Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy správní radyrok 2007 › 27.09.2007

27.09.2007

Zápis ze zasedání Správní rady AMU dne 27.09.2007


Přítomni: Petr Burgr, Ing. Václav Hanke, CSc., PhDr. Josef Havel, CSc., Mgr. Dagmar Havlová, Ing. Petr Hejma, Ing. Miroslav Hiršl, Ing. arch. Václav Šebek, prof. Alena Štěpánková-Veselá, Ing. Anna Tesařová
Za AMU: doc. Ivo Mathé, prof. Miloslav Klíma, Ing. Tamara Čuříková
Omluveni: JUDr. Jaroslav Hlávka, Ing. arch. Jan Kasl, doc. RNDr. Petr Kolář, CSc., PhDr. Leo Pavlát, Ing. Dana Raková, JUDr. Samuel Šmálik, doc. Ing. Jiří Volf, CSc., PhDr. Eva Zaoralová-Hepnerová
Nepřítomen: Otomar Krejča 

Program: 

1) Projednání Aktualizace dlouhodobého záměru AMU na rok 2008
2) Seznámení s novými členy SR AMU
3) Různé 

Zasedání zahájil předseda SR AMU Ing. V. Hanke, CSc. Uvítal všechny přítomné a ujistil se, že všichni členové SR AMU obdrželi v písemné podobě Aktualizaci dlouhodobého záměru AMU na rok 2008 a přehled o Rozvojových projektech, které AMU pro rok 2008 bude předkládat. Předseda s přítomnými odsouhlasil program jednání.

Ad 1

Explikaci k Aktualizaci dlouhodobého záměru AMU pro rok 2008 (dále Aktualizace DZ) podal pan rektor, k přehledu o Rozvojových projektech pro rok 2008 (dále RP) podal vysvětlení pan prorektor Klíma. UR AMU již oba materiály projednala, AS AMU Aktualizaci DZ a RP schválil.

Ing. Tesařová doporučila příště opatřit materiál vysvětlením zkratek, protože pro členy SR AMU jsou některé zkratky (např. ECTS přece jen těžko identifikovatelné).

Rozvinula se debata k ECTS a Diploma Supplement Label. SR AMU se dále zajímala o výroční kulaté stoly a jejich průběh.

SR AMU v souladu se zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb., § 15, bodem 2 písm. a) projednala Aktualizaci dlouhodobého záměru AMU na rok 2008,  vyjádřila se k ní a bere ji na vědomí.

Ad 2

Předseda Ing. Václav Hanke, CSc. přivítal na jednání dva nové členy, Ing. Petra Hejmu, starostu městské části Praha 1, a Ing. arch. Václava Šebka z fakulty architektury ČVUT. Oba pánové poděkovali za svou nominaci a přislíbili v rámci svých možností pomoc AMU.

Ad 3

Funkční období členů SR AMU je ze zákona a Statutu SR AMU limitováno a mnozí z členů dostali jmenovací dekrety. Dvouleté funkční období předsedy a místopředsedů končí v prosinci 2007. Předseda Ing. Václav Hanke, CSc. sdělil, že příští zasedání SR AMU se uskuteční během listopadu, bude třeba zvolit předsedu a dva místopředsedy. Přesný termín bude včas oznámen tajemnicí SR AMU, uvažuje se o možnosti večerního koncertu a před ním o krátkém zasedání za účelem voleb.

Předseda Ing. Václav Hanke, CSc. poděkoval členům SR AMU za účast na jednání.

Ing. Václav Hanke, CSc., v.r.
předseda Správní rady AMU

Zapsala Ing. Tamara Čuříková
V Praze dne 1. října 2007

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze