Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy akademického senátuRok 2015Zápis ze zasedání AS AMU č. 3 ze dne 12. 10. 2015 › Zápis ze zasedání AS AMU č. 3 ze dne 12. 10. 2015

Zápis ze zasedání AS AMU č. 3 ze dne 12. 10. 2015

Zasedací místnost rektorátu AMU 17:00– 19:00

Přítomni: (bez titulů)

Jana Hanušová, Michal Lázňovský, Karel Makonj, Jakub Rálek, Ivo Kristián Kubák, Ladislav Greiner, Michal Kráčmer, Jan Syruček, Václav Janeček, Petr Zvěřina, Ivo Kahánek, Lukáš Matoušek, David Jařab

Omluveni: Marta Lamperová, Jakub Rataj

Hosté:

Jan Hančil, Filip Suchomel, Ladislav Paluska, Klára Bicanová

Program:

1) Dlouhodobý záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti  AMU na roky 2016-2020 (DZ)

2) Aktualizace DZ pro rok 2016 (ADZ)

3) Různé

A) Studentská konference akademických senátorů a senátorek (RVŠ)

B) Seminář Vysokoškolská legislativa pro zaměstnance

C) Diskuze nad celoškolním systémovým řešením nákupu nových softwarů

D) Informace ohledně školičky AMU

 

Předseda AS K. Makonj přivítal přítomné senátorky, senátory a hosty. Konstatoval, že senát je schopen se usnášet dle článku 4 odst. 3 a odst. 6 Volebního a jednacího řádu AS AMU a seznámil přítomné s navrženým programem jednání. Program byl přítomnými senátory jednomyslně schválen.

Ad1), Ad2)

Předseda AS AMU požádal rektora doc. Jana Hančila o úvodní slovo k předkládanému materiálu. Rektor uvedl, že DZ (viz příloha č. 1) má jinou povahu než Dlouhodobý záměr AMU na roky 2011 – 2015. Současný DZ je více strukturovaný, reflektuje měnící se legislativní změny, zejména v oblasti akreditací. AMU bude usilovat o získání „institucionální akreditace“. Vysoké školy, které nezískají institucionální akreditaci, budou moci akreditovat studijní programy, to znamená současné studijní obory. Získat akreditaci studijních programů také nebude jednoduché, bude záležet na kultuře hodnocení kvality. V roce 2016 vznikne Metodika vnitřního systému zajišťování kvality na AMU. Škola bude usilovat o získání institucionální akreditace k roku 2020. Indikátory DZ škola bude muset naplnit. DZ je z hlediska novely zákona o vysokých školách považován za strategický dokument, je zpracován na základě osnovy MŠMT. Má sedm prioritních cílů, viz obsah DZ. Užší vedení školy rozhodlo, že každá kapitola DZ bude mít stejnou strukturu a to: současný stav; strategie naplnění cíle a vybrané nástroje; indikátory a orientační časový výhled. DZ připomínkovalo vedení fakult, budou zapracovány korekturní opravy, poté bude do 31. 10. 2015 předložen MŠMT.

ADZ (viz příloha č. 2) konkretizuje cíle na rok 2016, některé cíle byly zkráceny, abychom je byli schopni naplnit. DZ i ADZ vznikaly s přihlédnutím k Operačnímu programu Věda výzkum vzdělávání (OP VVV); konkretizací indikátorů v obou dokumentech, AMU bude moci žádat o finanční podporu z tohoto operačního programu.

Kvestor uvedl, že každý prioritní cíl DZ obsahuje odkaz na prioritní cíl č. 6, kde se AMU zavazuje pokračovat v zavedeném systému časových řad stávajících ukazatelů a rozšiřovat jejich počet v souladu s aktuálním vývojem ve všech oblastech činnosti a hospodaření AMU.

 

Předseda AS AMU poděkoval rektorovi i kvestorovi za představení obou dokumentů a otevřel diskuzi.

Doc. Matoušek vznesl dotaz týkající se vzniku Rady pro vnitřní hodnocení kvality, její financování a financování členů Rady. Rektor odpověděl, že škola je povinna z novely zákona o vysokých školách Radu ustanovit. Radu bude mít každá vysoká škola usilující o institucionální akreditaci, v případě vysoké školy, která neusiluje o získání institucionální akreditace, přejímá její roli Umělecká rada. V čele Rady pro vnitřní hodnocení kvality bude stát rektor, který bude jmenovat 1/3 jejich členů, dále 1/3 bude jmenovat AS AMU a 1/3 Umělecká rada. Rada bude hodnotit jednotlivé studijní programy (obory). Systém je velmi pracný, periodicita zatím není stanovena, hovoří se o 3 letech. Zatím není známo, bude-li činnost v Radě spojena s finanční odměnou. Kvestor uvedl, že by se finanční odměna mohla řešit prostřednictvím DPP. Prorektor Suchomel upozornil na fakt, že vysoké školy, které nezískají institucionální akreditaci, budou závislé a posuzovány jinou vysokou školou, která institucionální akreditaci získá.
Doc. Matoušek navrhl rozšířit prioritní cíl č. 4 – Relevance, o zapojení Hudební a taneční fakulty, její koncertní činností, do projektu Smart Prague. Prorektor Suchomel ověří, zda podmínky projektu umožní toto zapojení.

Dále senátor doc. Matoušek vznesl dotaz k objasnění indikátoru: Navržení podoby absolventských anket ve spolupráci se sociologem, str. 4, ADZ. Rektor sdělil, že od roku 2000 DAMU spolupracuje se sociologem, který vypracovává anketu spokojenosti studia na DAMU. Plánuje se vznik ankety pro absolventy, kteří takto poskytnou zpětnou vazbu o kvalitě výuky.

Další dotaz doc. Matouška směřoval ke vzniku fondu na krytí zvýšených nákladů se zaváděním startovních pozic jako základní finanční nástroj pro získávání a udržení nejlepších postdoktorandů, str. 5, ADZ. Rektor odpověděl, že finance fakultám na startovní pozice jsou již přidělovány, byly schváleny v rozpočtu na letošní rok. AMU bude i nadále v tomto pokračovat, praxe se osvědčila. AMU se bude pokoušet využít i zdrojů z OPVVV, pokud to bude možné.

MgA. Greiner vznesl dotaz k vzniku metodiky hodnocení studentských výkonů a tvůrčí činnosti, str. 6, DZ. Rektor odpověděl, že studenti jsou hodnoceni za celé dílo, na rozdíl od pedagogů, kteří jsou hodnoceni jednotlivě. Rektor by rád bonifikoval studentskou tvůrčí činnost v RUVu.

Senátor Michal Kráčmer vznesl dotaz k významu a možnostem naplnění DZ. Rektor odpověděl, že DZ je nástroj dotační politiky, určuje priority a směřování AMU. Na naplňování DZ se shodlo kolegium rektora.

Senátor Jakub Rálek vznesl dotaz k indikátoru Inovace studijního informačního systému KOS dle aktuálních potřeb. Rektor sdělil, že bude třeba inovovat jádro systému. Školy, které tento systém používají, zažádají o prostředky u MŠMT. Aktualizace KOSu probíhá průběžně, ročně se do systému investuje asi 600 tis. Kč. Dále se senátor Jakub Rálek dotázal na možnost změření efektivity e-learningových kurzů. Rektor odpověděl, že je obtížné sladit rozvrhy studentů s výukou. E – learning je další nástroj vzdělávání studentů, lze jej chápat jako bonus. Momentálně již používáme FILR, pomocí kterého studenti mohou čerpat ze scanů určených výhradně pro jejich potřebu.

Senátor Michal Kráčmer vznesl dotaz ke konání „kulatých stolů“ v rámci prioritního cíle 4 – relevance, str. 7, ADZ. Rektor odpověděl, že kulaté stoly se plánují konat jednou ročně. Na všech fakultách již jednání proběhla v roce 2015 a potvrdil se jejich kladný dopad na život fakulty.

 

O schválení Dlouhodobého záměru AMU pro roky 2016 - 2020 v předložené podobě bylo hlasováno takto:

 

pro:   13 hlasů               proti:   0 hlasů      zdrželi se:    0 hlasů

 

Dlouhodobý záměr AMU pro roky 2016 - 2020 byl schválen.

 

O schválení Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti AMU na rok 2016 v předložené podobě bylo hlasováno takto:

 

pro:   13 hlasů               proti:   0 hlasů      zdrželi se:    0 hlasů

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti AMU na rok 2016 byla schválena.

 

Ad3 a)

Předseda AS AMU představil senátorům program konference. O účast na konferenci projevili zájem senátoři Jakub Rálek a Jan Syrůček. Budou jim zaslány podklady k registraci.

 

Ad3 b)

Prof. Makonj představil senátorům program semináře Vysokoškolská legislativa pro zaměstnance. Nikdo ze senátorů neprojevil o účast zájem.

 

Ad3 c)

Senátor Ladislav Greiner vystoupil s dotazem, vzešlým z katedry fotografie, zda by bylo možné nakupovat softwarové systémy centrálně, z důvodu úspory financí a získání slevy. Kvestor uvedl, že je nezbytné rozlišovat, o jaké licence se jedná. Některé licence již jsou nakupovány centrálně za spolupráce počítačového centra AMU. Rektor doporučil vytipovat pracoviště, která jednotlivé licence používají a po linií exekutivy (katedra – fakulta – vedení AMU) žádost o nákup předložit. Poté lze jednat s dodavateli.

Předseda AS AMU konstatoval, že nákup softwarových licencí nespadá do kompetence AS AMU. Požadavek je nutno projednávat po linii exekutivy.

 

Ad3 d)

Senátor Ladislav Greiner informoval, že informace z dotazníkového průzkumu se zpracovávají. Výsledky budou známy ve čtvrtek 15. 10. Senátor Ladislav Greiner je zašle a žádá o jejich zveřejnění, zároveň poděkoval fakultám a rektorátu AMU za rozeslání a šíření dotazníku.

 

Ad3 e)

Senátor Michal Kráčmer vznesl dotaz týkající se uznávání kreditů za studium. Senátor Jakub Rálek hovořil o nedostatečné možnosti navštěvovat jazykové kurzy vyšší úrovně (C1, C2). Rektor odpověděl, že otázky týkající se této problematiky budou zodpovězeny na příštím zasedání AS AMU prorektorkou
prof. Zárubovou.

 

Další zasedání AS AMU se bude konat 7. 12. 2015 od 18:30.

Zapsala: Lucie Polišenská

Za správnost: prof. Karel Makonj

Navigace

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze