Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy akademického senátuRok 2014Zápis ze zasedání AS AMU 2.6.2014 › Zápis ze zasedání AS AMU č. 2 ze dne 2. 6. 2014

Zápis ze zasedání AS AMU č. 2 ze dne 2. 6. 2014

zasedací místnost rektorátu AMU 17:00–20:00

Přítomni: (bez titulů)

Michal Bregant, Václav Janeček od 18:10, Vít Janeček, Ivo Kristián Kubák, Jiří Sulženko, Lukáš Klánský, Karel Makonj, Tomáš Krejča, Lukáš Matoušek, Apolena Rychlíková,

Omluveni: Martin Mareček, Barbora Adolfová, Viktor Portel, Regina Szymiková

Hosté:

Jan Hančil, Ladislav Paluska, Noemi Zárubová-Pfeffermannová, Pavel Jech

Program:

 1. Organizační řád Centra jazykové přípravy
 2. Organizační řád Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace
 3. Vnitřní mzdový předpis
 4. Návrh organizační změny: Změna systému řízení knihoven AMU:Knihovní a výpůjční řád; Organizační řád knihoven AMU
 5. Statut AMU
 6. Stipendijní řád AMU
 7. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2013
 8. Různé

A) Dopis prof. Grygara
B) Budova na Smetanově nábř. 4
C) RVŠ

Předseda AS přivítal přítomné senátory a hosty a konstatoval, že senát je schopen se usnášet dle článku 4 odst. 3 Volebního a jednacího řádu AS AMU a seznámil je s navrženým programem jednání. Program byl přítomnými senátory schválen.  Senátorům byly v předstihu zaslány všechny podklady a přílohy k prostudování včetně dopisu rektore (příloha č.8).

 

Ad 1., 2.

Rektor doc. Hančil k aktualizaci obou níže jmenovaných řádů uvedl, že tyto řády byly zastaralé, např. obsahovaly ještě název katedra. Nyní dochází k jejich aktualizaci a sjednocení s procesy na fakultách. Užívaná zkratka Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU v Praze CPPSR se mění, dochází k jejímu zkrácení na CPP. (příloha č.1, příloha č.2).

Proběhla diskuze s podněty k drobným změnám ve znění řádů.

 

O Organizačním řádu Centra jazykové přípravy AMU v Praze se zapracovanými změnami hlasoval AS AMU takto:

pro:9          proti:0       zdržuje se:0

AS AMU schválil znění Organizačního řádu Centra jazykové přípravy AMU  v Praze.

 

 

 

O Organizačním řádu Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU v Praze se zapracovanými změnami hlasoval AS AMU takto:

pro:9          proti:0       zdržuje se:0

AS AMU schválil znění Organizačního řádu Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU  v Praze.

 

Ad. 3

Kvestor uvedl, že změna Vnitřního mzdového předpisu AMU(příloha č. 3) byla vyvolána nutností implementovat nové pracovně právní předpisy Zákoníku práce a současně rozšířit mzdovou tarifní tabulku o jednu třídu – odborný asistent s vědeckou hodností.

Další změny jsou:

 • Vznik nového článku – Tvůrčí volno akademického pracovníka
 • Vypuštění některých článků z důvodu neexistence v podmínkách AMU (např. pracovní pohotovost, příplatek za rozdělenou směnu)
 • Vznik nové přílohy, která charakterizuje platové třídy akademických pracovníků
 • Aktualizace čísel funkcí u THP, vědecko-výzkumných pracovníků dělnických profesí v Katalogu prací

 

Rektor uvedl, že o obsahu Vnitřního mzdového předpisu je je dle platné Kolektivní smlouvy AMU (zastoupená rektorem) povinna jednat s odborovou organizací ještě před schválením AS AMU. Všechny změny byly konzultovány s odborovou organizací.

 

O Vnitřním mzdovém předpisu AMU v Praze hlasoval AS AMU takto:

pro:9          proti:0       zdržuje se:1

AS AMU schválil Vnitřní mzdový předpis AMU v Praze

 

Ad. 4

Senátorům byl v předstihu zaslán dopis rektora a popis stávajícího stavu řízení knihovny AMU se zdůvodněním potřeby změn (příloha č.4). Jedná se o přechod na horizontální styl řízení, bude posílena autonomie fakult na základě koncepce rozvoje AMU v letech 2013 – 2017. Fakultní knihovny budou organizačními součástmi fakult.

Finanční prostředky knihoven budou převedeny do rozpočtů fakult, čímž budou mít fakulty lepší možnost chod knihoven ovlivnit. Odstraní se kompetenční nejasnosti. Vedoucí fakultní knihovny bude podřízen děkanovi fakulty. Poradním orgánem děkana pro rozvoj a akvizice fakultních knihoven nadále budou knihovní rady fakult. Rozpočet fakultní knihovny bude schvalovat AS fakulty (v rámci rozpočtu fakulty). Zanikne místo ředitele knihovny a bude vytvořeno pracovní místo metodika. Zajištění jednotného prostředí a metodického vedení bude v kompetenci prorektora, metodika a vedoucího PC centra, koordinačním orgánem bude Knihovní rada AMU. Postavení Knihovní rady AMU bude upraveno novým Organizačním řádem knihoven AMU a Knihovním a výpůjčním řádem knihoven AMU. Změny byly projednány s odborovou organizací. Změna bude zanesena do Statutu AMU v Praze.

Následovala diskuze o Organizačním řádu knihoven AMU v Praze (příloha č.4A) a Knihovním a výpůjčním řádu knihoven AMU v Praze (příloha č.4B). Senátoři odsouhlasili drobné formální úpravy ve znění řádů.

 

AS AMU hlasoval o Organizačním řádu knihoven AMU v Praze takto:

pro:10        proti:0       zdržuje se:0

AS AMU schválil Organizační řád knihoven AMU v Praze.

AS AMU hlasoval o Knihovním a výpůjčním řádu knihoven AMU v Praze takto:

pro:10        proti:0       zdržuje se:0

AS AMU schválil Knihovní a výpůjční řád knihoven AMU v Praze.

 

Ad. 5

Rektor uvedl, že ve Statutu AMU v Praze (příloha č.5) dochází k úpravě z důvodu organizační změny spočívající v administrativním podřazení fakultních knihoven do gesce fakult.

Článek 5 bod 3 rozšiřuje referát prorektorů o kvalitu a rozvoj. Tyto referáty jsou v současné době již rozděleny do kompetencí stávajících prorektorů.

Proběhla diskuze o zavedení čestného titulu „Emeritní profesor“. AS AMU souhlasí se vznikem nového článku Statutu, který toto upravuje následovně:

 

Článek 28

1. Emeritním profesorem může být jmenován profesor, který z pracovního poměru k AMU odešel do důchodu nebo který je v důchodu a byl dříve zaměstnán na AMU. Emeritní profesory jmenuje rektor na návrh děkana po odsouhlasení uměleckou radou příslušné fakulty.

2. "Emeritní profesor AMU" je čestný titul, který nezakládá členství v akademické obci AMU. Emeritní profesoři mají právo účastnit se činností vlastních AMU a za tím účelem používat její informační zdroje a technologie. Jmenování emeritním profesorem nezakládá žádné majetkoprávní nároky. Emeritní profesoři mají právo, aby jim bylo uděleno slovo na shromáždění členů akademické obce.

 

AS AMU hlasoval o čl. 28 Statutu AMU v Praze takto:

pro:10        proti:0       zdržuje se:0

AS AMU schválil znění čl. 28 Statutu AMU v Praze.

Senátoři dále hovořili o znění slibů studenta AMU. Je třeba rozvinout debatu o textech slibů, které nejsou aktuální.

 

AS AMU hlasoval o Statutu AMU v Praze takto:

pro:10        proti:0       zdržuje se:0

AS AMU schválil Statut AMU v Praze.

 

Ad.6

Prorektorka prof. Zárubová představila nové znění Stipendijního řádu AMU v Praze (příloha č.6). Hlavní změnou, oproti původnímu znění, je v článku 2 členění stipendií dle zdroje vyplácení. Stipendia budou vyplácena z dotace a příspěvku, ze stipendijních fondů a dále z jiných zdrojů.

Proběhla krátká diskuze, senátoři navrhli pár formálních drobných změn.

 

AS AMU hlasoval o znění Stipendijního řádu AMU v Praze takto:

pro:10        proti:0       zdržuje se:0

AS AMU schválil znění stipendijního řádu AMU v Praze.

Ad.7

Předseda AS AMU požádal rektora o představení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření AMU za rok 2013 (dále VZ). Rektor uvedl, že struktura VZ, úvodní i závěrečné odstavce jsou podobné jako v loňském roce. Kontinuita hlavních cílů vytyčených v Dlouhodobé záměru AMU i v jeho aktualizacích, stejně jako i cíle Institucionálního plánu zůstaly zachovány a daří se je naplňovat.  Příspěvky z fakult přišly letos s menším zpožděním. K části Výroční zprávy o hospodaření kvestor uvedl: Rok 2013 byl prvním rokem nového způsobu financování čtyř uměleckých veřejných vysokých škol s předpokladem zachování tohoto modelu financování i v nejbližších letech.

Za dlouhodobý klad hospodaření AMU lze považovat krytí účetních stavů všech fondů AMU zůstatky na bankovních účtech, nízký a nezvyšující se stav pohledávek, nulový stav úvěrů a půjček, úhradu všech závazků ve lhůtě splatnosti. Finanční průběh roku 2013 potvrdil zřejmě dlouhodobější trend a narůstající význam rozšiřování spektra tzv. ostatních zdrojů příjmové stránky rozpočtu AMU (projekty a granty Ministerstva kultury, kulturní granty Magistrátu hl. m. Prahy, projekty GA ČR, projekty EU) a nutnost jejich maximálního využití.

Nedílnou součástí VZ o hospodaření je i Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní uzávěrky – výrok auditora bez výhrad. Senátoři v diskusi upozornili na drobné nesrovnalosti, které budou zapracovány do VZ před tiskem konečné verze a odevzdáním na MŠMT.

Senátoři vyzývají fakulty k dodávání komplexních výstupů pro VZ.

 

AS AMU hlasoval tajně dle článku 4, odst. 6, písm. e), Volebního a jednacího řádu AS AMU o Výroční zprávě o činnosti a hospodaření AMU za rok 2013 takto:

pro:10                  proti:0                  zdržuje se:0

AS AMU schválil Výroční zprávu o činnosti a hospodaření AMU za rok 2013.

Ad. 8

A) Předseda AS AMU přečetl přítomným dopis prof. Grygara z katedry fotografie FAMU. Prof. Grygar v dopise vyjadřuje nesouhlas s rozhodnutím vedoucí katedry fotografie vypisovat výběrová řízení na místa pedagogů postupně, tak jak budou pedagogům končit pracovní smlouvy. Dále uvedl, že vedoucí katedry nebere ohled na výsledky evaluace. Jednání označuje za nesystémové. Dle jeho názoru by mělo být vyhlášeno výběrové řízení na všechny pozice najednou.

Děkan FAMU P. Jech uvedl, že postup vedoucí katedry fotografie je v souladu s koncepcí řízení, kterou vedoucí KF představila při výběrovém řízení. Děkan FAMU shledává její postup standardní a způsob vypisování výběrového řízení na KF spadá do její kompetence.

AS AMU dopis prof. Grygara bere na vědomí, postup vedoucí katedry fotografie je v souladu se zákony a názorem vedení fakulty.

 

B) Senátor Vít Janeček podrobně informoval o vývoji prodeje budovy na Smetanově nábř. 4. Senátorům předal „Tiskovou zprávu AS FAMU k problematickému prodeji domu Smetanovo nábř. 4 z majetku státního podniku do soukromých rukou“(příloha č. 7). Pedagogové FAMU ve spolupráci s právníky zjistili několik zásadních pochybení v procesu prodeje a ke dni 19.5.2014 podali tři členové akademické obce FAMU – děkan FAMU MgA. Pavel Jech, MFA, emeritní rektor AMU a pedagog katedry produkce doc. Ivo Mathé a pedagog katedry dokumentu Ing. Martin Řezníček,  jako fyzické osoby, rozklad na Katastrální úřad pro hlavní město Prahu proti platnosti prodeje objektu společností Řízení letového provozu ČR, s.p. soukromé společnosti Lázeňská investiční s.r.o. AS FAMU vítá tuto iniciativu. Následovaly demonstrace studentů FAMU a UK.

AS AMU se připojuje k výzvě AS FAMU a podporuje snahu o získání budovy do společného majetku AMU v Praze a Univerzity Karlovy.

 

C) Předseda AS AMU sdělil, že z hlediska své funkce v AS AMU je členem předsednictva RVŠ. Z důvodu velké časové vytíženosti žádá senátory, aby našli mezi sebou zástupce, který by jej v předsednictvu RVŠ zastupoval.

Příští zasedání AS AMU se stanovuje na 6.10.2014 od 18:00 v zasedací místnosti rektorátu.

Zapsala: L. Polišenská

Za správnost: M. Bregant

Navigace

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze