Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy akademického senátuRok 2008 › 19. února 2008

19. února 2008

Zápis 08-03-19. 2. 2008 ze zasedání AS AMU

Přítomni: doc. PhDr. Jan Dvořák, odb.as. Mgr. Vít Janeček, Ing. Hana Jarošová, doc. MgA. Marek Jícha, Michal Kaboš, doc. MgA. Pavel Kalfus, Milena Pelikánová, doc. Vladimír Rejlek, doc. Přemysl Rut,  prof. Mgr. Jaroslav Šaroun, Monika Šonková-Baďurová,  Petra Tejnorová,  prof. Jiří Tomášek a Mgr. Tomáš Vrána

Omluveni: MgA. Ivo Kahánek

Hosté: prof. Miloslav Klíma – prorektor AMU, Ing. Karel Foustka - prorektor AMU, PhDr. M. Bregant – děkan FAMU,  prof. P. Toperczer – děkan HAMU, Mgr. Karel Matoušek – zastupující kvestor AMU, JUDr. at MUDr. Podstatzki Lichteinstein, Mgr. D. Veis, Jana Suchá, BgA. B. Tůmová, Ing. T. Čuříková, doc. Noemi Zárubová, Martin Ženíšek, Pavel Marek, Jan Nepomuk Piskač, Mgr. Jitka Neškudlová, Petr Schwarz, Irvin Venyš, Viktor Košut ad.

Program:
1) uvítání nově kooptovaných členů studentské komory AS AMU;

2) podrobná informace o jednání předsedy AS AMU na MŠMT;

3) revize vnitřních předpisů školy, zejména Volebního a jednacího řádu AS AMU a příprava upravené a doplněné verze tohoto řádu k registraci na MŠMT;

4) různé.

Předseda AS AMU přivítal přítomné senátorky a senátory, pana prorektora prof. M. Klímu, prorektora K. Foustku, zastupujícího kvestora K. Matouška, děkana FAMU M. Breganta, děkana HAMU P. Toperzera, proděkany a přítomné hosty a konstatoval, že senát je usnášeníschopný. Předseda AS AMU odsouhlasil program jednání a ujistil se, že přítomní členové AS AMU obdrželi všechny podkladové materiály k jednání.

Poté předseda AS AMU požádal o slovo prorektora prof. M. Klímu, který od 1. 2. 2008 vede AMU. Prorektor M. Klíma poprosil přítomné o trpělivost, ale zároveň o spolupráci na projednávání dlouhodobého záměru, včetně záměru aktualizace, která reflektuje aktuální stav školy, a  Výroční zprávy za rok 2007. Dále informoval přítomné o brzkém projednání a schválení rozpočtu AMU, výnosu o poplatcích a zejména požádal AS AMU o vyjádření k záměru jmenovat prorektorem AMU doc. Ivo Mathé. Doc. I. Mathé bude pověřen agendou, kterou má na starosti studijní  prorektor a prorektor pro vědu a výzkum.

V tajném hlasování o vyjádření k záměru zastupujícího rektora jmenovat prorektorem doc. Ivo Mathé AS AMU rozhodl takto:

Pro: 10 hlasů
Proti: 4 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů

Na výzvu proděkanky HAMU doc. N. Zárubové k záležitosti odb. as. Petra Pachla předseda AS AMU zopakoval, že nikdy a nikým nebyla v nejmenším zpochybněna vysoká odbornost jmenovaného, že kolega Pachl nebyl nikdy nikým odnikud odvolán a že pouze při společném zasedání AS DAMU a AS FAMU (11. 12. 2007) vyšlo najevo, že P. Pachl není členem pedagogické komory Divadelní fakulty AMU, jak vyžaduje Volební a jednací řád AS AMU ve znění ze dne 24. dubna 2007, jeho mandát v AS AMU byl neplatný, protože tento mandát nikdy nevznikl a při volbě rektora AMU tedy nebyl platným členem AS AMU. AS AMU Petra Pachla neodvolal a nemohl odvolat, protože se nikdy platně nestal jeho členem. AS AMU pouze respektoval usnesení akademických senátů FAMU a DAMU o doplnění svého složení tak, aby jeho jednání bylo nadále právoplatné. Toto usnesení bylo podpořeno i právním posudkem, který byl citován na zasedání AS AMU dne 10. 1. 2008 a publikován v rámci usnesení z tohoto zasedání AS AMU a je k dispozici na webových stránkách AMU a v Informatoriu AMU.

Prof. Mareš považuje prohlášení neplatného mandátu pedagoga mimofakultní Katedry tělesné výchovy AMU za diskriminující. Předseda AS AMU k tomu uvedl, že právě z tohoto důvodu je na programu tohoto zasedání projednávání doplňků a změn Volebního a jednacího řádu AS AMU, aby se tato situace v budoucnu nemohla opakovat.

ad 1)

Předseda AS AMU uvítal nově kooptované členy do Studentské komory AS AMU: dle protokolu ze zasedání volební komise k volbám do AS AMU dne 22. 3. 2006 z řad studentů DAMU Moniku Šonkovou-Baďurovou, z FAMU Michala Kaboše a z HAMU Milenu Pelikánovou. Všichni nově kooptovaní členové AS AMU obdrželi písemné osvědčení o zvolení s Protokolem v příloze.

ad 2)

Předseda AS AMU dále informoval o jednání na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, které se uskutečnilo dne 23. 1. 2008 a kterého se zúčastnili doc. Ing. Václav Vinš, CSc., ředitel Odboru vysokých škol MŠMT, a JUDr. V. Koťátková z legislativního odboru MŠMT. Zdůraznil, že konzultativní schůzka proběhla ve velmi korektní a věcné atmosféře, s plným respektem k rozhodnutím samosprávy školy. Se zástupci MŠMT došlo k naprosté shodě o dalším postupu:

a/ AS AMU projedná a provede revizi vnitřních předpisů AMU, zejména Volebního a jednacího řádu AS AMU;

b/ uvedený doplněný a upravený dokument předloží AS AMU bezodkladně k registraci na MŠMT;

c/ na základě nově zaregistrovaného Volebního a jednacího řádu AS AMU provede AS AMU doplnění (včetně dílčích doplňovacích voleb na jednotlivé fakultě) do plného, funkčního a nezpochybnitelného stavu;

d/ a teprve po všech těchto krocích se AS AMU usnesením vrátí k řešení pozastaveného procesu o návrhu na jmenování rektora AMU.

K tomu uvedl dr. Lichtenstein, že z právního hlediska se i přesto jedná o vážné pochybení činnosti členů senátu. K tomu předseda AS AMU řekl, že všichni členové volební komise přijali za pochybení odpovědnost a navíc všichni členové AS AMU byli vyzváni k předložení právních analýz, přičemž AS AMU obdržel k uvedené otázce pouze jediný právní posudek autorizované advokátní kanceláře a soudního znalce, s nímž se pracuje. Stanovisko studenta DAMU Viktora Košuta nemělo charakter právního posudku a navíc se netýkalo AS AMU, ale usnesení AS DAMU a AS FAMU.

ad 3)     

Projednávání vnitřních předpisů AMU.

Předseda AS AMU se ujistil, zda všichni přítomní obdrželi podkladové materiály k tomuto bodu jednání a poté přistoupil k projednávání úprav a doplňků Volebního a jednacího řádu AMU ve znění ze dne 24. 4. 2007. Členové AS AMU se dohodli na následujícím znění doplňků a uprav (přičemž nezmiňované články a body zůstávají beze změny a text označený tučným písmem je nově doplněn, resp. upraven) a podstoupení takto upraveného a doplněného vnitřního předpisu k registraci na MŠMT:

V článku 2 – odstavec 4:

Kandidáty na členy AS AMU za určitou fakultu může navrhnout kterýkoliv člen akademické obce jedné z fakult a mimofakultních pedagogických pracovišť s celoškolní působností a kterýkoli člen akademické obce jedné z fakult a mimofakultních pedagogických pracovišť s celoškolní působností se může o tuto funkci ucházet. Kandidatura do komory akademických pracovníků AS AMU a studentské komory AS AMU je přitom nezaměnitelná.

Do tohoto článku 2 doplnit nový odstavec 4 B (a při přečíslování na 5 posunout označení u následujících odstavců článku 2):

Seznam volitelů do AS AMU vzniká tři dny před prvním dnem voleb výpisem akademických pracovníků a studentů z příslušných registrů a tento seznam přebírá volební komise. Zvláštní seznam volitelů z mimofakultních pedagogických pracovišť s celoškolní působností rozdělí volební komise na tři rovnoměrné části a každou z nich přiřadí k jedné ze tří fakult AMU.

 

V článku 2 – odstavec 6:

K volbám kandidátů z jednotlivých fakult a mimofakultních pedagogických pracovišť s celoškolní působností jsou oprávněni všichni členové akademické obce té fakulty, kterou volený kandidát, podle odstavce 2 zastupuje. Členem akademické obce se zde rozumí akademický pracovník AMU a student AMU (obě kategorie dle definic Zákona o VŠ a vnitřních předpisů AMU).

V článku 2 – odstavec 14:

Další kandidáti, kteří získali nižší počet hlasů, se stávají náhradníky a v případě uvolnění místa v AS AMU jsou neprodleně do AS AMU kooptováni podle pořadí získaných hlasů.

V článku 2 – odstavec 15:

Předseda Volební komise zašle zvoleným členům AS AMU písemné osvědčení o jejich zvolení a výsledky voleb zveřejnění způsobem, který je obvyklý, na jednotlivých fakultách. Kooptovaného náhradníka na uvolněné místo člena AS AMU povolává písemně předseda AS AMU. Náhradník se stává řádným členem AS AMU dnem prvního zasedání AS AMU po svém povolání předsedou AS AMU a jeho funkční období končí dnem, kterým by uplynulo funkční období člena AS AMU, kterého náhradník nahrazuje.

Do tohoto článku 2 doplnit nový odstavec 15 B (a při přečíslování na 16 posunout označení u následujících odstavců článku 2):

Pokud protokol volební komise u jedné z fakult, a to jak v komoře akademických pracovníků, tak v komoře studentů, pro uvolněné místo člena AS AMU nenabízí dalšího náhradníka, vyhlašuje rektor na podnět předsedy AS AMU dle článku 2, odstavce 1, dílčí doplňovací volby na fakultě, které organizuje a řídí dílčí volební komise (fakulty) jmenovaná rektorem po projednání jejího složení v AS dané fakulty. Pro tyto doplňovací volby na fakultě platí článek 2 (volby do AS AMU), odstavce 3 – 15 přiměřeně. Dílčí volební komise ve spolupráci s předsedou AS jednotlivé fakulty zajistí i včasnou informovanost akademické obce fakulty.

V článku 2 – odstavec 16:

Členství v AS AMU zaniká odstoupením, ukončením pracovněprávního vztahu k AMU, přechodem na jinou fakultu AMU, než za kterou byl člen AS AMU zvolen, nebo přerušením nebo ukončením studia. Mandát člena AS AMU také zaniká, pokud se z jakéhokoliv důvodu nezúčastní 4 po sobě následujících jednání AS AMU.

V článku 4 – odstavec 3:

AS AMU je způsobilý jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech akademických pracovníků, členů AS AMU, a nejméně polovina všech studentů, členů AS AMU.

V tajném hlasování o schválení úprav a doplňků Volebního a jednacího řádu AMU ze dne 24. 4. 2007 rozhodl AS AMU takto:

Pro: 12 hlasů
Proti: 1 hlas
Zdržel se: 0 hlasů

(doc. Rejlek se před hlasováním omluvil, že musí jednání opustit z pracovních důvodů)

ad 4)

a/ Volba místopředsedy AS AMU a předsedy studentské komory AS AMU. Vzhledem k rezignaci MgA. Adama Halaše k datu 15. 1. 2008 bylo třeba zvolit nového místopředsedu AS AMU a předsedu studentské komory AS AMU. Navržen byl Mgr. Tomáš Vrána z FAMU (předseda AS AMU je z DAMU a místopředseda za pedagogickou komoru z HAMU), který se na základě tajného hlasování stal místopředsedou AS AMU a předsedou studentské komory AS AMU. Senát v tajném hlasování rozhodl takto:

Pro: 8 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 4 hlasy

 

(Petra Tejnorová se před hlasováním musela omluvit pro noční cestu na své stávající působiště v zahraničí)

b/ Předseda AS AMU tlumočil sdělení a poděkování ing. T. Čuříkové ze dne 8. 2. 2008:

„Vážené senátorky, vážení senátoři, dne 4. 2. 2008 jsem byla prorektorem zastupujícím rektora odvolána z funkce kvestorky. Dovolte, abych těm, s kterými jsem 16 let spolupracovala, poděkovala za spolupráci. V příloze Vám přikládám materiál, který jsem poslala se všemi přílohami k rukám předsedů vašich senátů. Věnujte prosím pozornost složce 2 v mém vyjádření, která reaguje na důvody, které prof. Klímu vedly k mému odvolání a rovněž na prezentaci doc. Mathé z 7. ledna na závěr vedení AMU (příloha 20 k zápisu).

S pozdravem Ing. Tamara Čuříková

(P. S.: Z přílohy č. 2/5 vyplývá, že Petr Pachl byl na této škole senátorem již v roce 1993.)“

Předseda AS AMU poté poděkoval ing. T. Čuříkové jménem AS AMU za vše, co bylo vykonáno ve prospěch senátu a jeho fungování.

c/ Dále předseda AS AMU seznámil přítomné se sdělením ing. T. Čuříkové ze dne 6. 2. 2008, kterým oznamuje rezignaci na člena Předsednictva Rady vysokých škol. K tomuto bodu se AS AMU vrátí na nejbližším zasedání.

d/ V další diskusi k odpovědnosti členů AS AMU za mimořádnou situaci, ve které se škola nachází, se vyjádřili MgA. B. Tůmová, doc. M. Jícha, doc. P. Kalfus, prof. J. Tomášek a prof. J. Šaroun. Na základě návrhu prof. J. Šarouna, podpořeného doc. P. Rutem, přistoupil AS AMU k hlasování o zkrácení funkčního období AS AMU (dle článku 2 odstavce 18 Volebního a jednacího řádu AS AMU) a předseda AS AMU vyhlásil tajné hlasování, v němž AS AMU rozhodl takto:

Pro zkrácení funkčního období AS AMU:   4 hlasy
Proti zkrácení funkčního období AS AMU: 8 hlasů
Zdržel se: 0

Poté se přihlásil o slovo Mgr. Vít Janeček, který poděkoval za spolupráci přítomným senátorům a pro pochybení v rámci volební komise AS AMU ohlásil své odstoupení z funkce člena AS AMU. Na základě této rezignace se s odstoupením z AS AMU připojil doc. Pavel Kalfus, posléze rezignovali na členství v AS AMU i přítomní členové AS AMU za HAMU: prof. Jiří Tomášek, prof. Jaroslav Šaroun a Milena Pelikánová.

Předseda AS AMU závěrem poděkoval všem jmenovaným za veškerou dosavadní práci pro AS AMU a ukončil zasedání AS AMU.

doc. PhDr. Jan Dvořák, v. r.

předseda AS AMU

Zapsala: Pavla Procházková

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze