Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy akademického senátuRok 2008 › 7. května 2008

7. května 2008

Zápis z řádného zasedání AS AMU ze dne 7. 5. 2008
zasedací místnost rektorátu AMU

Přítomni: doc. PhDr. Jan Dvořák, Ing. Hana Jarošová, doc. Mgr. Marek Jícha, Jaroslav Kratochvíl, doc. Mgr. Jiří Myslík, doc. Přemysl Rut, Monika Šonková-Baďurová, Petra Tejnorová, prof. MgA. Jan Vedral, Tomáš Vrána

Omluveni: -

Hosté: prof. Mgr. Miloslav Klíma – prorektor zastupující rektora AMU, PhDr. Michael Bregant – děkan FAMU, Mgr. Karel Matoušek – ředitel, pověřený funkcí kvestora, Radovan Síbrt, Bohdan Bláhovec, Ivo Bystřičan, Vít Janeček.

Program:

1/ Informace o výsledcích dílčích doplňovacích voleb na FAMU ve dnech 5. a 6. 5. 2008 a uvítání nových členů v AS AMU za FAMU;

2/ opakovaný apel na kolegy z HAMU v návaznosti na žádosti prorektora prof. M. Klímy o ustanovení volební komise a vypsání dílčích doplňovacích voleb na HAMU;

3/ aktuální stav AS AMU;

4/ informace o jednání zástupců AMU, DAMU, FAMU a HAMU s ministrem na MŠMT dne 8. 4. 2008 a o návazných "smírčích" jednání na AMU a dalším vývoji;

5/ sdělení MŠMT ke členství jednotlivých senátorů v AS AMU ze dne 14. 4. 2008 a usnesení AS AMU v této záležitosti;

6/ rozpočtu AMU pro rok 2008;

7/ výnos rektora o poplatcích spojených se studiem;

8/ Statut Galerie AMU (GAMU);

9/ nákup objektu pro AMU v Berouně;

10/ výroční zpráva AMU za rok 2007;

11/ usnesení k řešení pozastaveného procesu o návrhu na jmenování rektora AMU;

12/ výzva k vyhlášení nových voleb rektora;

13/ různé.

1/ Předseda AS AMU přivítal přítomné, hosty (prof. M. Klímu, prorektora zastupujícího rektora AMU, Mgr. K. Matouška a děkana FAMU PhDr. M. Breganta) a zejména nové členy AS AMU: doc. Jiřího Myslíka (zvoleného v doplňovacích volbách na FAMU za pedagogickou komoru FAMU namísto V. Janečka, který rezignoval 19. 2. 2008), Jaroslava Kratochvíla (zvoleného v doplňovacích volbách na FAMU za studentskou komoru FAMU namísto Michaela Kaboše, který rezignoval 1. 5. 2008) a prof. Jana Vedrala (z DAMU - kooptován za doc. P. Kalfuse, který rezignoval 19. 2. 2008). Všichni noví členové AS AMU obdrželi pověřovací dekrety s volebním protokolem v příloze. Po kontrole účasti, programu jednání a předložených materiálů k projednávání konstatoval předseda AS AMU, že AS AMU je usnášeníschopný.

2/ Předseda AS AMU znovu apeloval na kolegy z HAMU (v návaznosti na žádosti prorektora prof. M. Klímy o ustanovení volební komise, vypsání dílčích doplňovacích voleb na HAMU a doplnění AS AMU o zástupce HAMU), protože nadále dle statutu AMU, který se nezměnil, je 5 pozic v AS AMU k dispozici pro zástupce HAMU, které mezi sebou rádi uvítáme – nejen pro naplnění zodpovědnosti za osud i chod školy, ale mj. i pro pružnější informovanost na této fakultě.

3/ Předseda AS AMU zdůraznil, že individuální nepřítomnost nebo individuální rezignace na členství v AS AMU nic nemění na statutem AMU ustanoveném a nikým ani v nejmenším nezpochybněném počtu 15 pozic v AS AMU a jejich rozdělení mezi fakulty. DAMU, ani FAMU si nenavyšují kvóty zastoupení a respektují třetinové zastoupení HAMU – mj. i opakovanými apely ke kooptaci. AS AMU musí konat a plnit své povinnosti, k jejichž plnění jsme byli delegováni akademickou obcí fakult, přičemž některé úkoly již nesnesou odkladu (např. časově limitovaná možnost zakoupení objektu pro středisko AMU v Berouně).

Rekapitulace kroků vyzývajících HAMU k dílčí dovolbě do AS AMU:

a) odpovědi předsedy AS AMU na dopisy předsedy AS HAMU Františka Hermana – 6. 3. a 3. 4. 2008;

b) výzvy na jednání vedení AMU v přítomnosti děkana HAMU prof. P. Toperczera – 10. 3. 2008 a naposledy v pondělí 5. 5. 2008;

c) osobní – každých 14 dnů opakované - výzvy prorektora prof. M. Klímy, zastupujícího rektora AMU, ke jmenování volební komise na HAMU;

d) výzvy na 3 kolech „smírčích“ jednání na rektorátu AMU ve dnech 14., 22. a 28. 4. 2008;

e) vstřícná vůle AS AMU k hlasům z HAMU ve věci předčasného ukončení činnosti AS AMU tajným hlasováním v rámci zasedání AS AMU 19. 2. 2008.

Předseda AS AMU připomněl, že po rezignaci prof. Tomáška nemá AS AMU místopředsedu za pedagogickou komoru (místopředsedou za studentskou komoru je Tomáš Vrána). Po diskusi a návrzích kandidátů (doc. Marek Jícha, doc. Jiří Myslík) doc. Jícha se kandidatury vzdal a o návrhu kandidatury doc. Jiřího Myslíka na funkci místopředsedy AS AMU hlasoval AS AMU takto:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 1

Místopředsedou AS AMU za pedagogickou komoru byl zvolen doc. Jiří Myslík.

4/ O jednáních na MŠMT a následných „smírčích“ jednáních na rektorátu AMU, iniciovaných ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, a výsledcích stručně informovali prorektor M. Klíma a J. Dvořák.

5/ Předseda AS AMU seznámil se stanoviskem doc. Ing. Václava Vinše z MŠMT, který sděluje dopisem z 14. 4. 2008, že „MŠMT žádný posudek, který by hodnotil členství jednotlivých senátorů v Akademickém senátu AMU v Praze nemá k dispozici a to ani ze strany akademického senátu ani svůj vlastní. O platnosti voleb kandidáta na funkci rektora totiž musí rozhodnout sám akademický senát a jeho senátoři a nikoliv posudky advokátů nebo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.“ Po delší rozpravě k hodnocení sporných mandátů se AS AMU sjednotil na následujícím znění usnesení:

Protože k hodnocení mandátu odb. as. Petra Pachla nevydalo MŠMT žádné stanovisko, jak vyplývá i z dopisu doc. Ing. Václava Vinše, CSc., ředitele odboru vysokých škol MŠMT ze dne 14. 4. 2008 (č.j.: 7 695/2008-30), AS AMU se v přítomnosti 2/3 svých členů i nadále v plném rozsahu ztotožňuje s usnesením AS DAMU a AS FAMU ze dne 11. 12. 2007 (viz Usnesení AS AMU z 10. 1. a 19. 2. 2008 o „evidentní a nezpochybnitelné neplatnosti“ mandátu minimálně jednoho z volitelů s požadavkem na pozastavení usnesení AS AMU z 28. 11. 2007 o návrhu na jmenování rektora AMU) a AS AMU jako nejvyšší samosprávný orgán v rámci akademické obce a akademických svobod, přijímá usnesení, že odb. as. Petr Pachl nebyl a není členem akademické obce Divadelní fakulty AMU a jeho mandát v AS AMU byl a je neplatný. Jak jeho kandidatura, tak jeho zvolení byly v rozporu s tehdy platným Volebním a jednacím řádem AS AMU. Odb.as. Petru Pachlovi tedy nebylo ukončeno členství v AS AMU, ale odb. as. Petr Pachl nebyl při volbě rektora AMU platným členem AS AMU, protože jeho mandát nikdy nevznikl. Stejně neplatným členem byl neoprávněný volitel Daniel Strejc z FAMU, který do AS AMU nikdy nekandidoval a přijal kooptaci do AS AMU (při záměně voleb do AS FAMU – jak sám přiznal) na výzvu tajemnice AS AMU (což potvrzuje mail z 8. 11. 2007).

U případu P. Pachla lze odkázat nejen na právní posudek, který je součástí zápisu ze zasedání AS AMU ze dne 10. 1. 2008, ale zejména na nové znění Volebního a jednacího řádu AS AMU ve znění ze dne 12. 3. 2008, již registrovaném na MŠMT, v němž teprve je ve článku 2, bodu 4, nově zmíněna možnost ucházet se o funkci člena AS AMU z mimofakultních pedagogických pracovišť, jímž je dle stávajícího Statutu AMU Katedra tělesné výchovy, a v bodech 5 - 7 téhož článku je řešen způsob jejich volby do AS AMU.

Všechny tyto deklarace se v nejmenším netýkají vysoké odbornosti Petra Pachla a významu jeho práce pro AMU a týkají se výlučně právní podstaty pozice pracovníka mimofakultní součásti AMU k datu 28. 11. 2007, jak bylo jmenovanému kolegovi objasněno v dopise 12. 1. 2008.

Pro všechny uvedené skutečnosti si je AS AMU vědom nezbytnosti prověřit validitu všech usnesení za dobu působení odb. as. P. Pachla v AS AMU, k čemuž dojde na následujícím zasedání AS AMU.

V návaznosti na usnesení AS DAMU a AS FAMU ze dne 11. 12. 2007 s výzvou AS AMU o „doplnění svého složení tak, aby jeho jednání bylo nadále právoplatné“, byl – konstatuje toto usnesení AS AMU – k datu nejbližšího svolaného zasedání AS AMU (14. 12. 2007) dle Volebního a jednacího řádu AS AMU kooptován náhradník, jímž byl dle Protokolu ze zasedání volební komise k volbám do AS AMU ze dne 22. 3. 2006 a dle výsledku voleb na DAMU doc. Přemysl Rut. Jeho mandát je z tohoto hlediska naprosto řádný a nezpochybnitelný a všechna usnesení, která v jeho přítomnosti od uvedeného data AS AMU přijal, jsou platná a závazná.

O předloženém návrhu usnesení hlasoval AS AMU takto:

Pro: 8

Proti: 0

Zdrželi se: 2

AS AMU schválil nadpoloviční většinou toto usnesení k neplatnosti mandátů odb. as. Petra Pachla a studenta Daniela Strejce a o nezpochybnitelnosti mandátu doc. Přemysla Ruta. Pro nápravu neplatných usnesení z doby působení P. Pachla v AS AMU dostanou členové AS AMU podklady s předstihem.

6/ Předseda AS AMU informoval přítomné, že předložený návrh rozpočtu byl schválen poradou vedení dne 5. 5. 2008 a o další explikaci požádal prof. Klímu, prorektora zastupujícího rektora AMU. Ten zdůraznil, že předložený rozpočet obsahuje všechny předpokládané příjmy a výdaje, které škola očekává v tomto roce. Vzhledem k rozsáhlosti materiálu navrhl ustanovit pracovní skupinu, která rozpočet projedná na svém zasedání společně s Mgr. Matouškem, zastupujícím kvestorem.

Po rozpravě byli navržení tito členové pracovní skupiny: Ing. Hana Jarošová, Jaroslav Kratochvíl a doc. Jan Dvořák. O složení pracovní skupiny AS AMU hlasoval takto:

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 3

AS AMU schválil složení pracovní skupiny k projednání rozpočtu pro rok 2008. Jednání pracovní skupiny se uskuteční dne 15. 5. 2008 v 9.30 v zasedací místnosti rektorátu AMU.

7/ Předseda AS AMU požádal o výklad Výnosu rektora o poplatcích spojených se studiem opět prorektora prof. Klímu. Ten objasnil výši poplatků a zdůraznil, že všechny vybrané poplatky jdou do stipendijního fondu. Žádosti o úlevy na poplatcích dle článku 5 se projednávají po předložení stanoviska děkana fakulty, na které je student imatrikulován. A rozhodnutí rektora je konečné. Senát vzal návrh Výnosu rektora o poplatcích na vědomí bez námitek.

8/ Vzhledem k tomu, že Filmová a televizní fakulta AMU odpovídá za výstavní program a harmonogram GAMU, požádal předseda AS AMU o komentář PhDr. M. Breganta, děkana FAMU, který informoval nejen o Statutu Galerie Akademie múzických umění, ale i o slavnostním otevření nového prostoru v parteru HP dne 20. 5. 2008 s následujícím programem: 16.00 – tisková konference, 17.00 prohlídka objektu, 18.00 vernisáž první výstavy. FAMU rozešle tištěné a emailové pozvánky. Dále děkan M. Bregant připomněl, že umělecká rada GAMU bude rozhodovat o využití výstavních prostor, které jsou k dispozici nejen studentům všech fakult AMU, ale i projektům jiných vysokých uměleckých škol a i ke komerčnímu využití. AS AMU vzal statut GAMU na vědomí.

9/ K nákupu objektu AMU v Berouně dostali slovo prorektor M. Klíma a zastupující kvestor K. Matoušek, kteří seznámil s korespondencí bývalého rektora doc. Mathé se starostou města Berouna panem MUDr. Jiřím Besserem. Zastupitelstvo města Beroun učinilo AMU velmi vstřícný návrh, který souvisí s přímým prodejem objektu AMU za cenu 6,5 mil. Kč s tím, že tato nabídka platí do 30. 4. 2008. Po diskusi a projednání dospěl AS AMU k následujícímu stanovisku: AS AMU souhlasí s realizací nákupu nemovitosti v ulici Barrandova 30, Beroun – Zavadilka společně se stavební parcelou a přilehlými pozemky a doporučuje Správní radě AMU a vedení AMU uvedený objekt zakoupit.

O předloženém návrhu AS AMU hlasoval takto:

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

AS AMU doporučil SR AMU schválit prodej uvedeného objektu.

10/ Přítomní obdrželi návrh Výroční zprávy za rok 2007 s komentářem prorektora M. Klímy k projednání připomínek na příštím zasedání AS AMU.

11/ K pozastavenému procesu o návrhu na jmenování rektora AMU se po obsáhlé diskusi AS AMU sjednotil na následujícím znění návrhu usnesení:

AS AMU v přítomnosti 2/3 svých členů přijímá usnesení k řešení pozastaveného procesu o návrhu na jmenování rektora AMU: AS AMU využil veškerých legálních kroků k nápravě pochybení a neregulérností a shledává nejspravedlivějším východiskem ztotožnění se s usnesením AS DAMU a AS FAMU ze dne 11. 12. 2007. AS AMU se usnesl na anulaci voleb rektora AMU pro neplatnost mandátů volitelů a prohlašuje usnesení ze dne 28. 11. 2007 (č.j.: 900/07/4498) s návrhem na jmenování rektorem prof. Jiřího Hlaváče za neplatné.

AS AMU zároveň pověřuje předsedu AS AMU, aby s výsledky dnešního zasedání AS AMU informoval oba kandidáty na rektora AMU, jakož i představitele MŠMT.

O návrhu usnesení k pozastavenému procesu volby rektora AMU hlasoval AS AMU takto:

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

AS AMU jednomyslně schválil výše uvedené usnesení.

12/ Vzhledem k situaci, ve které se AMU po přijetí výše uvedeného usnesení nachází, vyvstala potřeba co nejrychleji vyhlásit nové volby rektora AMU. Po rozsáhlé rozpravě se AS AMU sjednotil na následujícím usnesení:

AS AMU se usnáší vyhlásit volbu rektora AMU ve shodě s Jednacím a volebním řádem AS AMU tak, aby se AS AMU mohl usnést o návrhu na jmenování rektora dne 8. října 2008. AS AMU apeluje na akademickou obec HAMU, aby využila času do vyhlášení voleb a doplnila rezignacemi uvolněné mandáty HAMU v AS AMU.

O návrhu tohoto usnesení hlasoval AS AMU takto:

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

AS AMU toto usnesení jednomyslně schválil. AS AMU pověřilo svého předsedu, aby neprodleně informoval ministra MŠMT o závěru jednání ze zasedání, které proběhalo dne 7. 5. 2008 s tím, že zápis bude následovat.

13/ AS AMU se dohodl na termínu svého dalšího řádného zasedání, které se uskuteční 27. 5. 2008 v 17,00 i na termínu posledního předprázdninového zasedání (akademického roku 2007/2008) dne 11. 6. 2008 v 17,00. Poté předseda AS AMU poděkoval všem přítomným za účast.

Zapsala: Pavla Procházková;

za správnost: doc. PhDr. Jan Dvořák – předseda AS AMU

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze