Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy akademického senátuRok 201212-03-3.10. › Zápis ze zasedání AS AMU č. 3 ze dne 3. 10. 2012

Zápis ze zasedání AS AMU č. 3 ze dne 3. 10. 2012

zasedací místnost rektorátu AMU 16:00 – 17:15

Přítomni: (bez titulů)

Michal Bregant, Václav Janeček, Vít Janeček, Tomáš Krejča, Ivo Kristián Kubák, Lukáš Matoušek, Viktor Portel, Jiří Sulženko, Regina Szymiková, Jaromír Havlík, Martin Mareček, Apolena Rychlíková

 

Omluveni:

Lukáš Klánský, Barbora Adolfová, Karel Makonj

 

Hosté:

Karel Foustka, Pavel Jech, Ivo Mathé, Ladislav Paluska

 

Program:

 

  1. Příprava voleb kandidáta na rektora AMU a stanovení harmonogramu
  2. Novela provozního řádu UVS Poněšice
  3. Aktualizace Dlouhodobého záměru AMU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti AMU na rok 2013
  4. Institucionální rozvojový program AMU na rok 2013
  5. Různé

 

 

Předseda AS přivítal přítomné senátory a hosty a konstatoval, že senát je schopen se usnášet dle článku 4 odst. 3 Volebního a jednacího řádu AS AMU a seznámil je s navrženým programem jednání. Program byl přítomnými senátory schválen.

 

Ad 1)

Předseda AS informoval o obdržení dopisu od náměstka ministra pro výzkum a vysoké školství Tomáše Hrudy, kterým MŠMT žádá o doručení podkladů pro jmenování nového rektora do 15. listopadu 2012. Termín není reálný vzhledem

k ustanovením Volebního a jednacího řádu AS AMU.

Předseda AS přečetl článek 5 tohoto předpisu, Výběr kandidátů na jmenování rektora, a představil harmonogram příprav voleb kandidáta na rektora AMU. Proběhla diskuze o předloženém návrhu usnesení, jímž AS AMU zahajuje výběr kandidátů na rektora na následující funkční období, zejména o datu usnášení o návrhu na jmenování rektora AMU. Výsledný text usnesení je přílohou zápisu č. 1. Další přílohou jsou dokumenty, jejichž vyplnění požaduje MŠMT (životopis a prohlášení podle par. 4. odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.).

O zajištění Sálu B. Martinů na 7. ledna 2013 od 10:00 hodin k shromáždění akademické obce AMU byl požádán děkan HAMU prof. Vlastimil Mareš.

 

O schválení harmonogramu příprav voleb kandidáta na rektora AMU hlasoval AS Amu takto:

 

Pro:12 hlasů

Proti:0 hlasů

Zdrželi se:0 hlasů

 

Usnesení AS AMU o zahájení výběru kandidáta na jmenování rektorem AMU na funkční období 2013-2017 bylo schváleno.

 

 

Ad 2)

Kvestor představil Novelu provozního řádu UVS Poněšice. Na březnovém zasedání AS AMU vznikl požadavek na úpravu článku V Organizační zajištění, bod 3, kde „odpovědnou osobou“ je rozuměn pracovník AMU. Dále došlo k úpravě čl.V bod 4 a článku VII Provoz, bod 10.

 

O schválení Novely provozního řádu UVS Poněšice bylo hlasováno takto:

 

Pro:12 hlasů

Proti:0 hlasů

Zdrželi se:0 hlasů

 

Novela provozního řádu UVS Poněšice byla schválena.

 

 

Ad 3)

Předseda AS AMU požádal rektora o představení Aktualizace DZ AMU.

Rektor uvedl, že Aktualizace DZ AMU pro rok 2013 vychází jak z textu MŠMT Aktualizace DZ pro oblast vysokých škol pro rok 2013, tak z vlastního Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti (dále jen „DZ“) na období let 2011 až 2015. Vedení fakult zná obsah Aktualizace DZ. I pro rok 2013 se Aktualizace prolíná s loňskou novinkou Institucionálním rozvojovým plánem AMU (dále jen IRP), dokumentem, v němž jsou transformovány bývalé decentralizované projekty. MŠMT každoročně v květnu vyhlašuje rozvojové programy pro veřejné vysoké školy, jejichž součástí je Aktualizace DZ, IRP a Centralizované rozvojové projekty (CRP). CRP slouží především ke spolupráci vysokých škol. Oproti minulému roku projekt RUV byl vyjmut z CRP a je hrazen z fondu F MŠMT. Dále rektor uvedl, že prezentovaná verze Aktualizace DZ a IRP není finální, lze ještě dělat úpravy. Proběhla diskuze o drobných úpravách textu.

 

O schválení Aktualizace Dlouhodobého záměru AMU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti AMU na rok 2013 bylo hlasováno takto:

 

Pro: 12 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželi se: 0 hlasů

 

Aktualizace Dlouhodobého záměru AMU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti AMU na rok 2013 byla schválena.

 

 

 

 

 

Ad 4)

O schválení Institucionálního rozvojového programu AMU na rok 2013 bylo hlasováno takto:

 

Pro:12 hlasů

Proti:0 hlasů

Zdrželi se:0 hlasů

 

 

Institucionální rozvojový program AMU na rok 2013 byl schválen.

 

 

Ad 5)

Diskuze na žádné další téma nebyla otevřena.

 

 

 

Předseda AS AMU poděkoval všem přítomným za účast a upozornil, že v tomto roce proběhne ještě jedno zasedání AS AMU. Datum nebyl určeno.

 

 

 

Přílohy:

Příloha 1: Usnesení AS AMU

 

Příloha 2: Povinné přílohy pro kandidáty ucházející se o následující rektorské funkční období.

 

Příloha 3: Provozní řád učebního a výcvikového střediska AMU Poněšice

 

Příloha 4: Aktualizace Dlouhodobého záměru AMU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti AMU na rok 2013.

 

Příloha 5: Institucionální rozvojový program AMU na rok 2013.

 

 

Zapsala:L. Polišenská

Za správnost: M. Bregant

 

 

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze