Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy akademického senátuRok 2008 › 9. září 2008

9. září 2008

Zápis z jednání AS AMU ze dne 9. září 2008

Přítomni: doc. PhDr. Jan Dvořák, Ing. Hana Jarošová, doc. Mgr. Marek Jícha, Jaroslav Kratochvíl, doc. Mgr. Jiří Myslík, doc. Přemysl Rut, Monika Šonková-Baďurová, BcA. Petra Tejnorová, prof. MgA. Jan Vedral a Tomáš Vrán

Omluveni: -

Nepřítomni: 5 zástupců z HAMU

Hosté: prof. Miloslav Klíma – prorektor, zastupující rektora, Ing. Karel Foustka – prorektor, MgA. Pavel Jech – děkan FAMU, Mgr. Karel Matoušek – zastupující kvestor, PhDr. Michal Brigant.

Program:
1/ Nominace kandidátů na rektora AMU;

2/ příprava rektorských voleb 8. 10. 2008 (vč. rekapitulace harmonogramu);

3/ aktualizace dlouhodobého záměru AMU na rok 2009 + rozvojové projekty na rok 2009;

4/ delegování zástupců AMU do Rady vysokých škol;

5/ Organizační a provozní řád hotelu - ubytovacího zařízení AMU Tržiště 18;

6/ Výnos rektora č. 7/2008 o kolejném - nový způsob placení kolejného;

7/ informace o posudku Ústavu státu a práva AV ČR;

8/ informace o výsledku výběrového řízení na ředitelku/ředitele NAMU;

9/ různé.

V úvodu zasedání přivítal předseda AS AMU přítomné senátorky a  senátory, dále pak i hosty. Konstatoval, že počtem přítomných 10 senátorů z celkových 15, je senát  usnášeníschopný. Odsouhlasil aktualizovaný program, rozšířený o body na základě zasedání vedení AMU dne 8. 9. 2008.

ad 1. Předseda AS AMU seznámil přítomné se situací k 26. 8. 2008, kdy byla uzávěrka nominací kandidátů na rektora AMU: AS AMU obdržel 4 nominace na funkci rektora na období 2008-2012:

-   AS FAMU nominace ze zasedání dne 16. 6. 2008 – doc. Ivo Mathé

-   kolegium děkana FAMU nominace ze dne 16. 6. 2008 – doc. Ivo Mathé

-   UR DAMU jednomyslná nominace ze zasedání dne 11. 6. 2008 – doc. Ivo Mathé

-   AS DAMU jednomyslná nominace ze zasedání dne 24. 6. 2008 – doc. Ivo Mathé

Nikdo jiný nominaci nepředložil.

Dle harmonogramu voleb předložil doc. Ivo Mathé dne 8. 9. 2008 souhlas s nominací a Koncepci kandidáta na rektora AMU v období 2008-2012 v tištěné a elektronické podobě (příloha č. 1). Koncepce bude zaslána předsedům AS DAMU, FAMU, HAMU a vyvěšena na  webu.

ad 2.  Zasedání akademické obce AMU se uskuteční v sále Martinů na Hudební fakultě AMU 8. 10. 2008 ve 14 hod.; po skončení diskuse pokračuje zasedání AS AMU v zasedací místnosti AMU. Mimo rektorských voleb budou projednávány další body.

          Po diskusi bylo dohodnuto, že tříčlenná volební komise se zvolí již na této schůzi AS AMU, aby mohla začít bezodkladně pracovat.

Návrh na složení volební komise AS AMU:

          doc. Mgr. Marek Jícha

          prof. MgA. Jan Vedral

          Monika Šonková-Baďurová

Výsledek hlasování AS AMU:

doc. Mgr. Marek Jícha

Pro: 9 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 1 hlasů

AS AMU zvolil doc. Jíchu do volební komise AS AMU.

 

prof. MgA. Jan Vedral

Pro: 9 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 1 hlasů

AS AMU zvolil prof. Vedrala do volební komise AS AMU.

 

Monika Šonková-Baďurová

Pro: 9 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 1 hlasů

AS AMU zvolil M. Šonkovou-Buďurovou do volební komise AS AMU.

 

Volební komise začíná pracovat ve výše uvedeném složení. Po rozpravě byl navržen na předsedu volební komise AS AMU prof. Vedral.

Volba předsedy volební komise AS AMU prof. MgA. Jana Vedrala:

Pro: 9 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 1 hlasů

AS AMU zvolil prof. Vedrala předsedou volební komise AS AMU.

 

Předseda AS AMU požádá vedení AMU, resp. zastupujícího kvestora Mgr. Matouška, o finanční prostředky na zajištění spolupráce s notářem při volbě rektora AMU. AS AMU požádá akademické senáty a vedení fakult o spolupráci při účasti na zasedání AO dne 8. 10. 2008.

ad 3. Prof. Klíma představil materiály Aktualizace Dlouhodobého záměru 2009 a Rozvojové projekty na rok 2009. Tyto materiály byly projednány na poradě vedení AMU dne 8. 9. 2008, dále budou projednány na zasedání UR AMU a SR AMU. Senátoři je obdrželi v tištěné formě na dnešním zasedání. Aktualizace DZ bude projednána na zasedání AS AMU dne 8. 10. 2008. Pokud někdo ze senátorů bude mít nějaké připomínky k materiálu, prof. Klíma prosí o jejich zaslání na jeho emailovou adresu.

Prof. Klíma dále seznámil s tabulkou RP na rok 2009 (příloha č. 2), detailně uvedl a vysvětlil jednotlivé projekty se zdůrazněním na nové projekty – Podpora mladých akad. pracovníků (doc. Hančil); Pasportizace objektů AMU (dr. Chvála). Prof. Klíma zodpověděl vznesené dotazy k těmto dokumentům.

 

ad 4.  Je třeba delegovat zástupce AMU do Rady vysokých škol, neboť končí funkční 3leté období. Jedná se celkem o 7 míst:

-         sněm 1 zástupce za celou školu

-         1 student + náhradník

-         předsednictvo 1 zástupce za celou školu

-         za každou fakultu 1 zástupce

Předseda AS AMU seznámil přítomné se současným personálním obsazením RVŠ. Prof. Klíma upozornil, na důležitost tohoto orgánu, vedle ČKR je to druhá uznávaná VŠ autorita. Bylo by dobré, kdyby naši zástupci byli též v komisi pro umělecké školy a ekonomické komisi. Toto se ukázalo významné při jednání a připomínkách k tzv. Bílé knize.

AS AMU osloví senáty fakult s požadavky na nominace, termín 7.11.2008.

Ad 5. Mgr. Matoušek podal informaci k Organizačnímu a provoznímu řádu hotelu - ubytovacího zařízení AMU, jedná se o sloučení 2 zastaralých řádů především z důvodu snížení tzv. „člověkonocí“, neboť fakulty nebyly schopny kapacity UZA využít a tím nebylo možno ubytování nabídnout dále. Záměrem školy je soběstačnost tohoto zařízení.

Výsledek hlasování AS AMU k Organizačnímu a provoznímu řádu hotelu - UZA AMU:

Pro: 10 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů

AS AMU jednoznačně schválil Organizační a provozní řád hotelu – ubytovacího zařízení AMU Tržiště 18.

ad 6. Mgr. Matoušek informoval o připravovaném Výnosu rektora č. 7/2008, kterým se upravují poplatky za ubytování na Koleji a učebním středisku AMU, Hradební 7, Praha 1, a Učebním, výcvikovém a ubytovacím středisku Beroun, neboť se přechází z měsíčních plateb na platby denní. Denní kolejné je výhodnější, používané všemi VŠ a vyhovuje vloni zakoupenému počítačovému programu. Prof. Klíma dodal, že kolej Hradební by měla hospodařit s vyrovnaným rozpočtem či zlepšeným HV. Výnos se týká i hotelového prázdninového provozu, který byl po detailní diskusi vymezen na období od 1. 7. do 15. 9. běžného roku. Po rozsáhlé diskusi byly odhlasovány následující změny v předloženém Výnosu č. 7, který všichni senátoři obdrželi v tištěné formě:

-         nové znění bodu 1) Výnosu  č. 7: 1) Ubytování pro studenty v období 16. 9. až 30. 6. běžného roku

-         nové znění bodu 3) Výnosu  č. 7: 3) Úhrada za krátkodobé ubytování studentů AMU, které je nutno ubytovat v období 1. 7. až 15. 9. běžného roku na koleji AMU ze studijních důvodů (na základě potvrzení studijního proděkana)

-         nové znění bodu 5) Výnosu  č. 7: 5) Úhrada za mimořádné ubytování na koleji AMU (např. studenti, rodiče, manželé a manželky, sourozenci studentů AMU, pedagogové z jiných vysokých škol) mimo období 1. 7. až 15. 9. běžného roku.

Výsledek hlasování AS AMU k Výnosu rektora č. 7/2008, kterým se upravují poplatky za ubytování na Koleji a učebním středisku AMU, Hradební 7, Praha 1, a Učebním, výcvikovém a ubytovacím středisku Beroun s úpravami bodu 1), 3) a 5), jak uvedeno výše:

Pro: 10 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů

AS AMU jednoznačně schválil upravený Výnos rektora č. 7/2008 (příloha č. 3).

 

Mgr. Matoušek se sejde se zástupci studentské komory AS AMU k projednání návrhu Smlouvy o ubytování dne 17. 9. 2008.

ad 7. AS AMU vzal na vědomí informaci o stanovisku Ústavu státu a práva AV ČR ze dne 9. 7. 2008 i konstatování, že "volbu (rektora) je třeba v každém případě opakovat" i "že celkový počet 10 je dostatečný k jakémukoliv usnášení senátu, je-li současně splněno, že akademických pracovníků není méně než 5 a studentů není méně než 4". I takto potvrzená legitimita AS AMU vede senát k opakování výzvy ke kolegům na HAMU, aby se i HAMU připojila k účasti na činnosti a povinnostech AS AMU, včetně rektorských voleb.

ad 8. Různé:

-         doc. Dvořák, člen výběrové komise, informoval o výběrovém řízení na ředitele/ředitelku NAMU; celkem se přihlásilo 7 uchazečů, 2 se posléze omluvili. Z pěti byl vybrán jeden na 1. místě, dále 2 uchazeči se umístili rovnoměrně na 2. – 3. místě. Na doc. Dvořáka všichni kandidáti zapůsobili sympaticky a členové výběrové komise byli mile překvapeni úrovní a zájmem všech kandidátů. Jako významné hodnotí v komisi účast předního nakladatelského odborníka, jímž je Dr. Vladimír Pistorius.

-         další řádné zasedání AS je plánováno na 8. října 2008.

Zapsala: Elen Bělovská

Za správnost: Doc. PhDr. Jan Dvořák – předseda AS AMU

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze