Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy správní radyrok 2009 › 18.11.2009

18.11.2009

Zápis ze zasedání Správní rady AMU dne 18.11.2009

Přítomni: Ing. Petr Hejma, Ing. arch. Jan Kasl, PhDr. Leo Pavlát, Ing. arch. Václav Šebek, JUDr. Miroslav Šipovič, JUDr. Samuel Šmálik, prof. Alena Štěpánková Veselá, doc. Ing. Jiří Volf, CSc., prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., PhDr. Eva Zaoralová-Hepnerová, PaedDr. František Zborník
Omluveni: Mgr. Dagmar Havlová, Ing. Miroslav Hiršl, Ing. Anna Tesařová
Nepřítomen: PhDr. Josef Havel, CSc. 

Program:

1) Volba předsedy a dvou místopředsedů 

Zasedání zahájil místopředseda SR AMU Ing. P. Hejma. Uvítal všechny přítomné. Místopředseda s přítomnými odsouhlasil program jednání.

Ad 1

Ing. P. Hejma sdělil, že skončil šestiletý mandát předsedy Ing. V. Hankeho, CSc. K 01.10.2009 byl jmenován novým členem SR AMU prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. a  byl prodloužen mandát JUDr. S. Šmálika. Podle Článku 3 odst. 1. Statutu SR AMU je třeba provést volbu předsedy a dvou místopředsedů. Pro jejich volbu je nutná přítomnost 2/3 členů SR. Díky přítomnosti 10 členů byla SR AMU usnášeníschopná.

Prof. Alena Štěpánková Veselá vyjmula z osudí jména 3 přítomných členů SR, čímž byla ustanovena volební komise ve složení: Prof. Alena Štěpánková Veselá,
Ing. Petr Hejma, PaedDr. František Zborník.

Návrh na hlasování aklamací byl schválen všemi přítomnými členy SR AMU.

Volba předsedy SR AMU

Předsedkyně volební komise Prof. Alena Štěpánková Veselá vyzvala přítomné, aby navrhli kandidáty na předsedu. Navržen byl Ing. Petr Hejma. Kandidát vyjádřil souhlas s kandidaturou. Proběhla volba aklamací.

Výsledky volby:     Ing. Petr Hejma     -        pro: 9 hlasů
                                                           -        zdržel se: 1 hlas
                                                           -        proti: 0 hlasů

Předsedou SR AMU byl pro dvouleté funkční období zvolen Ing. Petr Hejma.

V 16:15 hod se dostavil doc. Ing. Jiří Volf, CSc.

Volba místopředsedů SR AMU

Předsedkyně volební komise Prof. Alena Štěpánková Veselá vyzvala přítomné, aby navrhli kandidáta na místopředsedu. Navržen byl PhDr. Leo Pavlát. Kandidát vyjádřil souhlas s kandidaturou. Proběhla volba aklamací.

Výsledky volby:     PhDr. Leo Pavlát    -        pro: 10 hlasů
                                                           -        zdržel se: 1 hlas
                                                           -        proti: 0 hlasů

Předsedkyně volební komise Prof. Alena Štěpánková Veselá vyzvala přítomné, aby navrhli kandidáta na 2. místopředsedu. Navržen byl Ing. arch. Jan Kasl. Kandidát vyjádřil souhlas s kandidaturou. Proběhla volba aklamací.

Výsledky volby:     Ing. arch. Jan Kasl -        pro: 10 hlasů
                                                           -        zdržel se: 1 hlas
                                                           -        proti: 0 hlasů

Místopředsedy SR AMU byli pro dvouleté funkční období zvoleni
PhDr. Leo Pavlát a Ing. arch. Jan Kasl.

Ing. Petr Hejma poděkoval členům SR AMU za účast na jednání a sdělil, že usnesení pro volbu předsedy a místopředsedů je schváleno všemi hlasy přítomných členů SR AMU.

Ing. Petr Hejma, v.r.
předseda Správní rady AMU

Zapsala RNDr. Alena Kolafová
V Praze dne 19. listopadu 2009

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze