Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy akademického senátuRok 2008 › 3. listopadu 2008

3. listopadu 2008

Zápis ze zasedání AS AMU ze dne 3. 11. 2008

zasedací místnost rektorátu AMU

Přítomni: doc. PhDr. Jan Dvořák, Ing. Hana Jarošová, doc. Mgr. Marek Jícha, Bc. Jaroslav Kratochvíl, doc. Mgr. Jiří Myslík, prof. Přemysl Rut, Monika Baďurová, BcA. Petra Tejnorová, prof. MgA. Jan Vedral

Omluveni:  Tomáš Vrána

 

Hosté: MgA. Pavel Jech – děkan FAMU, Mgr. Karel Matoušek – ředitel Studia FAMU a zastupující kvestor.

Program:

1/ Informace z vedení AMU.

2/ Projednání novelizovaného znění Statutu DAMU a Volebního a jednacího řádu AS DAMU.

3/ Delegování zástupců AMU do Rady vysokých škol.

4/ Informace o žádosti Ludvíka Matouška z Kanceláře prezidenta republiky.

5/ Různé.

Předseda AS AMU, doc. Dvořák přivítal v úvodu přítomné senátorky a  senátory, poté i přítomné hosty děkana FAMU MgA. Jecha a zastupujícího kvestora a ředitele SF Mgr. Karla Matouška; konstatoval, že senát je usnášeníschopný, odsouhlasil body programu a ujistil se, že všichni mají k dispozici podkladové materiály (novelizované znění Statutu DAMU a Volebního a jednacího řádu AS DAMU ad.).

ad 1. Doc. Dvořák informoval přítomné o průběhu jednání a hlavních bodech programu porady vedení AMU, která se konala téhož dne dopoledne.

ad 2. Projednání obou dokumentů předložených DAMU (novelizované znění Statutu DAMU a Volebního a jednacího řádu AS DAMU) bylo po souhlasu přítomných odloženo na další řádné zasedání AS AMU, na které budou pozváni předseda AS DAMU doc. Karel Makonj a zároveň doc. Mgr. Jan Hančil, děkan DAMU.

ad 3.  V návaznosti na dopolední jednání porady vedení AMU byla projednána výzva Rady vysokých škol k nominaci zástupců AMU do tohoto orgánu. Akademické senáty divadelní a filmové fakulty své návrhy na kandidáty v předstihu zaslali, přítomní členové AS AMU se po krátké diskusi hlasováním usnesli na nominaci níže uvedených:

          delegát do sněmu za AMU - prof. Miloslav Klíma;

          delegát do sněmu a předsednictva za AMU – Mgr. Michal Bregant, Ph.D.;

          delegát za Divadelní fakultu AMU - doc. Karel Makonj;

          delegát za Filmovou a televizní fakultu AMU - Mgr. Vít Janeček;

          delegát za Hudební fakultu AMU – k datu 3. 11. 2008 nebyl AS AMU návrh z HAMU dodán

          delegát do Studentské komory – MgA. Hana Malaníková

          náhradní delegát do Studentské komory - Mgr. Ivo Bystřičan

Výsledek hlasování AS AMU k delegování zástupců AMU do Rady vysokých škol (funkční období 2009-2011):

Pro: 9 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů

AS AMU schválil výše uvedené zástupce.

AS AMU konstatoval, že HAMU bohužel nevyužila svého práva nominovat své zástupce do výše uvedených orgánů. Příslušné Delegační lístky budou odeslány Radě vysokých škol do požadovaného termínu 7.11.2008.

ad 4. Sekretariát AMU obdržel žádost od pana Ludvíka Matouška z Kanceláře prezidenta republiky z 23. 10. 2008 o poskytnutí zápisu AS AMU z prosince roku 2007, na kterou obratem reagoval předseda AS AMU doc. Dvořák. Senátoři obdrželi na jednání kopii dopisu předsedy AS AMU a s jeho obsahem se ztotožňují.

ad 5.  Jaroslav Kratochvíl informoval přítomné o aktuálně nevyužitých lůžkách na koleji Hradební a v souvislosti s nastávajícím FAMUFestem vznesl návrh na jejich obsazení po dobu trvání festivalu jeho účastníky, jinými studenty.

         Zastupující kvestor Mgr. Matoušek však tuto možnost vyloučil s ohledem na problémy jako je souhlas spolubydlících s takto ubytovanou osobou a četné další aspekty (hygienik, evidence, vybírání poplatku, bezpočnost atd.).

         Doc. Dvořák zároveň připomenul, že tato kauza byla vedením AMU na ranním zasedání detailně prodiskutována a vyhodnocena s návrhem na ustanovení Kolejní rady, která by měla podobná témata řešit a navrhovat příslušná řešení. Jako jediná možnost se v současné jeví to, aby pan Kratochvíl shromáždil veškeré požadavky ze strany studentů/účastníků FAMUFestu a  předložil tyto souhrnně děkanovi FAMU Mgr. Jechovi, který požadavek projedná s vedením AMU. Možnosti ubytování studentů i v rámci jiných prestižních festivalů pořádaných AMU se doporučuje řešit s řádným předstihem.

Příští schůze AS AMU v pondělí 8. 12. 2008 v 18:00 hod.

Zapsala: Silvie Demartini

Za správnost: Doc. PhDr. Jan Dvořák – předseda AS AMU

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze