Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy akademického senátuRok 201010-02-12.3. › Zápis zasedání AS AMU č. 2 ze dne 12.3.2010

Zápis zasedání AS AMU č. 2 ze dne 12.3.2010

Zápis zasedání AS AMU č. 2 ze dne 12. 3. 2010, zasedací místnost rektorátu AMU

 

Přítomni (bez titulů): Michal Bregant, Jaromír Havlík, František Herman, Ondřej Chalupský, Vít Janeček, Viola Ježková, Marek Jícha, Tomáš Krejča, Karel Makonj, Petr Pachl, Petr Prokop, Vladimír Rejlek, Irvin Venyš.

Omluven: Lukáš Kokeš, David Šiktanc

Hosté:  Ivo Mathé, Ladislav Paluska, Pavel Jech, Vlastimil Mareš

 

Program:

1. Změna názvu KTV

 1. Provozní a jednací řád UVS Poněšice
 2. Novela Statutu AMU
 3. Rozpočet AMU na rok 2010
 4. Různé:
  1. změny ve Statutu HAMU a ve Volebním a jednacím řádu AS HAMU
  2. dopis senátora Jíchy
  3. důchodové připojištění

 

 

Předseda AS AMU přivítal přítomné senátory a hosty, poděkoval za účast a konstatoval, že senát je usnášeníschopný.

 

Ad 1

Na žádost P. Pachla byl předsazen bod o změně názvu Katedry tělesné výchovy (KTV) AMU. P. Pachl vyjádřil nesouhlas s navrhovaným přejmenováním na Centrum sportovní přípravy a rehabilitace (viz Příloha 1). P. Pachl se domnívá, že nový název by byl zavádějící a že pouze označení katedra vystihuje pedagogickou povahu pracoviště. Poté podrobně představil spektrum činností dosavadní KTV a vyjádřil názor, že rehabilitace není pedagogický proces – je to cvičení pro osoby s bolestmi. Senátor Makonj upozornil, že kompenzační cvičení se dají zahrnout pod pojem rehabilitace a nesouhlasí s vypuštěním tohoto slova z názvu pracoviště.

Rektor konstatoval, že AMU je dnes už vzácnou výjimkou, že neaktualizovala název KTV. Naprostá většina veřejných vysokých škol pracuje s názvem centrum příp. ústav. Upozornil, že změna názvu je v souladu s Dlouhodobým záměrem AMU a jeho každoročními aktualizacemi, kde se tato změna anoncovala s vědomí a se souhlasem pracovníků KTV a jejího vedoucího P. Pachla. Tento záměr byl schválen AS AMU a UR AMU a je závazný jak dovnitř školy, tak navenek, směrem, k MŠMT.

P. Pachl zdůraznil, že katedra chce být i nadále centrem pohybu, ale se starým názvem, nejedná se přece o sportovní přípravu na závody.

I. Venyš navrhuje název Centrum pohybové a sportovní přípravy.

M. Bregant: považuje za významné ponechat v názvu i pojem rehabilitace.

V. Janeček: jaká byla odezva na změnu názvu Katedry cizích jazyků na Centrum jazykové přípravy?

I. Mathé: Ta s přejmenováním souhlasí jednak proto, že ohlášení změny nepřehlédla a jednak proto, že lépe vystihuje povahu všech činností, které toto pracoviště zajišťuje.

V. Rejlek: Má vedení AMU v úmyslu přejmenovat postupně všechny katedry na centra?

I.Mathé: přirozeně nikoli, názvy pracovišť jsou v kompetenci fakult. Jde o jejich strategii.

Po obsáhle diskuzi, v níž senátoři brali ohled na tradici pracoviště i na jeho současné úkoly, vznikl alternativní návrh na přejmenování KTV na Centrum pohybové přípravy, sportu a rehabilitace, který je považován za protinávrh, tudíž je o něm hlasováno jako o prvním, a to s tímto výsledkem:

 

Pro: 11

Proti: 1

Zdržel se: 1

O původním návrhu, Centrum sportovní přípravy a rehabilitace, se hlasovalo takto:

Pro: 1

Proti: 11

Zdržel se: 1

 

Senát AS AMU schválil přejmenování Katedry tělesné výchovy AMU na Centrum pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

 

Ad 2.

Předseda AS AMU požádal kvestora L. Palusku o komentář k předkládanému Provoznímu řádu učebního a výcvikového střediska AMU v Poněšicích.

L. Paluska: předkládá tento dokument na žádost AS AMU, text byl zásadně zestručněn. Vedení AMU klade důraz na bezhotovostní platební styk, na webu bude uveden do provozu nový program pro objednávky, rezervace, ubytovací a stravovací model. Návazně bude vytvořen výnos rektora, jímž se stanoví ceny za ubytování a stravování v souvislosti se změnou DPH.

M. Bregant zmínil v této souvislosti dopis pana Hrouzka u ledna 2009, v němž se navrhují odlišné ceny pro studenty a zaměstnance AMU na služební cestě a ceny pro veřejnost.

I. Mathé: tento režim již existuje u cen za ubytování, nelze ho použít u cen za stravu.

L. Paluska: pokud bychom zavedli odlišné ceny za stravování, bylo by nutné rozdíl zdanit sazbou daně z přijmu, což představuje neadekvátní administrativní zátěž.

I. Mathé: Je jistě žádoucí, aby se UVS Poněšice větší měrou podílel aby hospodářském výsledku školy, ale v současné době není reálné, že by se zvýšením cen pro „externí“ hosty zvýšila ziskovost UVS Poněšice.

V. Ježková: je možné, aby byl po dohodě s vedoucím povolen pobyt psů v UVS Poněšice?

L. Paluska to považuje za nereálné, neboť by to přinášelo jednak příliš mnoho rizik a jednak omezení pro komerční využití areálu.

V obšírné rozpravě navrhli senátoři Ježková a Janeček doplnění čl. 7, odst. 6 takto:

Výjimku může tvořit samostatný pobyt uzavřené skupiny, pokud vedoucí této skupiny v týdnu bezprostředně předcházejícím pobytu v UVS získá k pobytu zvířat souhlas od vedoucího UVS. Pobyt zvířat podléhá stanovenému poplatku.

 

AS AMU hlasoval o navrženém doplnění takto:

Pro: 3

Proti: 7

Zdržel se: 3

AS AMU neschválil tento návrh změny.

AS AMU hlasoval o předloženém návrhu Provozního a jednacího řádu UVS Poněšice takto:

Pro: 10

Proti: 1

Zdržel se: 2

 

 

Provozní řád učebního a výcvikového střediska AMU Poněšice byl schválen v původně předloženém znění. Viz Příloha 2.

 

 

Ad 3.

Předseda AS AMU požádal pana rektora o explikaci předkládané novely Statutu AMU.

I. Mathé zdůraznil, že důvodem k novelizaci Statutu AMU byla snaha o zpřesnění formulací ve vazbě na VŠ zákon a také připomínky prorektorů a děkanů Hančila a Jecha. Rektor zdůvodnil objemnost celého materiálu (je dána zákonem) a upozornil na výčet prorektorské agendy, aniž by byla jmenovitě přidělena; na změnu pojmosloví (např. mezinárodní místo zahraniční vztahy); přejmenování celoškolních pracovišť; zpřesnění definice akademický pracovník (čl. 22); zpřesnění ustavení týkajících se poplatků.

Senátoři se v diskusi zabývali statutem hostujícího profesora – zda je, či není členem akademické obce. Vzhledem k počtu hostujících profesorů na AMU se ukázalo jako nadbytečné tento statut dále zpřesňovat, např. ve věci volebního práva. Tento titul vzniká na základě pracovněprávního vztahu, o němž rozhoduje děkan fakulty.

K. Makonj otevřel problematiku pracovníků na dohodu o provedení práce (DPP), kteří dle znění Statutu nejsou členy akademické obce. Bylo upřesněno, že pracovníci na DPČ jsou akademickými pracovníky, pokud splňují podmínku výběrového řízení. Pak mohou být i řešiteli grantů, např. FRVŠ. Z právní analýzy vyplývá, že dohoda o pracovní činnosti je podobnější stálému pracovnímu úvazku vzhledem k zákonným odvodům.

Senátoři diskutovali o drobných úpravách technického či stylistického rázu, žádný návrh na změnu v textu nebyl předložen k hlasování.

T. Krejča: proč není ve Statutu popsán princip vytváření rozpočtu AMU a zejména rozdělování příspěvku?

I. Mathé: to lze těžko definovat a učinit pravidlem, neboť příjmy AMU jsou mnohem méně jisté, než jak s nimi zacházíme. Dle zákona je nárok na příspěvek, ale není uvedeno, jak má být vysoký! Nikde není uvedeno, že stát nám musí příspěvkem pokrýt např. 65 % příjmů rozpočtu, jak je tomu dnes. Stanovení metodiky by nebylo ani praktické, ani v souladu se zákonem. Bude to patrně možné při celkové změně financovaní VŠ, až se přejde např. na kontraktové financování. Stávající normativní financování se pro AMU stává významně nevýhodné, neboť ve fázi snižování základního normativu je pak pokles rozdílu pro AMU téměř šestinásobný (dáno koeficientem 5,9)! Školy, které mají koeficient nižší nebo 1,0, se o tak dramatické snížení normativu nejedná. Probíhá jednání o způsobu financování VVŠ, jde nám o to, aby normativní financování co nejdříve skončilo. Zvláště v kombinaci s finanční krizí státu jsou jeho dopady drtivé. V nejbližších letech je ovšem možné očekávat znovu pokles koeficientu, a proto je třeba tlačit na jiný způsob financování a pak vnitřního rozdělení. Žádná prestižní univerzita ve světě nemá tolik studentů jako Masarykova nebo Karlova univerzita, masifikace přetrvává a kvantita na těchto školách vítězí nad kvalitou. Svou potřebou pak válcují školy menší.

L. Paluska: vedení školy nesmí sestavit rozpočet jako deficitní a musí pokrýt všechny očekávané náklady. Metodika rozdělení příspěvku je těžko představitelná, neboť příspěvek se rok od roku mění.

 

O předloženém návrhu Statutu AMU hlasoval AS AMU takto:

 

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

AS AMU jednomyslně schválil Statut AMU v předloženém znění. Viz Příloha 4.

 

 

Ad 4.

Předseda AS AMU informoval přítomné, že předložený návrh rozpočtu AMU na rok 2010 byl schválen poradou vedení dne 1. 3. 2010 a o další explikaci požádal L. Palusku, kvestora AMU.

 

Kvestor přítomným senátorům vysvětlil hlavní principy rozdělení. Vzhledem ke snížení příspěvku o 4,8 % nebylo sestavení letošního rozpočtu jednoduché. Přesto se podařilo vytvořit model, v němž objem finančních prostředků všech tří fakult a Knihovny AMU je stejný jako v roce 2009, zatímco ostatní nákladová střediska obdrží nižší příspěvek. (Rozpis příspěvku je přílohou č. 6 tohoto zápisu.) Návrh rozpočtu byl projednáván s vedoucími všech složek. Kvestor dále informoval o jednání se zástupci odborů o kolektivní smlouvě, zejména článku 8.2 Příspěvek na stravování. Příspěvek byl pozastaven na období od 1.3.–31.12.2010. Vzhledem k rozsáhlosti předloženého materiálu objasnil navrhovaný rozpočet v power-pointové prezentaci, která tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.

O rozpočtu AMU pro rok 2010 hlasoval AS AMU takto:

Pro: 13

Proti: 0

Zdrželi se: 0 

AS AMU schválil jednomyslně předložený rozpočet AMU pro rok 2010. Viz Příloha 7.

 

Ad 5. a)

Po zasedání AS HAMU požádal jeho předseda J. Havlík o zařazení bodu do jednání AS AMU. Týká se drobných technických změn ve Statutu HAMU a ve Volebním a jednacím řádu AS HAMU. Navrhované změny, které přijal AS HAMU, představil děkan HAMU V. Mareš. Ve Statutu HAMU bude nadále uveden výčet agendy proděkanů, aniž by se specifikovalo, která část náleží kterému proděkanovi. Jde o podobný princip jako v dnes schváleném Statutu AMU.

 

AS HAMU hlasoval o předloženém návrhu takto:

 

Pro: 13

Proti: 0

Zdrželi se: 0 

 

 

AS AMU schvaluje návrh změny ve Statutu Hudební a taneční fakulty AMU.

 

V jednacím řádu umělecké rady HAMU je stanoveno, že členství v UR je tříleté. V. Mareš se domnívá, že by mělo být čtyřleté, což je délka mandátu děkana. Senátoři v diskusi navrhli, aby délka členství v UR nebyla definována, protože UR je poradním orgánem děkana a ten její členy jmenuje i odvolává. A v době, kdy skončí mandát děkana a nový děkan ještě nestačí novou uměleckou radu jmenovat, by mohla nastat cézura, což může být velmi nevýhodné. V jednacím řádu UR HAMU tedy bude stanoveno pouze tolik, že členy UR jmenuje a odvolává děkan. Délka mandátu nebude stanovena.

 

AS AMU hlasoval o tomto návrhu takto:

 

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

 

V. Mareš dále předložil ke schválení drobnou úpravu ve Volebním a jednacím řádu AS HAMU: v názvu chybí slovo taneční, které bylo doplněno odsouhlasením nového statutu HAMU.

 

AS AMU hlasoval o přijetí této změny: 

 

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

 

Ad 5. b)

Předseda AS prezentoval dotaz M. Jíchy, který senátoři i rektor obdrželi elektronicky a který tvoří přílohu 8 tohoto zápisu.

Rektor na téma uvedl, že pokud bude deficit veřejného rozpočtu i nadále pokračovat, nebude v rezortu školství dostatek finančních prostředků. Pokud je stav státního rozpočtu takto katastrofální, mělo by nastat šetření ve všech jeho kapitolách, což se neděje. Upozornil na rozdíl mezi příspěvkem např. UK a MU na jedné a ostatních, zejména menších škol na straně druhé. Velké školy jsou vzhledem k počtu studentů s příspěvkem víceméně spokojeny – a to zase uspokojilo MŠMT. Jsou školy, které obdržely tak malý příspěvek, že je ohrožena jejich existence. Pan rektor vyjádřil naději, že dojde ke změně způsobu financování veřejných vysokých škol, který by pak byl férovější. V této souvislosti detailně informoval o zasedání ČKR a snaze některých rektorů hledat alternativní možnosti financování VŠ. V zemi s desetiprocentní nezaměstnaností a vleklou finanční krizí není možné doufat v zájem veřejnosti, potažmo vlády. Navíc v posledních letech vznikla řada nových vysokých škol zejména mimo Prahu, které si vystavěly svá sídla, nemluvě o kampusu Masarykovy univerzity za více než pět miliard. V takové situaci si lze těžko představit, že by se veřejnost významně solidarizovala s voláním vysokých škol po dalším dofinancování. Veřejné formy protestu by byly spíše kontraproduktivní.

 

 

Ad 5. c)

V. Janeček požádal kvestora, aby prověřil možnost úspor pomocí zavedení plošného příspěvku na důchodové připojištění zaměstnancům AMU. Podle jeho informací je do určitého limitu možné se souhlasem zaměstnance část výplaty posílat na zaměstnancův účet důchodového připojištění a tato částka je osvobozena od zákonných poplatků. Od určité výše navíc zaměstnanec získává státní příspěvek. Při větším objemu a při určitém nastavení by tato možnost mohla nabídnout kompenzaci za pozastavení příspěvku na stravování. (V příloze 9 jsou uvedeny webové odkazy, které se danou problematikou zabývají.) L. Paluska a I. Mathé přislíbili, že se budou tomuto tématu věnovat.

 

 

Jednání skončilo v 20:15 hod.

 

 

Zapsala: Pavla Procházková

Za správnost: M. Bregant

 

Přílohy:

 1. dopis senátora Pachla
 2. Provozní řád UVS Poněšice
 3. uzavírání pracovních poměrů s akademickými pracovníky
 4. novela Statutu AMU
 5. prezentace návrhu rozpočtu AMU pro rok 2010
 6. rozpis příspěvku AMU na rok 2010
 7. rozpočet AMU na rok 2010
 8. dopis senátora Jíchy
 9. webové odkazy k důchodovému připojištění

 

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze