Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy akademického senátuRok 2008 › 27. května 2008

27. května 2008

Zápis ze zasedání AS AMU ze dne 27. 5. 2008
zasedací místnost rektorátu AMU

Přítomni: doc. PhDr. Jan Dvořák, Ing. Hana Jarošová, doc. Mgr. Marek Jícha, Jaroslav Kratochvíl, doc. Mgr. Jiří Myslík, doc. Přemysl Rut, Monika Šonková-Baďurová, BcA. Petra Tejnorová, prof. MgA. Jan Vedral a Tomáš Vrána

Omluveni: -

Hosté: prof. Mgr. Miloslav Klíma – prorektor, zastupující rektora AMU, Ing. Karel Foustka – prorektor, Mgr. Karel Matoušek – ředitel a zastupující kvestor.

Program:

1/ Informace o dopisu prezidenta Václava Klause předsedovi AS AMU;

2/ informace o dopisech kandidátům na rektora AMU;

3/ informace o opakovaných výzvách vedení AMU a AS AMU k akademické obci HAMU, vedení HAMU a AS HAMU;

4/ informace o jednání pracovní skupiny AS AMU k rozpočtu AMU pro rok 2008; rozprava a schvalování;

5/ Výroční zpráva AMU za rok 2007;

6/ k vyhlášení nových rektorských voleb - konkretizace harmonogramu do 8. 10. 2008;

7/ prověření validity všech usnesení AS AMU za dobu působení odb. as. Petra Pachla v AS AMU;

8/ náměty pro Kolej v Hradební ulici;

9/ různé.

Předseda AS AMU úvodem přivítal přítomné senátorky a senátory, hosty prof. Klímu, Ing. Foustku a Mgr. Matouška. Konstatoval, že senát je usnášeníschopný, odsouhlasil jednotlivé body k projednání tohoto zasedání AS AMU a provedl kontrolu poskytnutých podkladových materiálů pro všechny přítomné senátory.

Poté předal slovo prof. Klímovi, prorektorovi, zastupujícím rektora AMU, aby senát informoval o jednání Správní rady AMU na svém posledním zasedání, zejména ve věci nákupu objektu pro AMU v Berouně. Prof. Klíma seznámil přítomné o průběhu hlasování Správní rady a s jejím konečném souhlasu s uzavřením smlouvy s městem Beroun o odkupu nemovitosti.

ad 1. Předseda AS AMU obdržel dne 12. 5. 2008 písemné vyjádření prezidenta republiky Václava Klause k usnesení AS AMU ze 7. 5. 2008 o anulaci rektorských voleb dne 28. 11. 2007 (viz Příloha č. 1). S obsahem dopisu předseda AS AMU na žádost prezidenta seznámil bezodkladně i vedení ostatních fakult, především pak FAMU a HAMU.

Na podnět prorektora Ing. Foustky bylo doporučeno dopis prezidenta republiky uveřejnit na webových stránkách AMU a poskytnut jej i PhDr. Kratochvílové k otištění v nejbližším čísle Informátoria AMU.

ad 2. Dále předseda AS AMU seznámil s dopisem, odeslaným 13. 5. 2008, kterým informoval o výsledcích zasedání AS AMU ze dne 7. 5. 2008 oba kandidáty na rektora AMU – prof. Jiřího Hlaváče a doc. Ivo Mathé. V návaznosti na podobný vysvětlující dopis z 14. 1. 2008 obsahoval dopis i vysvětlení situace, informaci o vyvození zodpovědnosti (všichni 3 členové volební komise AS AMU pro „příliš rutinní kontrolu“ mandátů volitelů a toto své pochybení na své členství v AS AMU rezignovali a AS AMU na zasedání 19. 2. 2008 vyšel vstříc hlasům z HAMU ve věci předčasného ukončení činnosti AS AMU v tajném hlasování) a dále i nabídku v informaci o vyhlášení nové volby rektora tak, aby se AS AMU mohl usnést na návrhu na jmenování rektora dne 8. 10. 2008.

ad 3. Profesor Klíma oznámil, že dne 26. 5. 2008 zaslal již třetí výzvu prof. P. Toperczerovi, děkanovi HAMU, ve které ho opět vybízí k předložení jmenného seznamu navrhovaných členů do volební komise za HAMU. Protože, jak ukázala rozprava k tomuto bodu, projevovaná zdrženlivost AS AMU při opakovaných projevech nekolegiálního a bezprecedentního zpochybňování reprezentace DAMU a FAMU a její činnosti v AS AMU od vedení HAMU i AS HAMU nepřinesla výsledky a protože neustává negativní hodnocení konání demokraticky zvolených reprezentací 2 fakult orgány fakulty třetí, která sama není s to svou reprezentaci v AS AMU zajistit, přijal – po rozpravě – AS AMU návrh usnesení:

Ve chvíli, kdy jak ze strany vedení AMU, tak i ze strany MŠMT, Kanceláře prezidenta republiky a dokonce osobně od hlavy státu, prezidenta Václava Klause (v dopise ze 12. 5. 2008), je prokazován respekt k rozhodnutí akademické samosprávy AMU a legitimitě konání AS AMU, vyzývá AS AMU s veškerou vážností kolegy z HAMU k ukončení kampaně, znevažující činnost AS AMU. Takový postoj by odpovídal i stanovisku prof. Jiřího Hlaváče o respektu k rozhodnutí prezidenta republiky, zveřejněném v odpovědi AS FAMU ze dne 12. 5. 2008.

Nejvyšší samosprávný orgán AMU v souladu se Zákonem o VŠ a s Volebním a jednacím řádem AS AMU vyzývá kolegy z HAMU k plnění základních povinností, ke schválení volební komise pro uskutečnění dílčích doplňovacích voleb do AS AMU na HAMU. Důrazně vyzýváme k zodpovědnosti za osud a chod celé školy, zejména pak v souvislosti s přípravou nových rektorských voleb na AMU.

Pro: 10 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů
AS AMU jednomyslně schválil usnesení s výzvou Hudební fakultě AMU.

Profesor J. Vedral v souvislosti s kampaní HAMU upozornil na tendenčnost Informatoria AMU a na osobní zodpovědnost PhDr. M. Kratochvílové (která tu dokonce projevila individuální investigativní sklony); s podobnými pocity se svěřil i předseda AS AMU, který také poslední čísla Informatoria AMU doporučuje k budoucí analýze míry respektu k rozhodnutím vedení školy a usnesením nejvyšší akademické samosprávy. Rozprava potvrdila, že Informatorium AMU informovalo disproporčně, tendenčně jitřilo situaci uplynulých měsíců na škole a nelze vyloučit vyvození důsledků z osobního selhání.

ad 4. V úvodu rozpravy nad schvalováním rozpočtu AMU pro rok 2008 dostali slovo členové pracovní skupiny AS AMU (J. Dvořák – H. Jarošová - J. Kratochvíl), která 15. 5. 2008 společně s vedením AMU (prof. Klíma – Mgr. Matoušek – Ing. Slepičková) velmi podrobně analyzovala předložený návrh rozpočtu. Prof. Klíma v komentáři podal další vysvětlení a společně s Mgr. Matouškem zodpověděli veškeré dotazy přítomných (např., že veškeré starší účetní dluhy byly splaceny, že finanční rezerva je určena především na stavební úpravy v objektu Tržiště č. 20 apod.).

Hlasování AS AMU k návrhu usnesení o rozpočtu AMU pro rok 2008:

Pro: 10 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů

AS AMU jednomyslně schválil rozpočet AMU pro rok 2008.

ad 5. Prof. Klíma komentoval poslední úpravy, ke kterým ve Výroční zprávě AMU za rok 2007 došlo, a konstatoval, že předložená verze je již verzí finální. Členy AS AMU také seznámil se svou vizí o budoucí nové koncepci i formě VZ.

Po diskusi AS AMU schvaloval přijetí předložené verze Výroční zprávy AMU za rok 2007:

Pro: 10 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů

Výroční zprava AMU za rok 2007 byla v AS AMU jednomyslně přijata.

Vedle schválení doporučuje AS AMU k objektivizaci a vyváženosti VZ pro budoucnost změnu metodiky při její přípravě a pověřuje tím prof. Klímu, prorektora, zastupujícího rektora školy.

ad 6. Doc. Dvořák připomenul senátorům termín 8. 10. 2008, kdy by mělo dojít ke hlasování o návrhu na jmenování rektora AMU, na němž se usnesl AS AMU na svém minulém zasedání 7. 5. 2008. Tak se otevřela diskuse ke konkretizaci harmonogramu nových rektorských voleb na AMU, jejíž výsledek je tento:

10. 6. 2008 – zasedání AS AMU, kdy bude předložen návrh usnesení k vyhlášení nové volby rektora AMU;

26. 8. 2008 – uzávěrka pro podání písemných návrhů na kandidáta na funkci rektora AMU;

8. 9. 2008 – ukončení předkládání souhlasu uchazečů s kandidaturou,

společně s předložením koncepce předpokládané činnosti v písemné i elektronické formě a písemným souhlasem ke zveřejnění;

8. 10. 2008 – ve 14.00 shromáždění akademické obce AMU, na němž se osobně představí kandidáti, představí svou koncepci a zodpoví dotazy (v Sále B. Martinů na HAMU) a ihned poté téhož dne volba rektora v rámci zasedání AS AMU.

Předseda AS AMU při této příležitosti také rekapituloval možnosti nominací kandidátů, aby v předstihu veškerá relevantní grémia byla na vyhlášení voleb připravena: týká se to akademických senátů, uměleckých rad a kolegií všech 3 fakult, dále AS AMU (jedné třetiny všech členů) i studentů (20% studentů z kterékoliv fakulty nebo 7% všech studentů AMU, kteří návrh podepíší a u podpisu opatří svým datem narození).

Zajištěním Sálu B. Martinů v prostorách HAMU na odpolední hodiny dne 8. 10. 2008 se pověřuje doc. Dvořák.

ad 7. Přítomní senátoři obdrželi v předstihu v elektronické podobě výčet všech zaznamenaných zasedání AS AMU, která přijala usnesení za dobu působení odb. as. P. Pachla v AS AMU. V komentáři předsedy AS AMU k tomuto bodu bylo řečeno, že prověrka validity usnesení AS AMU za dobu působení odb. as. P. Pachla v tomto orgánu školy (viz usnesení AS AMU ze dne 7. 5. 2008 o neplatnosti jeho mandátu v AS AMU), přesněji řečeno tzv. konvalidace neplatných usnesení AS AMU, tedy náprava, přeměna původně neplatných právních úkonů v platné, má již analogii k situaci konvalidace neplatných usnesení předchozího AS na AMU v letech 1999 – 2005 (tedy již v době působení P. Pachla v AS AMU), konkrétně na zasedáních AS AMU ve dnech 19. 1. 2005 a 2. 3. 2005.

Dle tehdejšího doporučení právního poradce AMU JUDr. Miroslava Šipoviče (ze dne 25. 1. 2005 a při tehdejším souhlasu JUDr. Věry Koťátkové z MŠMT) lze takovou konvalidaci provést zpětně a ve správném složení AS AMU. AS AMU má právo schvalovat, lze tak učinit i dodatečně, „en bloc“ a usnesení lze konvalidovat a zhojit. Přeměna původně neplatných právních úkonů v platné se vztahuje na celé údobí přítomnosti P. Pachla v AS AMU, tzn. na interval 13. 12 1999 – 7. 11. 2007. Po krátké rozpravě se hlasovalo o návrhu usnesení:

AS AMU se usnáší, že konvalidaci, dodatečné schválení, provádí „en block“ pro celé údobí přítomnosti odb. as. Petra Pachla v AS AMU, tzn. v intervalu 13. 12. 1999 – 7. 11. 2007 (viz Příloha č. 2), přičemž usnesením AS AMU ze dne 7. 5. 2008 (o anulaci voleb rektora AMU) již bylo napraveno usnesení AS AMU ze dne 7. 11. 2007. AS AMU přijímá konvalidaci neplatných usnesení AS AMU od 13. 12. 1999 do 7. 11. 2007.

Pro: 10 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů

AS AMU jednomyslně schválilo usnesení ke konvalidaci neplatných usnesení AS AMU od 13. 12. 1999 do 7. 11. 2007.

ad 8. Senátor Jaroslav Kratochvíl seznámil přítomné s dvěma aktuálními problémy ohledně platby ubytování a počtu lůžek na koleji v Hradební ul.:

Studenti dle platebního řádu platí za ubytování vždy za započatý měsíc bez ohledu na to, kdy se z koleje odhlašují. Pokud se odhlásí v průběhu měsíce, platí tak volné lůžko i za dobu své nepřítomnosti. Proto J. Kratochvíl navrhuje upravit platbu příslušnou poměrnou částí tak, aby se kolejné hradilo za jednotlivé započaté týdny.

Další návrh se týkal úpravy počtu lůžek přidělených studentům jednotlivých fakult, zvláště pak studentům FAMU, kterých je pouze 25. Jako možné řešení nevidí Kratochvíl v jejich přerozdělení, ale v navýšení počtu lůžek o 15 tzv. „klouzavých lůžek“. Tato místa by byla v případě zájmu obsazena studenty FAMU (v současnosti zájem převyšuje vyčleněnou kapacitu o 8 míst), v opačném případě by se nevyužitá lůžka, vzhledem ke svému „klouzavému“ statutu, dělila mezi studenty DAMU a HAMU.

K oběma bodům se vyjádřil prof. Klíma, který přislíbil, že návrhy prodiskutuje na studijní poradě AMU, její resumé pak oznámí nejpozději začátkem září.

ad 9. Různé + informace, že příští zasedání AS AMU se uskuteční v úterý 10. 6. 2008 od 19:00 v zasedací místnosti rektorátu AMU.

Zapsala: Silvie Demartini

Za správnost: Doc. PhDr. Jan Dvořák – předseda AS AMU

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze