17. únor

Zápis ze zasedání AS AMU č. 2 ze dne 17. 2. 2009

zasedací místnost rektorátu AMU

Přítomni: doc. PhDr. Jan Dvořák, Ing. Hana Jarošová, doc. Mgr. Marek Jícha, Bc. Jaroslav Kratochvíl, doc. Mgr. Jiří Myslík, prof. Přemysl Rut, BcA. Monika Šonková, BcA. Tomáš Vrána, prof. MgA. Jan Vedral

Omluveni:  Petra Tejnorová

 

Hosté: prof. Miloslav Klíma – prorektor, zastupující rektora AMU, ing. Karel Foustka – prorektor, doc. I. Mathé – prorektor, ing. Ladislav Paluska – kvestor a  MgA. Pavel Jech – děkan FAMU

Program jednání AS AMU:

 

1/ Informace z vedení AMU:

a) návrh rozpočtu na rok 2009;

b) volby do AS AMU;

c) Stipendijní řád AMU v Praze;

d) Výnos rektora, kterým se upravují poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2009/2010;

e) Provozní řád učebního a výcvikového střediska AMU Poněšice.

2/ Dopisy prezidentovi republiky - z AS AMU; AS FAMU; AS DAMU;

od prorektora prof. M. Klímy, zastupujícího rektora AMU; a děkana FAMU P. Jecha.

3/ Dopis prezidenta republiky Václava Klause předsedovi AS AMU.

4/ Pokračování iniciativy AS FF UK k dlouhodobě neutěšené situaci financování vysokých škol.

5/ Informace o pracovním setkání delegátů vysokých uměleckých škol na VŠ UMPRUM.

6/ Různé.

Předseda AS AMU přivítal v úvodu přítomné senátorky a senátory, poté i přítomné hosty: prof. M. Klímu - prorektora, zastupujícího rektora, dále prorektory ing. K. Foustku a doc. I. Mathé, kvestora ing. L. Palusku, děkana FAMU MgA. P. Jecha a  konstatoval, že senát je usnášeníschopný; odsouhlasil body programu a ujistil se, že všichni mají k dispozici podkladové materiály (návrh rozpočtu AMU pro rok 2009, Stipendijní řád AMU v Praze, Výnos rektora, kterým se upravují poplatky spojené se studiem pro ak. rok 2009/2010 a Provozní řád učebního a výcvikového střediska AMU Poněšice).

Ad 1 a) Předseda AS AMU požádal ing. Palusku, aby seznámil přítomné s podklady k návrhu rozpočtu AMU na rok 2009. Kvestor senátorkám a senátorům vysvětlil hlavní principy sestavení letošního rozpočtu. Objem finančních prostředků u většiny nákladových středisek zůstává na stejné úrovni příspěvku roku 2008, prostředky na osobní náklady nejsou samostatně rozepisovány a ke zprůhlednění rozpočtu přispěje i nové NS GAMU i rozpis nákladů na zahraniční cestovné. Nový návrh zohledňuje předpokládaný růst cen energií, ale počítá s kladným HV a tvorbou rezervy.

V následující diskusi pan kvestor i prorektor doc. I. Mathé zodpověděli řadu dotazů, týkajících se zejména dílčího projednávání návrhu rozpočtu, jeho skladby, výdajů a řady dalších.

Vzhledem k Volebnímu a jednacímu řádu AS AMU čl. 4 odst. 6 byl návrh rozpočtu AMU pro rok 2009 pouze projednán a schvalování s hlasovaním odloženo na příští zasedání.

Ad 1 b) Předseda AS AMU požádal ing. Foustku o informaci k volbám do AS AMU a o činnosti volební komise AMU. Přítomní byli upozorněni na důležitá data, která se týkají voleb do AS AMU. Uzávěrka kandidátů je nejpozději do 6. 3. 2009, zveřejnění kandidátů na webových stánkách AMU následuje nejpozději do 10. 3. 2009. Seznam volitelů převezmou volební komise dne 15. 3. 2009.

  • Shromáždění akademické obce:

DAMU – 9. 3. 2009 v 16.00

FAMU – 9. 3. 2009 v 18.00

HAMU – 10. 3. 2009 v 15.00.

  • Volební místnosti budou otevřeny na všech fakultách v tomto časovém rozmezí:

19. 3. 2009 – 10.00 – 17.00

20. 3. 2009 – 10.00 – 15.00.

Po živé diskusi, dal předseda AS AMU hlasovat o následujícím výroku AS AMU: Senátorky a senátoři vzali na vědomí informaci o přípravách voleb do AS AMU a žádají volební komisi, aby specifikovala právo volit u akademických pracovníků s ohledem na jejich formu pracovně právního vztahu a právo být volen u doktorandů, kteří mají současně pracovně právní vztah k AMU, a do jaké komory mají být zahrnuti.

Hlasování o doporučení volební komisi AS AMU:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se:0

AS AMU doporučil přijmout toto usnesení pro práci volební komise.

ad 1 c) Předseda AS AMU požádal o komentář ke Stipendijnímu řádu AMU v Praze prorektora doc. I. Mathé. Ten vysvětlil nutnost vypracovat nové znění vnitřního předpisu, aby řád lépe odpovídal znění zákona o vysokých školách a nově i požadavkům MŠMT.

O předloženém Stipendijním řádu AS AMU hlasoval takto:

 

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se:0

Stipendijní řád byl přijat a bude předložen k registraci MŠMT.

ad 1 d) Předseda AS AMU požádal o výklad Výnosu rektoru o poplatcích pojených se studiem pro akademický rok 2009/2010 prorektora prof. Klímu. Navrhovaný výnos bude platit od 28. 9. 2009. Prorektor Klíma objasnil výši poplatků, které v zásadě zůstaly na úrovni loňského roku. AS AMU vzal nový Výnos rektora na vědomí.

ad 1 e) Předseda AS AMU požádal o komentář k Provoznímu řádu učebního a výcvikového střediska AMU v Poněšicích kvestora ing. Paluska, který řekl, že došlo k zásadnímu zestručnění, přičemž ceny i způsob placení zatím zůstávají stejné. V nejbližší budoucnosti se očekává zavedení platebního terminálu. Po obšírné rozpravě AS AMU projednal Provozní řád učebního a výcvikového střediska AMU Poněšice a doporučil omezit platnost tohoto nařízení na 1 rok.

 

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Provozní řád učebního a výcvikového střediska AMU Poněšice byl schválen s výše uvedeným omezením.

ad 2 + 3) Předseda AS AMU shrnul aktivity, které provázejí jmenování nového rektora AMU. Jedná se o korespondenci mezi přestaviteli AMU a Kanceláří prezidenta republiky. Členové AS AMU byli seznámeni s dopisy předsedy AS AMU i odpovědí prezidenta republiky Václava Klause o jeho rozhodnutí jmenovat rektorem AMU navrženého kandidáta.

Po obsáhlé diskuzi, která se týkala zpráv zveřejněných v  tisku, se AS AMU usnesl na ustanovení redakčního týmu ve složení prof. Rut, prof. Vedral a doc. Dvořák, který zformuluje informaci pro ČTK, týkající se oficiálního stanoviska AS AMU k publikovaným textům.

O tomto postupu a složení redakčního týmu hlasoval senát takto:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

AS AMU schválil navržený postup a redakční tým.

ad 4) Předseda AS AMU informoval přítomné o iniciativě AS FF UK a setkání, které se uskutečnilo v Hradci Králové. Prohlásil, že AS AMU tyto aktivity vítá a podporuje.

ad 5) Předseda AS AMU a prorektor prof. Klíma informovali přítomné o pracovním setkání delegátů VŠ s uměleckým zaměřením, které se uskutečnilo v budově UMPRUM v Praze a bude dále pokračovat v rámci RVŠ.

Ad 6) Různé: Příští zasedání AS AMU se uskuteční ve středu 18. 3. 2009 v 9,00.

Zapsala: Pavla Procházková

Za správnost: doc. PhDr. J. Dvořák, předseda AS AMU

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze