Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy akademického senátuRok 201010-04-6.9. › Zápis zasedání AS AMU č. 4 ze dne 6.9.2010

Zápis zasedání AS AMU č. 4 ze dne 6.9.2010

Zápis zasedání č. 4 AS AMU ze dne 6. 9. 2010,

zasedací místnost rektorátu AMU

 

Přítomni (bez titulů): M. Bregant, J. Havlík, F. Herman, O. Chalupský, V. Janeček, M. Jícha, L. Kokeš, T. Krejča, K. Makonj, P. Prokop, I. Venyš

Omluveni: P. Pachl, V. Ježková, V. Rejlek, D. Šiktanc

Hosté: I. Mathé, L. Paluska, V. Mareš, D. Gremlicová, I. Kubicová, Sochor, J. Křivánková, M. Čechová, O. Bychek, M. Vacovská

 

Program:

1. Dlouhodobý záměr AMU na roky 2011–2015

2. Aktualizace Dlouhodobého záměru AMU na rok 2011

3. Protest odb. as. Š. Capka proti průběhu výběrového řízení na místo vedoucího Katedry pantomimy, které proběhlo dne 30. 6. 2010

4. Různé.

 

Předseda AS AMU přivítal přítomné senátory a hosty, zejména rektora I. Mathé a kvestora L. Palusku, a konstatoval, že senát je schopen se usnášet ve věcech, jež jsou na programu.

 

Pan rektor požádal předsedu AS AMU o předsazení následujícího bodu:

Rektor využil svého práva a požádal senátory o projednání nominace prof. Ivana Klánského do UR AMU, vzhledem k náhlému úmrtí prof. Petera Toperczera. Poté v krátkosti přestavil osobnost jmenovaného.

 

Předseda AS AMU požádal o hlasování o předložené nominaci nového člena UR AMU.

 

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel: 0

 

AS AMU jednomyslně schválil nominaci prof. Ivana Klánského do UR AMU.

 

Ad 1.

Rektor představil koncepci Dlouhodobého záměr AMU na roky 2011–2015, kterou senátoři obdrželi v dostatečném předstihu elektronicky.

Předkládaný návrh vychází z osnovy od MŠMT a z podkladů, které vedení obdrželo od fakult. Projednalo ji vedení AMU, zbývá ještě projednání v UR AMU a SR AMU. Současně s DZ jsou předkládány centralizované a decentralizované rozvojové projekty na rok 2011.

V návaznosti na projednávaný materiál rektor také pohovořil o stavu současného vysokého školství a jeho očekávaný vývoj.

 

Předseda AS AMU požádal o drobné jazykové upřesnění v kapitole č. 2, odstavce a) na str. 9.

 

O Dlouhodobém záměru na roky 2011 – 2015 hlasoval AS AMU takto:

 

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

AS AMU jednomyslně schválil Dlouhodobým záměr AMU na roky 2011 – 2015.

 

Ad 2.

Rektor představil koncepci Aktualizace Dlouhodobého záměr AMU na rok 2011, která byla též senátorům včas rozeslána elektronicky.

K dnešku obdržel pouze jeden návrh na změnu: vedoucí CPPSR požaduje jazykovou korekturu osmého odstavce kapitoly č. 1, AS AMU doporučil tento nedostatek v textu odstranit.

K. Makonj se otázal na stav příprav vedoucích k vytvoření čtvrté fakulty AMU. Rektor vysvětlil, že zřízení fakulty bude možné až po sepsání, konkretizaci jednotlivých kroků. Tento zpřesněný materiál bude následně předložen senátorům k prostudování a projednání.

D. Gremlicová: na přípravě se intenzivně pracuje, v průběhu roku 2011 by mohla být koncepce dotvořena a představena i s ekonomickou rozvahou. Nové studijní programy jsou připravovány k předložení a schválení AK MŠMT, poté budou následovat další jednání.

Rektor dále objasnil nutnost evidence uměleckých výkonů (RUV) jako analogii RIVu. Uvedl výčet spolupracujících uměleckých škol a sdělil záměr transformovat tento rozvojový projekt do individuálního projektu národního, což není snadné. V roce 2011 by měl být registr výsledků použit k financování uměleckých škol.

 

O Aktualizaci Dlouhodobého záměru AMU pro rok 2011 hlasoval AS AMU takto:

 

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

AS AMU schválil Aktualizaci Dlouhodobého záměru AMU na rok 2011.

 

Ad 3.

Předseda AS AMU předeslal, že tento AS nebude vystupovat v roli soudce tohoto sporu. Senátoři mohou pouze vyslechnout obě strany vzniklého konfliktu a situaci projednat. Poté předseda AS AMU v krátkosti obeznámil se stížností odb. as. Štefana Capka, který podal protest proti průběhu výběrového řízení na místo vedoucího Katedry pantomimy HAMU (veškeré podklady byly členům AS AMU rozeslány elektronicky).

Výběrové řízení bylo vyhlášeno dne 19. 4. 2010, termín uzávěrky byl 19. 5. 2010 a samotné řízení se uskutečnilo 30.6.2010. Přestože byl časový harmonogram na formální přípravu dostatečný, neobdrželi členové výběrové komise podkladové materiály jednotlivých uchazečů (strukturovaný životopis, návrh koncepce rozvoje katedry) v dostatečném předstihu, některé podklady neobdrželi vůbec, protože nebyly distribuovány. Svou stížnost Š. Capko adresoval předsedovi AS AMU, rektorovi AMU, děkanovi HAMU a proděkance Gremlicové. 

Š. Capko: vysvětlil motivaci předložení své stížnosti AS AMU. Ve výběrovém řízení nebyly dodrženy rovné podmínky pro všechny uchazeče, domnívá se že došlo k porušení principů demokratické soutěže.

V. Mareš: v týž den proběhla tři výběrová řízení různých kateder, a to za stejných podmínek; je přesvědčen, že demokracie porušena nebyla. Materiály kandidátů komise skutečně neměly k dispozici, nikdo z těchto adeptů koncepce neodevzdal předem, a všichni je přinesli až na výběrové řízení. Koncepce Š. Capka byla doručena sekretářce děkana HAMU, děkan o této skutečnosti nebyl informován. Komise sice neměla koncepce k dispozici, nicméně bylo dost času, aby jednotliví uchazeči mohli svoji koncepci představit. Kromě pana Capka nikdo neprojevil vůči tomuto postupu námitku. Děkan Mareš připustil pochybení, že v pozvánkách adeptům byla zkrácena lhůta o osm dnů. V pátek 3.9.2010 rozhodl o zrušení všech tří výběrových řízení konaných 30.6.2010, využil svého práva a jmenoval nové vedoucí kateder.

B. Hybner: se otázal, proč děkan rozhoduje o vedení a koncepci kateder na tak dlouhou dobu, aniž by otevřel možnost regulérní soutěže. Jmenováním A. Halaše dává děkan přednost nekompetentní osobě.

V. Mareš: jmenovaný vedoucí katedry A. Halaš je absolventem doktorského studia, měl by tedy být kompetentní. Děkan také upozornil na trvalou nepřítomnost pedagogů na Katedře pantomimy, která byla též předmětem stížnosti studentů. Na to poukázal další externí zájemce o vedení katedry, Ivan Gvera, který však přihlášku nakonec nepodal.  

Závěrem předseda AS AMU ocenil postup děkana, neboť zrušení všech tří výběrových řízení je vzhledem k pochybení patrně jediným rozumným řešením. Má však za to, spíše než obsazování míst vedoucích kateder jmenováním, odpovídá akademickému prostředí princip rovné veřejné soutěže, tedy vyhlášení výběrového řízení. Za závažný problém považuje také fakt, že jmenování vedoucího katedry neproběhlo zcela v souladu s předpisy – zejména Statut HAMU, čl. 13.

K. Makonj: nepovažuje za obvyklé, aby bylo celé vedení fakulty součástí výběrové komise a děkan dokonce předsedou této komise. V tomto případě děkan dává sám sobě doporučení, s kým uzavřít pracovněprávní vztah. K. Makonj požádal o příslušné úpravy vnitřního předpisu (Řád výběrového řízení pro obsazování akademických pracovníků AMU)

Rektor: konstatoval, že Řád výběrových řízení nepřipouští, aby byl vyhlašovatel předsedou komise; vyhlašovatel je v komisi zastoupen (prorektorem, proděkanem). Požádal dodržování uvedeného úzu. Vyjádření per rollam s ním děkan Mareš konzultoval, ve vnitřních předpisech by měla být tato možnost usnášení konkrétně uvedena.

Předseda AS AMU navrhl usnesení v tomto znění:

AS AMU považuje stížnost odb. as. Š. Capka proti průběhu a výsledkům výběrového řízení na místo vedoucího Katedry pantomimy za oprávněnou, neboť upozorňuje na vážná nejen administrativní pochybení.

AS AMU oceňuje rozhodnutí děkana HAMU zrušit výběrová řízení na obsazení vedoucích tří kateder, která se konala 30. 6. 2010.

AS AMU považuje Řád výběrového řízení pro obsazování akademických pracovníků AMU za závazný pro celou AMU. Proto doporučuje děkanovi HAMU vyhlásit nová výběrová řízení v souladu s tímto předpisem.


O tomto usnesení hlasoval AS AMU takto:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 4

AS AMU schválil výše uvedené usnesení.

 

Na základě výše uvedeného AS AMU žádá vedení AMU, aby zvážilo revizi stávajícího Řádu výběrového řízení pro obsazování akademických pracovníků AMU tak, aby bylo jednoznačně stanoveno, že vyhlašovatel výběrového řízení nemůže sám sebe jmenovat předsedou výběrové komise.

 

4. Různé

P. Prokop: upozornil na různé výklady Studijního a zkušebního řádu AMU a souvisejících vnitřních předpisů fakult. Aktuálně se ukazuje jako nejasná formulace týkající se konání státních závěrečných zkoušek a jejích opakování (čl. 16). Dochází k různým interpretacím toho, co je  „část“ státní závěrečné zkoušky, navrhuje řešení Výnosem rektora či děkana.

Rektor: ze SZŘ vyplývá, že nelze opakovat uměleckou část. Opakovat lze „části“ (množné číslo), čili jednotlivé předměty, v nichž byl student hodnocen „F“. Vedení AMU se tímto problémem bude co nejdříve zabývat a projedná s děkany konsensuální výklad. Zatím je třeba vycházet z tohoto úzu.

 

 

Jednání skončilo v 20:30.

 

Přílohy:

1. Dlouhodobý záměr AMU na roky 2011–2015

2.  Aktualizace DZ pro rok 2011

 

 

Zapsala: Pavla Procházková

Za správnost: M. Bregant, předseda AS AMU, v.r.

 

 

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze