21. duben

Zápis ze zasedání AS AMU č. 4 ze dne 21. 4. 2009

zasedací místnost rektorátu AMU

 

Přítomni: (bez titulů) Michal Bregant, Jaromír Havlík, František Herman, Ondřej Chalupský, Vít Janeček, Viola Ježková, Marek Jícha, Lukáš Kokeš, Tomáš Krejča, Karel Makonj, Petr Pachl, Petr Prokop, Vladimír Rejlek, David Šiktanc, Irvin Venyš.

Hosté: Ivo Mathé, Karel Foustka, Ladislav Paluska, Vlastimil Jurčík.

 

Program:

 

  1. Volba předsedy AS AMU;
  2. Volba místopředsedů AS AMU.

 

Ad 1)

Jednání vedl podle čl. 3 odst. 1 Volebního a jednacího řádu AS do volby předsedy AS AMU předseda volební komise jmenovaný rektorem Ing. Karel Foustka.

Prorektor v úvodu přivítal senátorku a senátory, poté i přítomného rektora doc. I. Mathé a ujistil se, zda přítomní obdrželi Volební a jednací řád AS AMU.

 

Přítomní členové AS AMU se vzájemně představili.

 

Po diskusi mezi senátory byli na předsedu AS AMU navrženi:

Prof. PhDr. Jaromír Havlík a PhDr. Michal Bregant. Navržený odb. as. Petr Pachl se kandidatury vzdal.

 

Volba předsedy AS AMU

Odevzdáno 14 platných volebních lístků. Skrutátorem volby byl doc. M. Jícha. Podle čl. 3 odst. 2 a 3 Volebního a jednacího řádu AS byl předseda volen takto:

 

prof. J. Havlík        6 hlasů;

PhDr. M. Bregant   8 hlasů.

 

Podle článku 3 odst. 2 Volebního a jednacího řádu AS AMU byl zvolen předsedou AS AMU PhDr. Michal Bregant.

 

Nový předseda AS AMU poděkoval za důvěru a požádal senátorku a senátory o vzájemnou toleranci a trpělivost při společné práci v AS AMU. Připomněl, že hlavním úkolem AS AMU je pomoc v rozvoji AMU jako celku.

 

Ad 2)

Volba místopředsedů AS AMU

Podle čl. 3 odst. 8 Volebního a jednacího řádu AS byli místopředsedové zvoleni takto:

z řad akademických pracovníků (odevzdáno 15 platných hlasovacích lístků):

 

prof. J. Havlík             6 hlasů;

MgA. P. Prokop 9 hlasů;      

 

z řad studentů (odevzdáno 14 platných hlasovacích lístků):

MgA. I. Venyš            14 hlasů.

 

Místopředsedy AS AMU byli zvoleni MgA. P. Prokop a MgA. I. Venyš.

 

Za souhlasu předsedy AS AMU zástupce senátorů za HAMU Tomáš Krejča přečetl přítomným stanovisko senátorů zvolených za Hudební fakultu k volbám rektora AMU. V diskusi zazněly souhlasné i odmítavé reakce. Jak zdůraznil prof. Havlík, předkladatelé nechtěli o tomto memorandu hlasovat, šlo jim jen o vyjádření jejich pohledu. Vzhledem k tomu, že senátoři nebyli s textem seznámeni předem a s ohledem na evidentní různost pohledů, ohlásil Vít Janeček, že doplní pohled kolegů z HAMU vlastním písemným stanoviskem, které bude vycházet z textů, jež publikoval ve svém blogu a seznámí s ním senátory na příštím zasedání. Předseda AS AMU konstatoval, že vyjádřením pohledu z druhé strany se téma minulých sporů uzavře. Požádal proto místopředsedu AS AMU Petra Prokopa, aby před příštím zasedáním zformuloval návrh usnesení, který v diskusi zazněl z jeho úst.

Rektor AMU představil ing. L. Palusku jakožto nového kvestora AMU, který vzešel z výběrového řízení a byl jmenován do funkce s účinností od 1. 1. 2009. Poté připomněl nutnost projednat a schválit Výroční zprávu o činnosti a hospodaření AMU za rok 2008, kterou je třeba odevzdat do 28. 5. 2009 na MŠMT. Pracovní verze bude členům rozeslána včas před příštím jednáním.

Rektor rovněž upozornil, že pokud dostane od všech tří děkanů včas návrhy na nové složení Umělecké rady AMU, předloží je senátu k projednání a případnému schválení.

 

Členové AS AMU souhlasili, že pozvánky na nadcházející zasedání zasílány nebudou, že stačí uvedení data v zápisu z předchozího jednání. 

 

Příští jednání AS AMU se uskuteční v květnu 2009. S ohledem na závažnost předpokládaného programu bude přesné datum stanoveno tak, aby se zasedání mohli zúčastnit pokud možno všichni senátoři, což neplatí o datu původně proponovaném. Po konzultaci se všemi senátory budou datum a hodina konání včas oznámeny e-mailem a v aktualitách portálu AMU.

 

 

 

Zapsala: Pavla Procházková

Za správnost: M. Bregant, předseda AS AMU

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze