Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy akademického senátuRok 2014 › Zápis ze zasedání AS AMU dne 1.12.2014

Zápis ze zasedání AS AMU dne 1.12.2014

zasedací místnost rektorátu AMU 18:00 – 19:30

Přítomni: Michal Bregant, Vít Janeček, Václav Janeček, Karel Makonj, Lukáš Matoušek, Tomáš Krejča, Jiří Sulženko, Martin Mareček, Viktor Portel, Lukáš Klánský (od 19:00)

Omluveni: Jan Skovajsa, Ivo Kahánek, Regina Szymiková, Ivo Kristián Kubák Apolena Rychlíková

Hosté: Jan Hančil, Ladislav Paluska

Program:

1) Projednání Strategického plánu KREDO

2) Volba zástupce AMU ve studentské komoře RVŠ

3) Volba zástupce AS AMU v RVŠ

4) Příprava voleb do AS AMU

Předseda AS M. Bregant přivítal přítomné senátory a hosty. Konstatoval, že senát je schopen se usnášet dle článku 4 odst. 3 Volebního a jednacího řádu AS AMU a seznámil přítomné s navrženým programem jednání. Představený program byl schválen bez připomínek.

Ad 1)

Předseda AS AMU požádal rektora doc. Hančila, aby představil Strategický plán AMU 2016 – 2020. Rektor uvedl, že ke Strategickému plánu se dospívalo v průběhu celého roku 2014, vznikl na základě SWOT analýz, analýz rizik a bilance zdrojů. Bylo vytipováno 13 priorit, které byly zredukovány na 6 strategických priorit AMU. 31.11.2014 byl dokument odevzdán na ústředí KREDO. Tento Strategický plán je rámcový, není konkrétní, je určen pro nejširší diskuzi. Rektor považuje jednání AS za dobrou příležitost o tématech diskutovat. Další podněty, nejen od senátorů, by měly být zasílány k rukám rektora během ledna 2015, zapracovány v únoru 2015, dále se k dokumentu vyjádří UR AMU a SR AMU. Strategický plán se obsahově shoduje s Dlouhodobým záměrem AMU, struktura dokumentů je jiná. Kvestor uvedl, že důvodem projednávání Strategického plánu je účast v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV). Účast v operačním programu vyžaduje projednání Strategického plánu Akademickým senátem AMU a kolegiem rektora. Rektor dále hovořil o vzniku Strategických plánů 2. řádu, které rámcově vychází ze Strategického plánu AMU, jsou však již konkrétnější a vznikají na fakultách.

Dále byly diskutovány tyto body:

-      senátor Vít Janeček zvažoval význam homogenity školy v rámci bodu profilace. Hovořil o její heterogenitě již v rámci fakult. Rektor uvedl, že se jedná o profilaci vzdělání, která je homogenní.

-      M.  Bregant hovořil o zaměstnanosti absolventů, zaměstnavatelé by měli být definováni jinak než na jiných vysokých školách. Potřeby zaměstnavatelů by neměly být určující v profilaci AMU.

-      vliv AMU na kulturní dění v metropoli; senátoři jsou názoru, že dopad významu AMU je celorepublikový i mezinárodní.

-      senátor Vít Janeček postrádá zmínku rozvoji o kultivaci samosprávy AMU, uvádí, že vysoké školy jsou jedním z mála prostředí, kde je samospráva důležitým prvkem. Rektor uvedl, že toto téma ze SWOT analýz nevyplynulo, proto není zahrnuto. V návrzích kultivace kvality jde o zapojování všech stupňů akademické samosprávy do procesů školy, vytvoří se systém komisí a rad, včetně standardního popisu členství ex officio a zastoupení studentů.

-      senátor T. Krejča otevřel otázku kritérií excelentního výzkumu a od něj odvozených výzkumných priorit. Je nutno vypracovat metodiku. Je třeba pojmenovat, které směry mají klíčovou roli na AMU. Rektor odpověděl, že výzkum má podpořit silné stránky AMU.V rámci výzkumu skrze umění je třeba ujasnit cíle a metodiky, proto se v roce 2016 plánuje na AMU na toto téma mezinárodní konference.

-      Předseda AS AMU zdůraznil k bodu 2 Strategického plánu důležitost garanta oboru, tato funkce by měla být brána vážněji. Rektor hovořil o nutnosti vyčlenit prostředky na ohodnocení této přijaté odpovědnosti.

-      Předseda AS AMU navrhl přesunout z bodu 3 strategického plánu cíl: „Rozvinout možnosti placených studijních programů na DAMU a HAMU, vytvořit tak příležitost k lepšímu finančnímu ohodnocení mladých akademických pracovníků“ do bodu 5 – Profilace aktivit v oblasti mezinárodní spolupráce. Rektor uvedl, že tento cíl lze v bodu 5 uvést znovu, jinak.

AS AMU učinil připomínky a projednal Strategický plán AMU 2016 – 2020.

Ad2) a Ad 3)

Prof. Makonj oznámil, že funkční období celé Rady vysokých škol vypršelo. Nyní je třeba nominovat za AMU nové kandidáty. Předseda AS AMU žádá senáty fakult a kolegia děkana, aby nominovaly své kandidáty.

Ad4)

V souladu s Volebním a jednacím řádem a po diskusi navrhuje AS AMU uskutečnit volby do AS AMU 3. a 4. 3. 2015. V tomto smyslu bude informovat rektora, který volby do AS AMU vyhlašuje.

Příští jednání AS AMU se uskuteční patrně v lednu či únoru 2015 – podle potřeby.

Zapsala: L. Polišenská

Za správnost: M. Bregant

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze