Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy akademického senátuRok 2016Zasedání AS AMU č.1/2016 dne 10.3.2016 › Zápis ze zasedání AS AMU č. 1/2016 ze dne 10.3.2016

Zápis ze zasedání AS AMU č. 1/2016 ze dne 10.3.2016

Zasedací místnost rektorátu AMU 17:00 – 19:50

Přítomni: (bez titulů)

Michal Lázňovský, Karel Makonj, Jakub Rálek, Ivo Kristián Kubák, Ladislav Greiner, Jan Syruček (odchod v 18:00), Václav Janeček (odchod v 18:30) , Petr Zvěřina, Lukáš Matoušek, David Jařab, Marta Lamperová, Jakub Rataj, Jana Hanušová, Michal Kráčmer, Ivo Kahánek

Omluveni

Hosté: Jan Hančil, Noemi Zárubová, Ladislav Paluska, Filip Suchomel, Pavel Jech

Program:

1) Poplatky spojené se studiem

2) Návrh rozpočtu AMU na rok 2016

3) Projednání Statutu FAMU

4) Organizační a provozní řád NAMU

5) Volba do studentské komory RVŠ

6) Různé

Předseda AS AMU přivítal přítomné senátorky, senátory a hosty. Konstatoval, že senát je schopen se usnášet dle článku 4 odst. 3 a odst. 6 Volebního a jednacího řádu AS AMU a seznámil přítomné s navrženým programem jednání. Program byl přítomnými senátory schválen.

Ad1)

Dne 8. března t.r. senátor Kráčmer zaslal požadavek na zařazení bodu
o poplatcích spojených se studiem do agendy jednání AS AMU. Předseda AS AMU prof. Makonj předal slovo prorektorce prof. Zárubové, která tento bod objasnila. Ve svém vystoupení zdůraznila, že vyměřování poplatků je vázáno na zákon o VŠ § 58, který odcitovala. Dále, že metodika poplatků je vysvětlena v metodickém pokynu prorektorky č. 1 z roku 2015 (zveřejněném na webu AMU) a konečně, že výše poplatků tvoří 4,5 násobek základu a toto je stanoveno ve Statutu AMU, článek 18, odstavec 3.

Prof. Zárubová zdůraznila, že se nejedná rozhodně o svévoli, a že zákonné jednání nelze označit slovem „amorální“. Příklady výše poplatků na veřejných uměleckých školách jsou ve dvou případech vyšší (AVU 45 tisíc Kč, VŠUP 20 tisíc Kč a JAMU má stejný poplatek v letošním akademickém roce jako AMU, který činí 13158,- Kč). Dále byl odcitován email ze studijního oddělení FAMU, kde PhDr. Ilona Sejkorová upozorňuje, že je většina odvolání podávána po řádném termínu, který je dle zákona 30 dní po doručení rozhodnutí.  Na základě porady studijních proděkanů ze dne 17. 2. 2014 byla tato možnost o jeden týden prodloužena, tzn. na 5 týdnů.

Výměr poplatku je skutečně individuální, každému studentovi je vyměřován po jednotlivých dnech, tak jak je vedeno jeho vysokoškolské studium v matrice SIMS. Příjmy z poplatků jsou příjmem stipendijního fondu příslušné fakulty. Bylo zdůrazněno, že tento stipendijní fond slouží, dle Stipendijního řádu AMU, právě k podpoře studentů dané fakulty.

Prof. Zárubová objasnila, že při posuzování žádostí o snížení či prominutí vyměřené částky je pro rektorát nejdůležitějším kritériem názor fakulty, která je se studenty v denním kontaktu a proto může nejlépe posoudit závažnost důvodů, které jsou v odvolání uváděny. Žádosti, kde je doloženo, že student pečuje o nezletilé dítě, jsou vždy promíjeny. Byla rozdána tabulka s přehledem počtů odvolání o snížení vyměřeného poplatku (viz příloha č. 1). Z uvedeného bylo patrno, že více než polovina z podaného počtu odvolání byla snížena či prominuta.

Na závěr jednání přislíbila prof. Zárubová, že prověří výměry studentů Kristýny Květové a Tomáše Janáčka, na které ve svých výtkách senátor M. Kráčmer poukazoval.  K tomu, aby mohla výsledky svého šetření sdělit senátorovi M. Kráčmerovi, je třeba souhlasu dotyčných studentů, protože se jedná o sdělení osobních údajů.

Prof. Zárubová ráda vyhověla žádosti o objasnění postupů při vyřizování žádostí o snížení poplatků, avšak požádala předsedu senátu, prof. Makonje, aby pro příště podobné podněty byly na vedení AMU podávány alespoň s pětidenním předstihem. Proběhla diskuze všech přítomných.

AS AMU odsouhlasil uzavření témat agendy jednání pět pracovních dnů před konáním zasedání AS AMU.

Ad2)

Přítomným byly s předstihem rozeslány podklady s návrhem rozpočtu AMU na rok 2016 (příloha č. 2 zápisu). Předseda AS AMU požádal o komentář k předkládanému návrhu rozpočtu.

Kvestor představil (příloha č. 3 zápisu) výchozí rozpočtovou situaci pro rok 2016. Meziročně prostředky na činnost VVŠ poklesly v rámci kapitoly MŠMT o 1,21% (tj. o 240,1 mil. Kč). V druhé polovině prosince 2015 byly posíleny rozpočty VVŠ pro rok 2016,  AMU o 9,1 mil. Kč. Provozní náklady rozpočtu 2016 jsou zatíženy generální rekonstrukcí objektů Tržiště 20 a Studia FAMU a s tím spojenými platbami, především za pronájem prostor pro studio FAMU na Barrandově. Průběžně klesají prostředky na programové financování VVŠ. Meziroční pokles prostředků pro financování činnosti vysokých škol v roce 2015 a 2016 činil 240 190 tis. Kč. Kvestor představil podrobněji strukturu všech zdrojů rozpočtu AMU dle poskytovatele, tj. strukturu vnějších zdrojů dle jednotlivých poskytovatelů a strukturu vlastních zdrojů, tj. výnosů z hlavní činnosti a z doplňkové činnosti.

Dále byl prezentován vývoj příspěvku A+K v průběhu let 2003 – 2016. V roce 2016 je výše příspěvku A+K přibližně na úrovni roku 2010. Následovala prezentace struktury nákladů rozpočtu AMU, největší položku činí osobní náklady. Byly prezentovány časové řady získaných bodů v RIV (výsledky výzkumu, vývoje a inovací), v RUV (výsledky umělecké činnosti) a časová řada financí vynaložených na neinvestiční účelovou podporu výzkumu, vývoje a inovací (bez prostředků ze strukturálních fondů EU) DKR (dlouhodobý koncepční rozvoj).

Prorektor F. Suchomel uvedl, že současný počet 6106 bodů v RIV za AMU odráží sběr z roku 2014. Rád by zlepšil situaci sběru na HAMU a je nutno posílit sběr na FAMU. Dle nové metodiky, za nesprávně vložené příspěvky, škola získává trestné body. Letos je nutno dosáhnout kvalitního sběru na FAMU.

Kvestor dále prezentoval vývoj hospodářského výsledku v rozmezí let 2008 – 2015. Dosažený hospodářský výsledek za rok 2015 je kladný, jsou tím vytvořeny podmínky pro tvorbu rezerv do budoucích let. Do roku 2016 AMU vstupuje s plánovaným kladným hospodářským výsledkem. Rozpočet na rok 2016 umožňuje výplatu 13-tého platu. Dále byly představeny priority MŠMT ve střednědobém výhledu. Bylo řečeno, že současná situace rozpočtu VVŠ se dá nazvat nouzovým stavem, odráží dlouhodobé podfinancování. Mělo by dojít k dorovnání rozpočtu VVŠ minimálně na úroveň roku 2014, tj. na 19,9, mld., navýšení podílu vysokých škol v kapitole MŠMT na 18%, to by odráželo situaci z let 2009 – 2011. Plánuje se změna procentního podílu ukazatelů A a K, pro období následujících tří let je v jednání prodloužení kontraktového financování čtyř uměleckých škol v navýšeném objemu.

Projekt RUV byl až do současné doby financován jako projekt z ukazatele „F“ MŠMT, ve vazbě na novelu zákona o vysokých školách bude projekt financován v první polovině roku (v případě účinnosti novely zákona o VŠ od 1.7. t.r.) z ukazatele „F“, v druhé polovině bude již projekt v režii MŠMT včetně financování v rámci kapitoly.

Proběhla krátká diskuze.

Po projednání návrhu rozpočtu AMU na rok 2016 senátoři hlasovali o jeho schválení takto:

Pro: 14

Proti:0

Zdržel se: 0

AS AMU schválil jednomyslně předložený návrh rozpočtu AMU pro rok 2016.

Ad3)

Rektor a kvestor prezentovali návrh aktualizovaného Statutu FAMU. Byly projednány a diskutované všechny jednotlivé úpravy statutu, které jsou do dokumentu zapracovány (viz příloha č. 4).

Po projednání Statutu FAMU senátoři hlasovali o jeho schválení takto:

Pro: 14

Proti:0

Zdržel se: 0

AS AMU schválil jednomyslně Statut FAMU.

Ad4)

Předseda AS AMU vyzval ředitele NAMU Mgr. O. Krásu, aby představil předkládaný dokument. Ředitel Krása uvedl, ž k úpravě znění Organizačního a provozního řádu NAMU dochází především proto, že původní dokument již neodpovídá fungování a chodu NAMU. Odůvodnil všechny změny, především v třetí a čtvrté části řádu. Změny byly diskutovány a zaneseny do konečného znění Organizačního a provozního řádu NAMU (viz příloha č. 5).

Po projednání Organizačního a provozního řádu NAMU senátoři hlasovali o jeho schválení takto:

Pro: 13

Proti:0

Zdržel se: 0

AS AMU schválil jednomyslně Organizační a provozní řádu NAMU.

Ad5)

Předseda AS AMU přečetl dopis Bc. Barbory Stuhlové, místopředsedkyně pro organizaci a řízení SK RVŠ, kterým sděluje, že delegátka i náhradnice v SK RVŠ za AMU se neúčastní pravidelně zasedání studentské komory.

Zmíněné studentky byly osloveny předsedou AS AMU, aby se k situaci vyjádřily. Obě studentky se rozhodly rezignovat. Prof. Makonj zaslal dne 15.2.2016 předsedům fakultních senátů dopis s žádostí o nominaci dvou studentů z každé fakult. Do zasedání AS AMU své nominace zaslal pouze AS DAMU. Mezi nominovanými byli: Václav Hodonický, Tereza Kosáková, Nina Jacques, Viktorie Vášová. Proběhla rozprava.

Po projednání AS AMU hlasoval o delegátovi do studentské komory RVŠ takto:

Václav Hodonický           1

Tereza Kosáková            1

Nina Jacques                  7

Viktorie Vášová              1

Zdržel se                        3
AS AMU delegoval Ninu Jacques do studentské komory RVŠ.

 

O náhradníkovi do studentské komory RVŠ  AS AMU hlasoval takto:

Václav Hodonický           1

Tereza Kosáková            0

Nina Jacques                  2

Viktorie Vášová              7

Zdržel se                        3
Náhradníkem do studentské komory RVŠ byla zvolena Viktorie Vášová.

Další zasedání AS AMU se bude konat dne 9.6.2016 v 17:00 v zasedací místnosti rektorátu.

Zapsala: L. Polišenská
Za správnost: prof. K. Makonj

 

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze