Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy správní radyrok 2009 › 21.05.2009

21.05.2009

Zápis ze zasedání Správní rady AMU dne 21.05.2009

Přítomni: Petr Burgr, Ing. Václav Hanke, CSc., Mgr. Dagmar Havlová, Ing. Petr Hejma, Ing. Miroslav Hiršl, Ing. arch. Jan Kasl, Ing. Dana Raková, Ing. arch. Václav Šebek, JUDr. Samuel Šmálik, prof. Alena Štěpánková-Veselá, doc. Ing. Jiří Volf, CSc., PaedDr. František Zborník
Za AMU: doc. Ivo Mathé
Omluveni: JUDr. Miroslav Šipovič, Ing. Anna Tesařová, PhDr. Eva Zaoralová-Hepnerová
Nepřítomni: PhDr. Josef Havel, CSc., JUDr. Jaroslav Hlávka, PhDr. Leo Pavlát

Program: 

1)  Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2008
2)  Různé 

Zasedání zahájil předseda SR AMU Ing. Václav Hanke, CSc. Uvítal všechny přítomné a ujistil se, že všichni členové SR AMU obdrželi Výroční zprávu o činnosti a hospodaření AMU za rok 2008 v elektronické podobě a požádal je o sdělení formálních připomínek k textu zprávy. Na zasedání dostali všichni přítomní výroční zprávu v tištěné podobě.  

Ad 1

Ing. Václav Hanke sdělil, že podle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb., § 15, bod 2 písm. c) se správní rada veřejné vysoké školy vyjadřuje k výroční zprávě o činnosti a hospodaření vysoké školy. Požádal pana rektora o komentář k výroční zprávě. 

Doc. Ivo Mathé oznámil, že od roku 2005, kdy MŠMT doporučilo vysokým školám osnovu, je výroční zpráva stručnější a přehlednější. Upozornil zejména na stranu 61 v ekonomické části výroční zprávy - Rekapitulace nerozděleného zisku resp. neuhrazené ztráty. Ztrátu 25 mil. Kč se podařilo odstranit a od roku 2007 je ztráta nulová. Uvedl, že přestože AMU nedostává investiční dotace, proběhly drobné přestavby. Na AMU je snaha převést kolej v Hradební na doplňkovou činnost a hospodaření v Poněšicích by mělo vést k čím dál nižším dotacím. Velkým zdrojem příjmů jsou nájmy kavárny Slavie a sálu Martinů. Na závěr pan rektor upozornil na vyjádření nezávislého auditora na str. 86 – 87.

V rámci obsáhlé diskuse pan rektor mimo jiné sdělil, že UVS Poněšice je dobře vybaveno pro studijní účely, je zde připojení k internetu kabelové i WiFi, ceny vstřícné. UVS Poněšice je využíváno mj. k soustředění studentů 1. ročníků, k výuce, k seminářům studentů i vědeckých týmů. Katedra tělesné výchovy zde pořádá svá sportovní soustředění a výcvikové kurzy, v létě se zařízení využívá pro rekreaci zaměstnanců i s rodinami. Kapacita Poněšic je 60 osob.

Na otázku, jaký je vývoj počtu studentů, pan rektor vysvětlil systém stanovování výše příspěvku na vzdělávací a vědeckou, vývojovou, uměleckou a další tvůrčí činnost, v němž počet studentů hraje významnou roli. AMU v zájmu zachování kvality však neplánuje zvyšovat počty přijatých studentů. Počet přijatých studentů se na jednotilivých fakutách pohybuje mezi 10 - 30 % z celkového počtu přihlášených. Vysvětlil pojem „nefinancovaný student“ a jeho názor na potřebu otevřít se zahraničí. AMU má akreditované obory v angličtině na všech třech fakultách, FAMU navíc organizuje kurzy pro zahraniční studenty. 

SR AMU vzala Výroční zprávu o činnosti a hospodaření AMU za rok 2008 na vědomí.

Ad 2 

a)    Ing. Petr Hejma poděkoval za přípravu duplikátu diplomu kambodžského krále Norodom Sihamoni, který vystudoval taneční umění na Hudební fakultě AMU. Ukázal přítomným též kopii třídního výkazu ze ZDŠ. Uvedené materiály předá kambodžskému králi při své návštěvě.

b)    Ing. Václav Hanke upozornil na končící 6-ti leté funkční období některých členů správní rady.

Předseda Ing. Václav Hanke, CSc. ukončil zasedání a poděkoval členům SR AMU za účast na jednání a popřál všem příjemné léto.

Ing. Václav Hanke, CSc., v. r.
předseda Správní rady AMU

Zapsala RNDr. Alena Kolafová
V Praze dne 22. května 2009

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze