Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy akademického senátuRok 2008 › 8. října 2008

8. října 2008

Zápis ze zasedání AS AMU ze dne 8. 10. 2008

zasedací místnost rektorátu AMU

 

Přítomni: doc. PhDr. Jan Dvořák, Ing. Hana Jarošová, doc. Mgr. Marek Jícha, Bc. Jaroslav Kratochvíl, doc. Mgr. Jiří Myslík, doc. Přemysl Rut, Monika Šonková-Baďurová, BcA. Petra Tejnorová, prof. MgA. Jan Vedral, Tomáš Vrána

Omluveni: -

Nepřítomni: 5 zástupců z HAMU

Hosté: Prof. M. Klíma k bodu 1 – 3, JUDr. Ilona Remešová, notářka, k bodu 5. a 6. Po volbě přizváni prof. M. Klíma, ing. K. Foustka, doc. I. Mathé

 

Program:

1/ Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

   výzkumné, vývojové umělecké a další tvůrčí činnosti AMU na rok 2009

   a Rozvojové projekty na rok 2009.

2/ Informace o delegování zástupců AMU do Rady vysokých škol.

3/ Převedení parcelního místa Tržiště 20, Praha 1, na AMU.

4/ K praxi kolejí (Hradební ad.).

5/ Informace Volební komise AS AMU.

6/ Volba rektora (usnesení o návrhu na jmenování rektora AMU).

7/ Různé

 

V úvodu zasedání přivítal předseda AS AMU přítomné senátorky a senátory. Konstatoval, že počtem přítomných 10 senátorů z celkových 15, je senát  usnášeníschopný. Odsouhlasil aktualizovaný program, a v 16:00 zahájil jednání AS AMU.

 

ad 1.  Prof. Klíma informoval o stavu projednávání Aktualizace DZ na rok 2009:

UR AMU projednala dne 2. 10. 2008.

SR AMU se vyjádřila dne 25. 9.2008

Při této příležitosti prof. Klíma informoval o změnách ve Správní radě AMU, nově byli jmenováni JUDr. Šipovič a PaedDr. Zborník (místo doc. Koláře a O. Krejči). Poslední zasedání SR AMU hodnotí jako velmi pozitivní.

Dále prof. Klíma seznámil s konečným stavem RP a detailně komentoval všechny projekty.

 

Výsledek hlasování AS AMU k Aktualizaci DZ na rok 2009:

Pro: 10 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů

AS AMU jednoznačně schválil Aktualizaci DZ na rok 2009.

 

ad 2. Předseda doc. Dvořák děkuje kolegům z FAMU, kteří zatím jako jediní dodali zápis z jednání AS FAMU s návrhy do RVŠ: dr. Michal Bregant, Mgr. Vít Janeček a za studenty Mgr. Ivan Bystřičan. Jmenovaní s nominací souhlasí. AS DAMU projedná své kandidáty na zasedání 14. 10. 2008. AS HAMU dosud návrhy nepředal. Termín předání návrhů za celou školu je 7. 11. 2008.

 

ad 3. Prof. Klíma informoval, že soud zrušil exekuci na nemovitost i na pozemek Tržiště 20, Praha 1, který v létě vláda ČR svým rozhodnutím převedla na AMU, takže AMU bude vlastnit kromě budovy i parcelu. V současné době nic nebrání, aby bylo vloženo do katastru. Převzetí pozemku do majetku AMU musí být projednáno na AS AMU; schválení SR AMU bude per rollam.

           

         Výsledek hlasování AS AMU k převzetí parcelního místa Tržiště 20, Praha 1:

Pro: 10 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů

AS AMU jednoznačně schválil převzetí parcelního místa Tržiště 20, Praha 1.

 

 

ad 4.  J. Kratochvíl otevřel otázku platby na koleji Hradební za další osobu (Kč 300 nebo Kč 600), která přespí „na zemi“, např. blízký rodinný příbuzný. Nemyslí si, že je správné za to platit tak vysokou částku. Před rekonstrukcí toto bylo možné za poplatek Kč 30. Je mu jasné, že vznikají reálné náklady, doporučuje tedy Kč 50. Jedná se o takovýto způsob přespání jen v mimořádných případech, např. během FAMU Fest. M.Šonková-Baďurová připomněla, že je též třeba souhlasu spolubydlícího.

         

         Po detailní diskusi bylo přijato doporučení zastupujícímu kvestorovi, resp. vedení AMU, zda v kolejním řádu nezohlednit zvážení v mimořádných případech institutu přistýlky.

 

K bodu 5. a 6. předseda AS AMU doc. Dvořák přivítal notářku JUDr. Ilonu Remešovou, zrekapituloval složení AS AMU a představil přítomné členy AS AMU. JUDr. Remešová vystaví osvědčení o průběhu hlasování o návrhu na jmenování rektora. Poté zrekapituloval veškeré kroky, které se uskutečnily, vč. nominací 4 grémií 2 fakult se shodnou nominací na doc. I. Mathé, včasného a řádného předložení souhlasu s nominací tohoto kandidáta, jakož i koncepce v náležité formě.

 

ad 5. Předseda volební komise prof. Vedral podal zprávu volební komise ve složení BcA. Monika Šonková-Baďurová, doc. Marek Jícha a prof. Jan Vedral. Komise ověřila z listinných podkladů platnost deseti obsazených mandátů. Před hlasováním o návrhu na jmenování rektora je přítomno 10 členů AS, z toho 4 členové studentské komory a 6 členů komory pedagogické. Volební komise konstatuje, že podmínky Volebního a jednací řádu AS AMU jsou splněny a volba se může právoplatně uskutečnit. Poté proběhla detailní diskuse k volbě a k nominovanému kandidátovi na rektora doc. I. Mathé.

 

ad 6. Všichni přítomní členové AS AMU obdrželi volební lístky a volební obálky, převzetí potvrdili svými podpisy. Notářka JUDr. Remešová zkontrolovala volební urnu, volební lístky a volební obálky a byla přítomna volbě.

 

Výsledek hlasování AS AMU k návrhu jmenovat rektorem AMU doc. Iva Mathé:

Pro: 10 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů

          AS AMU se usnesl na návrhu jmenovat rektorem AMU doc. Iva Mathé a to na základě tajné volby, jejíž protokol je přílohou tohoto zápisu.

         Předseda AS AMU doc. Dvořák po volbě přivedl zastupujícího rektora prof. M. Klímu, prorektora ing. K. Foustku a nominovaného doc. I. Mathé. Doc. Dvořák je seznámil s výsledkem tajného hlasování a pogratuloval doc. Mathé. Doc. Mathé poděkoval za projevenou důvěru a prof. Klíma poděkoval přítomným senátorům, že pokračovali ve své práci pro AMU a v plnění svých závazků a povinností, vyplývajících ze Zákona o VŠ. Dle předsedy AS AMU náleží ocenění spíše vedení AMU a zvláště pak prof. Klímovi, že se v nelehké situaci ujal vedení školy a celá škola řádně pracuje.

 

Příští schůze AS AMU v pondělí 3. 11. 2008 v 18:00 hod.

Zapsala: Elen Bělovská                       

Za správnost: Doc. PhDr. Jan Dvořák – předseda AS AMU

         

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze