Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy správní radyrok 2009 › 01.10.2009

01.10.2009

Zápis ze zasedání Správní rady AMU dne 01.10.2009

Přítomni: Ing. Petr Hejma, Ing. arch. Jan Kasl, PhDr. Leo Pavlát, Ing. arch. Václav Šebek, JUDr. Miroslav Šipovič, JUDr. Samuel Šmálik, doc. Ing. Jiří Volf, CSc., PaedDr. František Zborník
Za AMU: doc. Ivo Mathé
Omluveni: PhDr. Josef Havel, CSc., Mgr. Dagmar Havlová, Ing. Miroslav Hiršl, prof. Alena Štěpánková-Veselá, Ing. Anna Tesařová, PhDr. Eva Zaoralová-Hepnerová

Program:

1) Projednání Aktualizace dlouhodobého záměru AMU na rok 2010.
2) Volba předsedy a místopředsedů SR AMU
3) Různé

Místopředseda Ing. Petr Hejma uvítal všechny přítomné a ujistil se, že všichni členové SR AMU obdrželi program zasedání a v písemné podobě Aktualizaci dlouhodobého záměru AMU na rok 2010. Místopředseda s přítomnými odsouhlasil program jednání, který bude na žádost Ing. Kasla doplněn o informaci o situaci na AMU.

Ad 1

Výklad k Aktualizaci dlouhodobého záměru AMU pro rok 2010 (dále Aktualizace DZ) podal rektor. K Dlouhodobého záměru na pětileté období (2006–2010) se každoročně vypracovává Aktualizace DZ na jeden rok, která se odevzdává na MŠMT začátkem října. Je stanovena pevná osnova úzce související s Aktualizací DZ MŠMT i Rozvojovými programy (RP) – centralizovanými i decentralizovanými, které jsou na Aktualizace DZ navázány. V létě byla ohlášena redukce financí na RP na rok 2010 o 8,5%. Předložená Aktualizace DZ je již 23. verzí, tato byla projednána a schválena AS AMU dne 17.09.2009 a Uměleckou radou dne 24.09.2009 včetně dodatků, které rektor rozdal přítomným.

Ing. Hejma poděkoval za prezentaci a otevřel diskusi.

Doktorandské studium absolvovalo na AMU již asi 45 studentů, v současné době studuje v tomto stupni přes 100 studentů, délka studia bývá rozložena do 5 i více let, studenti využívají možnosti přerušení studia. Počet priorit v Aktualizaci DZ je již redukován a při avizovaném snížení příspěvku z ukazatele A+B o asi 5% (konečná výše bude stanovena podle počtu financovaných studentů na všech vysokých školách po zápisu studentů do akademického roku 2009/2010) bude AMU uvedené priority schopna naplnit. Rektor zdůvodnil plánovaný přechod z modulu Elanor na modul VEMA. SWOT analýza je platná pro celou AMU, vzhledem ke specifičnosti jednotlivých fakult je však velmi obtížné stanovit jednotnou strategii.

Ing. Hejma poděkoval za všechny dotazy a výklad pana rektora.

SR AMU v souladu se zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb., § 15, bodem 2 písm. a) projednala Aktualizaci dlouhodobého záměru AMU na rok 2010, vyjádřila se k ní a bere ji na vědomí.

Ad 2

Ing. Hejma konstatoval, že se nesešly požadované 2/3 členů SR AMU, aby se mohla uskutečnit volba předsedy a dvou místopředsedů SR AMU. V září skončilo šestileté funkční období některých členů SR AMU. Aby se doplnil stav SR AMU na počet stanovený zákonem, pan rektor navrhnul ministryni školství prodloužení mandátu JUDr. S. Šmálika a požádal o jmenování prof. Ing. Ivana Wilhelma, CSc. novým členem SR AMU. Jakmile bude jmenování podepsáno, bude Ing. Hejma informován a svolá zasedání za účelem volby předsedy a dvou místopředsedů.

Ad 3

Rektor na žádost přítomných členů podal informaci o situaci na AMU. Sdělil, že na HAMU vznikla úvaha o vzniku nové univerzity evropského typu, měla by se jmenovat Hudební a taneční univerzita Antonína Dvořáka. HAMU uvažuje o vyhlášení referenda, zatím však není položena otázka, není jasné, kdo přesně by se referenda zúčastnil, kdo je členem akademické obce apod. V případě vzniku nové školy oddělením hudební fakulty by musel takový krok projednat a schválit Akademický senát AMU a posléze projednat i Akreditační komise. V následné diskusi rektor sdělil, že HAMU má všechny své obory akreditované v angličtině, ale počet zahraničních studentů ve srovnání se zahraničními školami je velmi nízký.

Ing. Petr Hejma ukončil zasedání a poděkoval členům SR AMU za účast na jednání.

Ing. Petr Hejma, v.r.
místopředseda Správní rady AMU

Zapsala RNDr. Alena Kolafová
V Praze dne 2. října 2009

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze