Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy akademického senátuRok 2008 › 8. prosince 2008

8. prosince 2008

zasedací místnost rektorátu AMU

Přítomni: doc. PhDr. Jan Dvořák, Ing. Hana Jarošová, doc. Mgr. Marek Jícha, Bc. Jaroslav Kratochvíl, doc. Mgr. Jiří Myslík, prof. Přemysl Rut, BcA. Monika Šonková, BcA. Petra Tejnorová, prof. MgA. Jan Vedral, Tomáš Vrána

Omluveni:  -

Nepřítomni: 5 zástupců z HAMU

Hosté: prof. M. Klíma, prorektor, zastupující rektora AMU, Ing. K. Foustka – prorektor, doc. J. Hančil – děkan DAMU, MgA. P. Jech – děkan FAMU, doc. K. Makonj – předseda AS DAMU a Mgr. K. Matoušek – ředitel Studia FAMU a zastupující kvestor.

Program jednání AS AMU:

1/ Informace z vedení AMU.

2/ Projednání novelizovaného znění Statutu DAMU a Volebního a jednacího řádu AS DAMU  (oba dokumenty v příloze pozvánky na zasedání AS AMU 3. 11. - viz mail z 25. 10. 2008).

3/ Informace o dodatečné nominaci zástupce HAMU do Rady vysokých škol.

4/ Informace o žádosti doc. Ing. Václava Vinše, CSc. z MŠMT a odpovědi na MŠMT.

5/ Různé.

Předseda AS AMU, doc. Dvořák přivítal v úvodu přítomné senátorky a  senátory, dále hosty a konstatoval, že senát je usnášeníschopný. Odsouhlasil body programu a ujistil se, že všichni mají k dispozici podkladové materiály (novelizované znění Statutu DAMU a Volebního a jednacího řádu AS DAMU).

ad 1. Předseda AS AMU vyzval prof. M. Klímu, aby informoval přítomné o novinkách projednávaných v rámci porady vedení AMU, která se uskutečnila dne 8. 12. 2008 v dopoledních hodinách.

a)       Evaluace – pan prof. Klíma seznámil senátorky a senátory s přípravou evaluačního procesu na AMU.  Kolegium děkana HAMU dne 2. 10. 2008 rozhodlo, že bude pokračovat v dosavadním systému vnitřního hodnocení, které bylo kladně posouzeno v rámci mezinárodní evaluace v dubnu 2007 (ARC). Zastupitelé FAMU i DAMU jsou ve shodě se systémem vnitřního hodnocení kvality na základě „zaškrtávacích“ dotazníků a slovního komentáře. V této fázi vedení příslušných fakult diskutuje o rozsahu předmětů, které budou  podrobeny evaluaci. V další fází bude projednána metoda vyhodnocování. Na závěr prof. Klíma ujistil přítomné, že systém bude technologicky spojen s aplikací KOS a garantuje anonymitu všech zúčastněných.

b)       Dne 3. 12. 2008 byl prof. M. Klíma pozván na MŠMT k projednání rozvojových projektů a Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další činnosti v oblasti vysokých škol. Decentralizované rozvojové projety AMU byly posouzeny s kladným výsledkem, o centralizovaných rozvojových projektech bude rozhodnuto po zasedání reprekomise MŠMT. Vedení AMU bude o výsledcích tohoto jednání písemně informováno.

c)        Prof. M. Klíma jako prorektor, zastupující rektora AMU, jmenoval od 1. 1. 2009 ing. Ladislava Palusku do funkce kvestora AMU, zároveň poděkoval Mgr. K. Matouškovi za aktivní spolupráci spojenou s výkonem pověřeného kvestora.

ad 2. Volební a jednací řád AS DAMU a Statut DAMU. Vzhledem k přítomnosti doc. J. Hančila, děkana DAMU, a doc. K. Makonje, předsedy AS DAMU, bylo možno projednat na tomto zasedání oba předložené dokumenty. Předseda AS AMU přednesl přítomným vyjádření doc. K. Makonje, předsedy AS DAMU, o průběhu projednání a schvalování vnitřních předpisů této fakulty.  Doc. J. Hančil seznámil senátory a senátorky se změnami, které byly do Statutu DAMU zaneseny.

Výsledek hlasování AS AMU ke znění novelizovaného Statutu DAMU:

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

AS AMU schválil znění novelizovaného Statutu DAMU

Výsledek hlasování AS AMU ke znění Volebního a jednacího řádu AS DAMU:

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

AS AMU schválil novelizované znění Volebního a jednacího řádu AS DAMU

 

ad 3. Z řádného hlasování AS AMU ze dne 3. 11. 2008 vzešly nominace zástupců AMU do Rady vysokých škol na funkční období 2009 - 2011. Návrh HAMU na zastoupení HAMU v RVŠ nebyl k datu zasedání AS AMU (3. 11. 2008) dodán. Na základě dopisu prof. P. Toperczera, děkana HAMU, ze dne 6. 11. 2008 byla dodatečně (z důvodu administrativního pochybení) navržena  zástupkyně HAMU do Rady VŠ: odb. asistentka Ivana Bažantová. Předseda AS AMU  bezodkladně do termínu uzávěrky nominací 7. 11. 2008 podpořil tuto nominaci podpisem. Poté byly všechny návrhy a delegační lístky zaslány na předsednictví Rady vysokých škol. Diskuse vyústila k následujícímu závěru: AS AMU vzal nominaci delegátky HAMU na vědomí a akceptuje ji.

ad 4. Předseda AS AMU citoval dopis doc. Ing. V. Vinše, CSc., ředitele Odboru vysokých škol MŠMT, ze dne 21. 11. 2008, ve kterém byl předseda AS AMU požádán o poskytnutí „písemností“ mezi členy AS AMU. Tato žádost v následné diskusi vyvolala u členů AS AMU značný údiv a host - děkan DAMU doc. J. Hančil se pozastavil nad tím, z jakého titulu byla tato žádost vznesena.

Zároveň byly citovány odpovědi na MŠMT, jak řediteli odboru vysokých škol, tak ministrovi, s nimiž AS AMU vyslovil souhlas. Dále členové AS AMU jednomyslně vyjádřili souhlas s rozhodnutím, že bude zformulován a následně zaslán dopis prezidentovi ČR Václavu Klausovi.

ad 5.  Další řádné zasedání AS AMU je plánováno na středu 14. ledna 2009 v 15,00. 

Zapsala: Pavla Procházková;

za správnost: doc. PhDr. Jan Dvořák – předseda AS AMU

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze