Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy správní radyrok 2008 › 15.05.2008

15.05.2008

 

Zápis ze zasedání Správní rady AMU dne 15.05.2008

Přítomni:
Petr Burgr, Ing. Václav Hanke, CSc., Ing. Petr Hejma, Ing. arch. Jan Kasl, Ing. Dana Raková, Ing. arch. Václav Šebek, doc. Ing. Jiří Volf, CSc.
Za AMU: prof. Mgr. Miloslav Klíma, RNDr. Alena Kolafová
Omluveni: PhDr. Josef Havel, CSc., Mgr. Dagmar Havlová, Ing. Miroslav Hiršl, JUDr. Jaroslav Hlávka, doc. RNDr. Petr Kolář, CSc., Otomar Krejča, PhDr. Leo Pavlát, JUDr. Samuel Šmálik, prof. Alena Štěpánková Veselá, Ing. Anna Tesařová, PhDr. Eva Zaoralová-Hepnerová

Program:

1) Vývoj událostí po volbě rektora AMU
2) Výroční zpráva za rok 2007
3) Rozpočet na rok 2008
4
) Odkoupení nemovitosti v Berouně

Zasedání zahájil předseda SR AMU Ing. V. Hanke, CSc. Všem členům SR AMU byly elektronicky rozeslány materiály, které budou projednávány na dnešním zasedání. Předseda uvítal všechny přítomné, ti obdrželi Výroční zprávu za rok 2007 a Rozpočet na rok 2008 v tištěné podobě. 

Ad 1

Ing. Hanke požádal prof. Klímu, zatupujícího rektora, aby přítomné seznámil se současnou situací na AMU. 

Prof. Klíma sdělil, že po dílčích doplňovacích volbách na FAMU dne 05. a 06.05.2008 bylo svoláno zasedání AS AMU. Noví členové dostali pověřovací dekrety a AS AMU je v počtu 10 opět usnášeníschopný. Předseda AS AMU však apeloval na HAMU, aby vypsala též dílčí doplňovací volby, aby mohl být AS AMU doplněn i o zástupce HAMU, protože nadále dle statutu AMU je 5 pozic v AS AMU k dispozici pro zástupce HAMU. 

AS AMU se při svém jednání usnesl na anulaci voleb rektora AMU pro neplatnost mandátů volitelů a prohlásil usnesení ze dne 28.11.2007 s návrhem na jmenování rektorem prof. Jiřího Hlaváče za neplatné. 

AS AMU se usnesl na vyhlášení nových voleb rektora AMU ve shodě s Jednacím a volebním řádem AS AMU na 8. října 2008. Předseda AS AMU neprodleně informoval ministra MŠMT o tomto závěru jednání AS AMU. Předseda AS AMU obdržel odpověď od prezidenta republiky, který očekává v co nejkratší době předložení návrhu na jmenování nového rektora. 

Prof. Klíma ujistil přítomné, že škola funguje dál, spolupráce mezi fakultami pokračuje. 

K výše předneseným informacím proběhla diskuse, do které se zapojili všichni přítomní členové Správní rady. 

Ad 2 

Prof. Klíma sdělil, že Výroční zpráva byla projednána na AS AMU. Výroční zpráva má dvě části, první je dána MŠMT, druhá část obsahuje zprávu o hospodaření. Prof. Klíma oznámil, že se podařilo dobudovat kolej v Hradební, do prázdnin bude v provozu nový objekt na Tržišti 20. Dne 20.05.2008 bude v přízemí Hartigovského paláce otevřena Galerie AMU, kde bude katedra fotografie a scénografie prezentovat svou činnost, dále zde budou prostory pro kabinety nonverbálního divadla a pro NAMU. Prof. Klíma dále upozornil na klesající věk habilitovaných pracovníku AMU. Podařilo se splnit další z požadavků Boloňského procesu - máme 10% doktorandů. Řeší se otázka dlouhého magisterského programu herectví, je tendence z něho udělat obor bakalářský. 

Ing. Hanke ocenil, že Výroční zpráva je stručná, přehledná a některé kapitoly jsou rozčleněné podle fakult. 

SR AMU vzala Výroční zprávu AMU o hospodaření za rok 2007 na vědomí. 

Ad 3 

Prof. Klíma informoval přítomné, že předložený návrh rozpočtu byl schválen poradou vedení dne 05.05.2008. Předložený rozpočet obsahuje všechny předpokládané příjmy a výdaje, které škola očekává v tomto roce. Obsahuje rozpis dotace A+B, rozvojové projekty, FRVŠ, granty a doplňkovou činnost. Hospodářský výsledek již je kladný a mohou se naplňovat rezervní fondy. Objekt v Berouně a rekonstrukce na Tržišti můžou být zaplaceny z rozpočtu. 

SR AMU vzala Rozpočet AMU pro rok 2008 na vědomí. 

Ad 4 

Prof. Klíma sdělil přítomným, že AS AMU souhlasí s realizací nákupu nemovitosti v ulici Barrandova 30, Beroun – Zavadilka společně se stavební parcelou a přilehlými pozemky a doporučuje vedení AMU uvedený objekt zakoupit. Zastupitelstvo města Beroun učinilo AMU velmi vstřícný návrh, který souvisí s přímým prodejem objektu AMU za cenu 6,5 mil. Kč. AMU měla část objektu v pronájmu a dokonce tam již investovala, např. do nové kotelny.

Všichni přítomní členové SR AMU s odkoupením nemovitosti a přilehlých pozemků souhlasili. Vzhledem k tomu, že se řada členů SR AMU musela omluvit pro pracovní zaneprázdnění mimo Prahu, bylo uloženo předsedovi SR AMU v souladu s čl. 4 odst. 13 Statutu SR AMU získat korespondenčně od nepřítomných členů SR AMU vyjádření k odkoupení nemovitosti v Berouně. 

Předseda SR AMU je tak pověřen podepsat předchozí písemný souhlas SR AMU s odkoupením nemovitosti a přilehlých pozemků v Berouně v souladu s vyjádřením přítomných i nepřítomných členů SR AMU. 

Předseda Ing. Václav Hanke, CSc. poděkoval členům SR AMU za účast na jednání. Sdělil, že příští zasedání SR AMU se bude konat na podzim. 

Ing. Václav Hanke, CSc., v. r.
předseda Správní rady AMU 

Zapsala RNDr. Alena Kolafová
V Praze dne 26. května 2008

 

 

 

 

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze