14. leden

Zápis (09-01) ze zasedání AS AMU ze dne 14. 1. 2009

zasedací místnost rektorátu AMU

Přítomni: doc. PhDr. Jan Dvořák, Ing. Hana Jarošová, doc. Mgr. Marek Jícha, BcA. Jaroslav Kratochvíl, doc. Mgr. Jiří Myslík, prof. Přemysl Rut, BcA. Monika Šonková, BcA. Petra Tejnorová, prof. MgA. Jan Vedral.

Omluveni: Tomáš Vrána.

Hosté: prof. Miloslav Klíma - prorektor zastupující rektora AMU, Ing. Karel Foustka – prorektor AMU, MgA. Pavel Jech – děkan FAMU, Mgr. Marek Vajchr – proděkan FAMU, Ing. Ladislav Paluska – kvestor AMU.

Program jednání AS AMU: 

1/ Informace z vedení AMU.

2/ Zastoupení AS AMU ve výběrových komisích AMU.

3/ Novela Jednacího řádu Umělecké rady FAMU.

4/ Iniciativa AS FF UK k dlouhodobě neutěšené situaci financování vysokých škol.

5/ Iniciativa AS AVU ke sjednocení VŠ s uměleckým zaměřením.

6/ Dopis AS HAMU a člena AO HAMU k zápisu AS AMU ze dne 8. 12. 2008.

7/ Různé.

Předseda AS AMU doc. J. Dvořák přivítal v úvodu přítomné senátorky a senátory, poté i přítomné hosty a konstatoval, že senát je usnášeníschopný, odsouhlasil body programu a ujistil se, že všichni mají k dispozici podkladové materiály (Jednací řád Umělecké rady FAMU).

ad 1) Prof. Klíma, prorektor zastupující rektora AMU, seznámil senátory a senátorky s důležitými body porady vedení AMU. Jedná se o stav rozvojových projektů pro rok 2009, úspěšnost projektů výběrového řízení FRVŠ, jednání o návrhu rozpočtu AMU na rok 2009 a vyhlášení voleb do Akademického senátu AMU. Senátní volby se uskuteční 19 a 20. 3. 2009. Na základě jeho výzvy děkani předložili návrhy členů volebních komisí, které byly postoupeny předsedům příslušných senátů fakult s termínem 15. 1. 2009. (Více informací je uvedeno v zápisu porady vedení AMU, který  je vyvěšen ve Sdílených dokumentech v adresáři Zápisy vedení AMU.)

Předseda AS AMU vyjádřil jménem senátu podporu novému kvestorovi AMU a připomněl, že AS AMU vždy podporoval moderní manažerské přístupy a takto je připraven nápomoci do konce svého funkčního údobí. Zároveň poděkoval řediteli studia FAMU Mgr. Karlu Matouškovi za převzetí funkce zastupujícího kvestora ve vedení AMU v náročném období loňského roku.

 ad 2) Prof. Klíma zrekapituloval důvody a kroky vedoucí k vypsání výběrového řízení na pozice vedoucích celoškolních kateder (Katedra cizích jazyků a Katedra tělesné výchovy). Předseda AS AMU na žádost prof. M. Klímy vyzval elektronickou cestou senátory a senátorky AS AMU k vyslovení tipů pro jmenování zástupců AS AMU do obou výběrových komisí.

Výběrová komise pro vedoucího KCJ 19. 3. 2008 – nejvíce hlasů získal prof. J. Vedral (3 hlasy), náhradníkem je  ing. J. Jarošová (2 hlasy).

Výběrová komise pro vedoucího KTV 20. 3. 2008 – nejvíce hlasů obdržel doc. J. Myslík (5 hlasů), náhradníkem je  doc. M. Jícha (1 hlas) nebo BcA. Petra Tejnorová (1 hlas).

 ad 3) Projednání novely Jednacího řádu Umělecké rady FAMU proběhlo v přítomnosti děkana MgA. P. Jecha a proděkana Mgr. M. Vajchra. Pan proděkan zdůvodnil potřebu inovace Jednacího řádu UR FAMU. Předložený materiál obsahuje 5 článků, a to úvodní ustanovení, postup pro výběr a jmenování členů umělecké rady, stanovuje pravomoci předsedy umělecké rady, průběh jednání umělecké rady a závěrečná ustanovení.

 

Výsledek hlasování AS AMU ke znění novely Jednacího řádu Umělecké rady FAMU.

 

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0 

AS AMU schválil znění novelizovaného Jednacího řádu Umělecké rady FAMU.  

 ad 4) Předseda AS AMU informoval přítomné o koordinační schůzce, která proběhla dne 18. 12. 2008 na půdě FF UK, o níž informoval všechny členy AS AMU a jíž se pro předvánoční, navíc večerní čas osobně nemohl zúčastnit. Tématem byl neutěšený stav financování veřejných vysokých škol. V této souvislosti byla připomenuta zvláštní situace, ve které se umělecky zaměřené školy nacházejí v důsledku vyššího koeficientu na studenta.

Na základě výzvy z  FAMU Ing. H. Jarošová otevřela problém financování akademických pracovníků na AMU. Na toto téma proběhla rozsáhlá diskuse všech přítomných senátorů a senátorek. V této souvislosti předseda AS AMU uvedl, že na AMU již působí nový kvestor, očekává se jmenování rektora a zvolení nového akademického senátu AMU na další funkční období, jeví se tedy pro školu produktivním pokračovat v této diskusi již na půdorysu této nové perspektivní konfigurace. 

ad 5) Předseda AS AMU představil iniciativu místopředsedy AS AVU za studentskou komoru Tomáše Uhnaka ke sjednocení VŠ s uměleckým zaměřením. Hlavním důvodem této výzvy je potřeba vytvoření platformy v rámci Rady vysokých škol a zohlednění jejich zájmů zejména v souvislosti s reformou vysokého školství. K tomu prof. Klíma informoval o činnosti v RVŠ k této otázce, zejména pak o komisi RVŠ pro umělecky zaměřené vzdělávací instituce.

ad 6) Předseda AS AMU seznámil senát s dopisy, které obdržel od předsedy nově zvoleného AS HAMU prof. J. Havlíka a člena AO HAMU prof. V. Tichého. Tyto dopisy upozorňují na příliš stručný obsah bodu č. 4  zápisu AS AMU ze dne 8. 12. 2008. Členové AS AMU se jednomyslně shodují na konstatování, že společně s vedením AMU i AS AMU opakovaně vyzýval HAMU k řádnému zastoupení této fakulty v AS AMU a k aktivní participaci na projednávání záležitostí školy. V rámci „transparentnosti“ jsou kolegové z nově zvoleného AS HAMU i ostatní členové AO HAMU nadále srdečně zváni na všechna zasedání AS AMU, která jsou veřejně přístupná.

 

Ad 7)

Různé:

a)     AS AMU podporuje iniciativu vedení AMU, aby na objektech náležících naší škole byly vyvěšeny vlajky České republiky a Evropské unie, a to po celou dobu našeho předsednictví;

b)     prof. Klíma opět požádal přítomné, aby apelovali na své akademické kolegy k účasti na jednání UR AMU dne 22. 1. 2009, kde se budou projednávat profesorská řízení. 

 Další řádné zasedání AS AMU je plánováno na středu 17. února 2009 v 18,00. 

 

 

Zapsala: Pavla Procházková;

za správnost: doc. PhDr. Jan Dvořák – předseda AS AMU.

 

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze