Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy akademického senátuRok 2011 › 11-04-7.12.

11-04-7.12.

Zápis zasedání č. 4 AS AMU ze dne 6. 12. 2011, zasedací místnost rektorátu AMU

 

Přítomni (bez titulů): M. Bregant, J. Havlík (od 17:35), F. Herman, M. Jícha, J. Kratochvíl, K. Makonj, P. Pachl, I. Venyš, R. Szymiková, M. Rýgrová, V. Janeček, V. Rejlek (do 18:50), D. Šiktanc

Omluveni: T. Krejča, L. Kokeš

Hosté: J. Hančil, K. Foustka, I. Mathé

 

Program:

1. Delegace zástupců AMU, HAMU a FAMU do Rady vysokých skol.

2. Návrh na změnu Volební jednací řád AS FAMU.

3. Návrh na jmenování nového člena UR AMU

4. Stanovisko AS AMU k věcným návrhům dvou zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům

 

Předseda AS AMU přivítal přítomné senátory a hosty, zvláště přivítal nově kooptovanou členku AS AMU Reginu Szymikovou. Předseda konstatoval, že senát je schopen se usnášet ve věcech, jež jsou na programu. Kooptační dopis byl zaslán rovněž Janu Bubákovi, studentovi HAMU, ten však avizoval, že se z pracovnách důvodů nebude moci dnešního jednání zúčastnit.

Ad 1.

Návrh kandidátů do Rady vysokých škol obdržel předseda AS AMU od AMU, FAMU a HAMU. Jedná se o MgA. Ivanu Bažantovou (HAMU), prof. Miloslava Klímu (AMU), RNDr. Alici Růžičkovou (FAMU) a studentku Apolenu Rychlíkovou (FAMU). V této souvislosti požádal předseda AS AMU přítomné zástupce o stručné představení kandidátů.

O delegování navržených členů do Rady vysokých škol hlasoval senát AS AMU takto:

Pro: 10        Proti: 0       Zdržel se: 0

AS AMU schválil delegování všech navržených kandidátů do Rady vysokých škol.

Ad 2.

Předseda AS AMU představil návrh změny Volebního a jednacího řádu AS FAMU, a to odstavce, který se týká příprav voleb kandidátů na funkci děkana. Jde o technickou úpravu harmonogramu příprav voleb kandidáta na děkana, a to tak, aby začal ne „devadesát“, ale „nejméně devadesát“ dnů před skončením funkčního období děkana.

O změně Volebního a jednacího řádu AS FAMU hlasoval AS AMU takto:

Pro: 10                 Proti: 0                 Zdržel se: 0

AS AMU schválil předložený návrh změny Volebního a jednacího řádu AS FAMU jednomyslně.

 

Ad 3.

Rektor I. Mathé předložil svůj návrh jmenovat za odstoupivšího Ladislava Helgeho členkou umělecké rady AMU doc. Olgu Sommerovou, významnou umělkyni v oboru dokumentární tvorby.

O navržené člence UR AMU hlasoval senát AS AMU takto:

Pro: 8                    Proti: 0                 Zdržel se: 3

AS AMU schválil návrh rektora I. Mathé jmenovat doc. Olgu Sommerovou členkou Umělecké rady AMU.

Ad 4.

Předseda seznámil členy AS AMU s kritickými stanovisky Rady vysokých škol a akademického senátu Univerzity Karlovy vůči návrhům věcného záměru zákona o vysokých školách a o finanční pomoci studentům. Pan rektor jako člen předsednictva České konference rektorů sdělil přítomným aktuální stanovisko ČKR. Obě reprezentace vysokých škol – RVŠ i ČKR – odmítají navrhované legislativní úpravy a upozorňují na nízkou kvalitu jejich zpracování, závažná opomenutí při jejich projednávání a zásadní obsahové problémy, na něž předkladatel (MŠMT) nereagoval přiměřeně nebo vůbec. Předseda seznámil členy AS AMU s usnesením AS UK, které dnes obdržel. Do rozsáhlé diskuze se zapojila většina přítomných členů AS AMU, kteří shrnuli své názory do následujícího návrhu usnesení:

 

Akademický senát Akademie múzických umění v Praze konstatuje, že Ministerstvem školství předložené návrhy věcného záměru zákona o vysokých školách a věcného záměru zákona o finanční podpoře studentům, každý zvlášť i ve své synergii, vedou k nepřípustnému omezování akademických pravomocí a svobod nabytých po roce 1989, a k zásadnímu popření principu nezávislosti akademického prostředí a nahrávají politickým a ekonomickým zájmovým skupinám. AS AMU rovněž podporuje kritická a odmítavá stanoviska Rady vysokých škol a České konference rektorů k těmto návrhům, stejně jako usnesení akademického senátu Univerzity Karlovy ze dne 2.12.2011.

O předloženém návrhu usnesení k návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách a věcného záměru zákona o finanční podpoře studentů hlasoval AS AMU takto:

Pro: 11                 Zdržel se: 0                    Proti: 0

AS AMU jednomyslně schválil navržené usnesení.

 

Termín příštího zasedání AS AMU nebyl stanoven, předseda jej svolá, jakmile to bude nutné.

 

Zapsala: P. Procházková

Za správnost: M. Bregant

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze