Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy akademického senátuRok 2009 › 18. březen

18. březen

Zápis ze zasedání AS AMU č. 3 ze dne 18. 3. 2009

zasedací místnost rektorátu AMU

Přítomni: doc. PhDr. Jan Dvořák, Ing. Hana Jarošová, doc. Mgr. Marek Jícha, Bc. Jaroslav Kratochvíl, doc. Mgr. Jiří Myslík, prof. Přemysl Rut, BcA. Petra Tejnorová, BcA. Monika Šonková, BcA. Tomáš Vrána, prof. MgA. Jan Vedral

Omluveni:  -

 

Hosté: doc. I. Mathé – rektor,  prof. Miloslav Klíma – prorektor, Ing. Karel Foustka – prorektor, Ing. Ladislav Paluska – kvestor.

Program jednání AS AMU:

1/ Prezident republiky jmenoval doc. Iva Mathé rektorem AMU.

2/ Informace z vedení AMU.

3/ Návrh rozpočtu AMU na rok 2009.

4/ Volby do AS AMU a informace o jednání akademických obcí fakult AMU.

5/ Různé.

6/ Ukončení mise AS AMU.

Předseda AS AMU doc. J. Dvořák přivítal v úvodu přítomné senátorky a senátory, poté i přítomné hosty a konstatoval, že senát je usnášeníschopný.

1.         Předseda AS AMU připomněl přítomným členům jmenování doc. I. Mathé rektorem AMU a popřál mu mnoho pracovních úspěchů v dalším funkčním období.

2.         Předseda AS AMU informoval o svolání mimořádného jednání vedení AMU na dnešní den (18. 3. 2009). Cílem porady je projednání rozpočtu AMU na rok 2009, vývoj  rozpočtu AMU na rok 2010, návrhy orgánů HAMU a výsledky výběrového řízení na vedoucí KCJ a KTV.  Poté předseda AS AMU požádal o komentář rektora AMU. Doc. Ivo Mathé objasnil přítomným důvody setkání vedení AMU a zveřejnil výsledky výběrových řízení. V diskuzi též potvrdil ve svých funkcích prorektory prof. Miloslava Klímu – jako prorektora pro studijní a pedagogické záležitosti, uměleckou činnost, vědu a výzkum, a ing. Karla Foustku jako prorektora zahraničních věcí a  styk s veřejností.

3.         Předseda AS AMU připomenul, že návrh rozpočtu pro rok 2009 byl důsledně projednán na minulém zasedání senátu AMU (17. 2. 2009). V rozpravě  kvestor uvedl, že avizované reformní balíčky nebyly přijaty a rozpočet zůstává ve stejné podobě, včetně výsledku hospodaření.  Rektor ve svém projevu zdůraznil navýšení příspěvku MŠMT na vzdělávací činnost oproti roku 2008 o 1,3 %, informoval o nárůstu přepočtených studentů a osvětlil proces rozdělení finančních prostředků na vzdělávací činnost fakultám. Dodal, že detailněji se tomuto tématu bude věnovat na mimořádně svolané poradě vedení.

Předseda AS AMU navrhl komisi ve složení prof. Přemysl Rut, doc. Mgr. Jiří Myslík a BcA. Jaroslav Kratochvíl, jejíž složení bylo schváleno a která zabezpečila tajné hlasování.

        O návrhu rozpočtu AMU pro rok 2009 hlasoval senát AS AMU v tajném hlasování takto:

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

        Rozpočet AS AMU pro rok 2009 byl schválen.

4, 5.      Po informaci  o nastávajících volbách do AS AMU a jednání akademických obcí fakult AMU prorektor prof. M. Klíma poděkoval senátorům a senátorkám za spolupráci, čas a energii, kterou věnovali ve zvláště náročném období naší škole.

6.          Také předseda AS AMU poděkoval všem přítomným členům AS AMU za spolupráci, osobní nasazení a  odpovědné jednání, zrekapituloval uplynulé funkční období, které osobně považuje pro školu za úspěšné, ozdravné a stabilizující, a to navzdory nejrůznějším kampaním a zastrašování. AS AMU dotáhl do cíle proces volby rektora, prezidentem republiky byl jmenován rektorem AMU top-manažer kulturní sféry doc. I. Mathé, dále v řádném výběrovém řízení škola získala vynikajícího odborníka pro pozici kvestora, obdobně i v řádném výběrovém řízení se škole podařilo získat perspektivního ředitele Nakladatelství AMU. V rámci mise AS AMU bylo učiněno maximum a tyto výsledky jsou předávány jednak do rukou nového profesionálního managementu školy – týmu rektora, prorektorů a kvestora – a jednak novému složení AS AMU, jemuž lze přát více klidu na plnění úkolů pro rozvoj i dobré jméno školy.

Zapsala: Pavla Procházková

Za správnost: doc. PhDr. J. Dvořák, předseda AS AMU

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze