Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy akademického senátuRok 201212-02-4.6. › Zápis ze zasedání AS AMU č. 2 ze dne 4. 6. 2012

Zápis ze zasedání AS AMU č. 2 ze dne 4. 6. 2012

zasedací místnost rektorátu AMU 17:00– 18.35

Přítomni: (bez titulů)
Barbora Adolfová, Michal Bregant, Václav Janeček, Vít Janeček, Tomáš Krejča, Ivo Kristián Kubák, Karel Makonj, Lukáš Matoušek, Viktor Portel, Regina Szymiková,

Omluveni:
Jaromír Havlík, Lukáš Klánský, Martin Mareček

Hosté:
Karel Foustka, Ivo Mathé, Ladislav Paluska

Program:

  • Projednání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011
  • Schválení Organizačního řádu knihovny AMU
  • Různé


Předseda AS přivítal přítomné senátory a hosty a konstatoval, že senát je schopen se usnášet dle článku 4 odst. 6e Volebního a jednacího řádu AS AMU a seznámil je s navrženým programem jednání.

Ad 1)

Předseda AS požádal rektora o představení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011.  Rektor uvedl, že prezentovaná verze není finální, lze dělat ještě úpravy, veřejná vysoká škola je povinna předkládat VZ na MŠMT. Oproti minulému roku jsou ve VZ menší změny, první část je textová, pak následuje tabulková část.

Kvestor prezentoval část VZ o hospodaření. Upozornil na str. 79, tabulku 3 Hospodářský výsledek za rok 2011, dále na str. 82, kde se nachází zpráva nezávislého auditora, na str. 94, tabulku 5c Financování programů reprodukce majetku v roce 2011, na str. 112, část Pohledávky, závazky, úvěry.

Předseda AS poděkoval rektorovi a kvestorovi za prezentaci a navrhl projít VZ. Proběhla čilá diskuze týkající se jak textové tak tabulkové části VZ, dále řešení situace s UVS Poněšice.

Poté vyzval předseda AS přítomné senátory k tajnému hlasování o schválení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011, dle článku 4, odst.7d.

O schválení VZ pro rok 2011 hlasoval AS AMU takto:
Pro – 10 hlasů
Proti – 0 hlasů
Zdrželi se – 0 hlasů

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 byla senátem AMU schválena.

Ad 2)

Předseda AS představil Organizační řád knihovny AMU. Sdělil, že změny oproti předešlé verzi spočívají především v obměně technicky zastaralých názvů.

Poté proběhla diskuze s připomínkami ke znění Organizačního řádu knihovny AMU.

O schválení Organizačního řádu knihovny AMU včetně projednaných připomínek hlasoval senát AMU takto:
Pro – 10 hlasů
Proti – 0 hlasů
Zdržel se – 0 hlasů

Organizační řád knihovny AMU byl schválen.

Ad 3)


Senátorka Regina Szymiková přednesla připomínky k doručování pošty z podatelny AMU na DAMU. Kvestor projedná připomínky na své poradě.

Příští zasedání AS AMU se uskuteční 8. října 2012 v 17.00 v zasedací místnosti AMU.

Přílohy:

Příloha č. 1: Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011
Příloha č. 2: Organizační řád knihovny AMU

Zapsala: L. Polišenská
Za správnost odpovídá: předseda AS AMU M. Bregant

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze