jednoznačným písemným dokladem této skutečnosti je Protokol ze zasedání volební komise k volbám do AS AMU ze dne 22. 3. 2006, kde jméno Daniela Strejce nefiguruje. Členové komise ještě čekají zprávu Daniela Strejce k této věci, přednesenou přímo v rámci zasedání AS AMU.

Dále vystoupil senátor Daniel Strejc s prohlášením, že jeho mandát je nicotný, do AS AMU nikdy nekandidoval a omluvil se za své fatální pochybení. Následně proběhla diskuse k tomuto tématu. Host Ing. Čuříková hodnotila jeho jednání jako neetické. Člen volební komise Mgr. Viktor Košut potřebuje čas k prostudování případu D. Strejce a ukončení členství odb. as. P. Pachla považuje za neplatné. Dle doc. Kalfuse se jedná o vážné pochybení volební komise, proto navrhl její odstoupení, a v případě, že odstoupí členové volební komise, sám odstoupí také. Doporučuje nové volby do AS AMU.

V. Janeček se přihlásil ke své spoluzodpovědnosti za selhání volební komise a deklaroval svoji vůli rezignovat na svůj mandát v AS AMU, rovněž však poté, co se k rezignaci odhodlají i další členové volební komise, V. Košut a A. Halaš. Z praktického hlediska doporučil před rezignací kterýchkoli členů senátu nápravu problematických pasáží ve vnitřních předpisech AMU, aby jakékoli volby do senátu nebyly zatíženy stávajícími problémy.


Druhým bodem programu bylo projednávání usnesení AS DAMU, AS FAMU a AS HAMU. Nejprve bylo citováno usnesení ze společného zasedání AS DAMU a AS FAMU ze dne 11. 12. 2007: Při společném zasedání AS DAMU a AS FAMU vyšlo najevo, že dosavadní člen AS AMU Petr Pachl není členem akademické obce DAMU a jeho mandát v AS AMU je tedy neplatný. Jak jeho kandidatura, tak jeho zvolení bylo v rozporu s Volebním a jednacím řádem AS AMU.

AS DAMU a AS FAMU se na základě tohoto zjištění usnesly následovně:

1/ AS DAMU a AS FAMU pověřují předsedu AS AMU k neprodlenému svolání mimořádného zasedání AS AMU.

2/ AS DAMU a AS FAMU žádají okamžitou anulaci voleb rektora AMU a okamžité stažení jmenovacího dopisu s neplatným usnesením AS AMU.

3/ AS DAMU a AS FAMU žádají AS AMU o doplnění svého složení tak, aby jeho jednání bylo nadále právoplatné.

4/ AS DAMU a AS FAMU žádají o zopakování volby na návrh jmenování rektora AMU.

Pro toto usnesení hlasovalo 9 členů AS DAMU (1 se zdržel), 7 členů AS FAMU, nikdo nebyl proti.

Podepsáni: doc. Jiří Myslík, předseda AS FAMU, a doc. Karel Makonj, předseda AS DAMU.

Dál předseda AS AMU požádal člena AS AMU prof. Jaroslava Šarouna, který je zároveň členem AS HAMU, aby přečetl Zápis ze zasedání AS HAMU ze dne 19. 12. 2007, z něhož prof. Šaroun citoval: Odmítáme tzv. zápis z mimořádného zasedání AS AMU ze dne 14. 12. 2007, setkání senátů DAMU a FAMU dne 11. 12. 2007 bez senátorů HAMU považujeme za krajně neetické. Volby budoucího rektora byly tajné a zneplatnění mandátu Petra Pachla v souvislosti s volbou budoucího rektora s odůvodněním, že není členem akademické obce DAMU, je v rozporu s vnitřními předpisy AMU. Členové AS HAMU považují volbu rektora za platnou a požádali pana děkana – prof. P. Toperczera, aby zaslal stanovisko AS HAMU ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy – Mgr. Ondřeji Liškovi. Pro usnesení AS HAMU hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Poté se rozproudila diskuse ke sporným mandátům, postavení KTV na AMU a celoškolnímu působení této katedry. Předseda AS AMU v této souvislosti připomenul podnět doc. M. Bečky z jednání AS DAMU 11. 12. 2007 k doplnění Volebního a jednacího řádu AS AMU o mimofakultní složky AMU a v rámci diskuse citoval z právního posudku, který pro AS AMU vypracoval advokát a soudní znalec JUDr. Bohumír Štědroň, LL. M.:

Byl odb. as. Petr Pachl oprávněným členem akademického senátu při volbě rektora AMU?

Pan Petr Pachl nebyl při volbě rektora AMU platným členem AS AMU. Dále upozorňuji, že ve svém stanovisku nerozebírám platnost mandátu volitele Daniela Strejce, protože považuji, že o neplatnosti jeho mandátu nemůže být pochyby, poněvadž nikdy do AS AMU nekandidoval.

Pro zodpovězení otázky je třeba vycházet ze tří předpisů a to (i) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, jakožto obecně platné a závazné právní normy a (ii) Volebního a jednacího řádu AS AMU v Praze, který byl řádně registrován v souladu se zákonem MŠMT dne 22. 5. 2007 pod č.j. 13671/2007-30 a (iii) Statutem AMU v Praze, který byl taktéž řádně na MŠMT registrován. Registrací obou interních aktů AMU byla ze strany MŠMT potvrzena jejich platnost a soulad s právními předpisy ČR. Ostatní interní předpisy AMU, pokud též nejsou řádně registrovány a notifikovány u MŠMT, musí být dle mého názoru v souladu s těmito dvěma základními interními předpisy.

Dle čl. 2 Volebního a jednacího řádu AS AMU může být členem senátu AMU a tedy volitelem rektora pouze člen akademické obce fakulty AMU.

Dle čl. 10 Statutu AMU se organizační struktura AMU mj. dělí na fakulty a jiná pedagogická pracoviště. Pod pojem jiné pedagogické pracoviště spadá i Katedra tělesné výchovy, kde je dle mých informací pracovně zařazen pan Pachl.

Předseda AS AMU uvedl, že po dvou neusnášeníschopných zasedání AS AMU ve dnech 14. 12. 2007 a 2. 1. 2008 by bylo vhodné přijmout usnesení, aby se vzniklá situace začala řešit. V této souvislosti prof. Toperczer připomněl podobnou situaci při nedávných volbách na VŠUP, kdy záležitost byla dlouhodobě řešena též ve sdělovacích prostředcích. Předseda AS AMU poděkoval za tuto připomínku nebezpečí medializace v neprospěch dobrého jména školy a informoval, že je žádán ze strany MŠMT o výsledky jednání a stanovisko AS AMU.


Po velmi dlouhé detailní diskusi, připomínkách a doplňcích bylo přijato následující usnesení:

AS AMU konstatuje, že mandát minimálně jednoho z volitelů hlasujících o návrhu na jmenování rektora AMU dne 28. 11. 2007 je evidentně a nezpochybnitelně neplatný.

AS AMU žádá MŠMT o pozastavení usnesení AS AMU ze dne 28. 11. 2007 o návrhu na jmenování rektora AMU a pověřuje předsedu AS AMU dalším jednáním v této věci, které povede buď k potvrzení platnosti návrhu na jmenování rektora AMU ze dne 28. 11. 2007 nebo k jeho zrušení a vypsání nových rektorských voleb. Rovněž pověřuje předsedu AS AMU nadále konzultovat s MŠMT související témata, projednávaná v AS AMU.

Pro: 8 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel /-a se: 4 hlasy

(Daniel Strejc se již hlasování nezúčastnil)

MgA. Adam Halaš oznámil, že předá v nejbližší době předsedovi AS AMU své stanovisko ke své účasti a práci v AS AMU.

Předseda AS AMU žádá FAMU o kooptaci nového člena do studentské komory AS AMU (za Radovana Síbrta).

doc. PhDr. Jan Dvořák
předseda AS AMU

Zapsala: Elen Bělovská

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze