Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy správní radyrok 2008 › 25.09.2008

25.09.2008

  

Zápis ze zasedání Správní rady AMU dne 25.09.2008

Přítomni: Petr Burgr, Ing. Petr Hejma, Ing. arch. Jan Kasl, Ing. arch. Václav Šebek, JUDr. Miroslav Šipovič, JUDr. Samuel Šmálik, prof. Alena Štěpánková-Veselá, Ing. Anna Tesařová, doc. Ing. Jiří Volf, CSc., PaedDr. František Zborník
Za AMU: prof. Miloslav Klíma
Omluveni: Ing. Václav Hanke, CSc., PhDr. Josef Havel, CSc., Mgr. Dagmar Havlová, Ing. Miroslav Hiršl, JUDr. Jaroslav Hlávka, PhDr. Leo Pavlát, Ing. Dana Raková, PhDr. Eva Zaoralová-Hepnerová

Program:

1)              Projednání Aktualizace dlouhodobého záměru AMU na rok 2009.
2)              Projednání souvisejících Rozvojových projektů na rok 2009
3)              Nákup nemovitosti Beroun a její využití i na ubytování studentů
4)              Dislokace v objektu Tržiště 20
5)              Galerie AMU na Malostranském náměstí
6)              Informace o AMU
7)              Seznámení s novými členy SR AMU
8)              Různé

Vedení zasedání se vzhledem k dlouhodobé nemoci předsedy SR AMU Ing. V. Hankeho, CSc. ujal místopředseda Ing. Petr Hejma. Uvítal všechny přítomné a ujistil se, že všichni členové SR AMU obdrželi program zasedání, v písemné podobě Aktualizaci dlouhodobého záměru AMU na rok 2009 a přehled o Rozvojových projektech, které AMU pro rok 2009 bude předkládat MŠMT. Místopředseda s přítomnými odsouhlasil program jednání.

Ad 1

Výklad k Aktualizaci dlouhodobého záměru AMU pro rok 2009 (dále Aktualizace DZ) a k přehledu o Rozvojových projektech pro rok 2009 (dále RP) podal pan prof. Klíma, prorektor zastupující rektora. Aktualizace DZ byla již projednána vedením AMU dne 08.09.2008 a AS AMU dne 09.09.2008.

Prof. Klíma řekl, že Aktualizace DZ na rok 2009 vychází z DZ na období 2006-2010. Metodika MŠMT pro období 2011-2015 je nová, školy se měly vyjádřit k jednotlivým prioritám, definovat cíle a způsob, jak jich dosáhnout a jak je finančně zabezpečit.

Priorita 1

UVS Beroun  - Celý objekt včetně pozemků patří AMU, je již zapsán v katastru. V UVS bydlí již 18 studentů, budou se tam stěhovat archivy, postupně vybavovat učebny. Dokončení prací je plánováno na první čtvrtletí 2009.

Tržiště 20 – V létě byly dokončeny úpravy, postupně se do objektu stěhují jednotlivá pracoviště.

Rozvoj IT – V roce 2009 bude zahájena obnova počítačové sítě AMU.

GAMU – V roce 2008 byla zrekonstruována restaurace v přízemí Hartigovského paláce na výstavní síň, prostory pro nakladatelství AMU, které původně sídlilo ve 3. patře, a zkušebny nonverbálního divadla. Všechny prostory patří AMU a jsou tudíž nezatíženy nájmem.

DISK – I přes problémy s památkáři probíhají stavební úpravy ve foyeru studiové scény DISK, řeší se otázka stravování pro studenty.

Studio FAMU – Při nutnosti rozvoje materiálně technické základny v oblasti technologií a potřebě inovovat stávající techniku se AMU orientuje na velké firmy.

Priorita 2

AMU zatím přesně neví, jak se do implementace národní soustavy kvalifikací zapojit, diskutuje se o formě.

Priorita 3

Tato priorita se týká Boloňského procesu, v roce 2010 bude vyhlášen evropský vzdělávací prostor. AMU pokročila v procesu tvorby evropského kreditního systému (ECTS) a dodatku k diplomu (DS) výrazně kupředu. Na AMU se vydává Dodatek k diplomu již tři roky a AMU je oprávněna žádat o tzv. Diploma Supplement Label k 16.01.2009. Dále se AMU chystá k vnitřní a posléze i vnější evaluaci. Vytváří se a inovují studijní programy, hledají společné projekty i ve spolupráci s jinými vysokými školami, např. ČVUT, TU Liberec.

Priorita 4

Prof. Klíma se dále zmínil o mezinárodní činnosti, omezujících podmínkách programu Erasmus a zvýšené aktivitě studentské komory RVŠ.

Priorita 5

Prof. Klíma s lítostí sdělil, že účast pražských škol v operačních programech je limitovaná, ale AMU se pokusí navázat za tímto účelem spolupráci s mimopražskými institucemi.

Priorita 7

AMU má řadu doktorandů, které se bude snažit motivovat pro budoucí pedagogickou a vědeckou činnost na škole.

Priorita 8

Všechny fakulty jsou zapojeny do činností v široké oblasti.

Ing. Hejma poděkoval prof. Klímovi za obšírný výklad DZ. Poděkoval katedře fotografie za spolupráci s Městskou částí Praha 1 při přípravě výstavy na Václavském náměstí. Dále sdělil, že má řadu nápadů a rád by vytvořil koncepční spolupráci AMU a městské části Praha 1.

Nabídka byla prorektorem přijata.

Ad 2

Prof. Klíma dále seznámil přítomné s Rozvojovými projekty na rok 2009, které jsou součástí Aktualizace Dlouhodobého záměru. Decentralizované projekty, kterých podává AMU 7, jsou limitované celkovou částkou ze státního rozpočtu. Nadlimitní je projekt Pasportizace, který běží již od roku 2007, a měl by být dokončen dle předpisů v roce 2009. Pokud na něj AMU finance nezíská, zafinancuje jej z vlastních prostředků.

Centralizované projekty jsou tři a zapojuje se do nich současně více škol.

SR AMU v souladu se zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb., § 15, bodem 2 písm. a) projednala Aktualizaci dlouhodobého záměru AMU na rok 2009, vyjádřila se k ní a bere ji na vědomí.

Ad 3

O nemovitosti Beroun informoval prof. Klíma již v rámci výkladu Aktualizace DZ. Řekl, že AMU zaslala Berounu oficiální poděkování za vstřícné jednání.

Ad 4

Prof. Klíma ještě k předešlé informaci dodal, že vzhledem k tomu, že v objektu na Tržišti je plynový kotel, chce AMU požádat o energetický audit a rozšířit plyn na všechny přilehlé objekty AMU.

SR AMU doporučuje provést energetický audit a žádá, aby byla SR AMU seznámena s výsledky auditu.

Ad 5

Prof. Klíma informoval již v rámci výkladu Aktualizace DZ.

Ad 6

Prof. Klíma informoval přítomné, že problém zastoupení HAMU v AS AMU nadále trvá. Po 2 jednáních na MŠMT, po 13 výzvách prorektora, aby HAMU vyhlásila doplňující volby, a mnoha jednáních interních požádala AMU Ústav státu a práva Akademie věd ČR o stanovisko. Ústav státu a práva AV ČR ke dni 9. 7. 2008 konstatoval, že "volbu (rektora) je třeba v každém případě opakovat" a "že celkový počet 10 je dostatečný k jakémukoliv usnášení senátu, je-li současně splněno, že akademických pracovníků není méně než 5 a studentů není méně než 4". I takto potvrzená legitimita AS AMU vede senát k opakování výzvy ke kolegům na HAMU, aby se i HAMU připojila k účasti na činnosti a povinnostech AS AMU. K 26.08.2008, kdy byla uzávěrka nominací kandidátů na rektora AMU, AS AMU obdržel 4 nominace na funkci rektora na období 2008-2012. Doc. Ivo Mathé byl nominován AS FAMU, kolegiem děkana FAMU, UR DAMU a AS DAMU. Dne 08.09.2008 doc. Ivo Mathé předložil souhlas s nominací a Koncepci kandidáta na rektora AMU v období 2008-2012. Rektorské volby se uskuteční dne 08.10.2008. Na žádost předsedy AS AMU bude při volbě zajištěna spolupráce notářky, která vydá notářskou zprávu.

Prof. Klíma všechny přítomné ubezpečil, že i za dané situace škola funguje dál, studenti se zúčastnili přes léto mnoha domácích i zahraničních akcí, na nichž získali řadu cen a ocenění.

Ad 7

Ing. Hejma přivítal na jednání dva nové členy, advokáta JUDr. Miroslava Šipoviče a PaedDr. Františka Zborníka, ředitele odboru umění a knihoven Ministerstva kultury ČR. Oba noví členové se krátce představili.

Ad 8

Ing. Kasl se zeptal, jaká je správa jednotlivých budov – centrální, fakultní? Prof. Klíma odpověděl, že fakultní, ale postupně se tato otázka řeší. V Hartigovském paláci je nově vybudovaná společná vrátnice i pro nový objekt Tržiště, spravuje ji agentura, obdobně se řeší i úklid.

Prof. Klíma seznámil přítomné s Novelou zákona o střetu zájmů provedenou zákonem č 216/2008 Sb., která s účinností od 20.06.2008 ruší povinnost členů SR plnit oznamovací povinnost danou zákonem č. 159/2006 Sb.

V §2 odstavce 2 a 3 včetně poznámek pod čarou č. 3a, 3b a 3c znějí:

(2) Pokud nejde o veřejného funkcionáře podle odstavce 1, rozumí se pro účely tohoto zákona veřejným funkcionářem také … člen statutárního orgánu, ... s výjimkou členů správních rad veřejných vysokých škol ….

Ing. Petr Hejma ukončil zasedání a poděkoval členům SR AMU za účast na jednání.

Ing. Petr Hejma, v.r.
místopředseda Správní rady AMU

Zapsala RNDr. Alena Kolafová
V Praze dne 26.září 2008

 

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze