Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy správní radyrok 2008 › 10.04.2008

10.04.2008

Zápis ze zasedání Správní rady AMU dne 10.04.2008

Přítomni: Petr Burgr, Ing. Václav Hanke, CSc., PhDr. Josef Havel, CSc., Ing. Petr Hejma, JUDr. Jaroslav Hlávka, Ing. arch. Jan Kasl, PhDr. Leo Pavlát, Ing. arch. Václav Šebek, JUDr. Samuel Šmálik, prof. Alena Štěpánková Veselá, Ing. Anna Tesařová, doc. Ing. Jiří Volf, CSc.
Za AMU: prof. Mgr. Miloslav Klíma, doc. PhDr. Jan Dvořák, RNDr. Alena Kolafová
Omluveni: Mgr. Dagmar Havlová, Ing. Miroslav Hiršl, doc. RNDr. Petr Kolář, CSc., Otomar Krejča, Ing. Dana Raková, PhDr. Eva Zaoralová-Hepnerová

Program:

1) Vývoj událostí po volbě rektora AMU
2) Různé

Zasedání zahájil předseda SR AMU Ing. V. Hanke, CSc. Uvítal všechny přítomné na mimořádném zasedání, které svolal na základě žádosti členů SR AMU. Účelem tohoto zasedání bylo seznámení přítomných s výsledkem volby rektora a vývojem situace na AMU po volbě.

Ad 1

Členům SR AMU byly elektronicky rozeslány materiály týkající se volby rektora a následné situaci na AMU k seznámení. Na zasedání byl pozván prorektor zastupující rektora prof. Mgr. Miloslav Klíma a předseda Akademického senátu AMU doc. PhDr. Jan Dvořák.

Ing. Hanke sdělil, že v současné době AMU rektora nemá, školu vede prorektor zastupující rektora prof. Klíma. Po odvolání kvestorky byl pověřen Mgr. Karel Matoušek zastupováním funkce kvestora AMU do doby, než zahájí činnost kvestor, který bude jmenován na základě vyhlášeného výběrového řízení na kvestora, které již proběhlo.

Ing. Hanke dále informoval o schůzce u ministra na MŠMT, která se konala v úterý 8. 4. 2008 a které se zúčastnili děkani fakult, předsedové akademických senátů fakult, předseda AS AMU a prorektor zastupující rektora. Na jednání se znovu projevily rozpory mezi akademickými senáty jednotlivých fakult, a proto k žádnému posunu při jednání na MŠMT nedošlo. Pan ministr ukončil jednání s tím, že v jeho kompetenci není rozhodnout o volbě rektora, a dal AMU tří týdenní termín pro vypracování zprávy o dění na AMU, která pojmenuje problémy a odpovědnosti za ně. Ministr následně předloží předsedovi vlády a prezidentovi výsledky listopadové volby spolu se situační zprávou o AMU.

Prof. Klíma informoval přítomné, že po jednání na MŠMT se rozhodl svolat 1. kolo „smírčího jednání“ na pondělí 14. 4. 2008. Pozvaní jsou děkani všech tří fakult a tři zástupci z každého akademického senátu. Prof. Klíma chce docílit toho, aby každá strana ustoupila a dospělo se k dohodě akceptovatelné všemi stranami.

Doc. Dvořák poděkoval za možnost předložit svůj situační dokument o dění na AMU přítomným a zodpovědět dotazy členů SR. V připravených podkladech je sled všech událostí na AMU. Upozornil zejména na tyto body: nominace, tajná volba, výsledek volby, prověření mandátů, rozhodnutí AS AMU ze dne 10. 1. 2008 - pozastavení procesu jmenování, jednání na MŠMT dne 23. 1. 2008 - úprava a doplnění Volebního a jednacího řádu AS AMU, tajné hlasování o zkrácení funkčního období AS AMU - pro 4 hlasy, proti 8 hlasů. Upravený Volební a jednací řád je již na MŠMT nově zaregistrován, bylo iniciováno vypsání dílčích voleb do AS FAMU a AS HAMU, termín dílčích voleb do AS FAMU byl již vypsán na 5.5. - 6.5.2008. Po doplnění AS AMU se Senát usnese, jakým způsobem se bude pokračovat.

Ing. Hanke zdůraznil, ze MŠMT nemůže zasahovat do jednání AS AMU, celá věc je interní záležitostí AMU. To potvrdil doc. Dvořákovi i legislativní odbor MŠMT, jehož členové byli přítomni při lednovém jednání na MŠMT. Doc. Dvořák věří, že AMU je schopná situaci vyřešit.

Prof. Klíma ujistil přítomné, že škola funguje dál, spolupráce mezi fakultami pokračuje. Přislíbil, že bude o výsledcích jednání a o situační zprávě pro ministerstvo informovat i všechny členy Správní rady AMU.

K výše předneseným informacím proběhla obsáhlá diskuse, do které se zapojili všichni přítomní členové Správní rady.

Ad 2

Prof. Klíma předložil členům rozpočet AMU pro rok 2008, který se bude projednávat na příštím zasedání.

Prof. Klíma seznámil přítomné se záměrem AMU odkoupit nemovitost v Berouně. Před příštím zasedáním správní rady budou členům zaslány všechny podklady týkající se koupě nemovitosti, aby se členové správní rady ke koupi nemovitosti mohli vyjádřit na květnovém zasedání.

Předseda Ing. Václav Hanke, CSc. poděkoval členům SR AMU za účast na jednání. Sdělil, že příští zasedání SR AMU se bude konat ve čtvrtek 15. 5. 2008 v 15 hodin. Pozvánka s programem a podklady pro jednání budou rozeslány.

Ing. Václav Hanke, CSc., v. r.
předseda Správní rady AMU

Zapsala RNDr. Alena Kolafová
V Praze dne 11. dubna 2008

 

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze