Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy správní radyrok 2009 › 26.03.2009

26.03.2009

Zápis ze zasedání Správní rady AMU dne 26.03.2009 

Přítomni: Petr Burgr, Ing. Václav Hanke, CSc., Mgr. Dagmar Havlová, Ing. Petr Hejma, Ing. Dana Raková, Ing. arch. Václav Šebek, JUDr. Miroslav Šipovič, JUDr. Samuel Šmálik, Ing. Anna Tesařová, doc. Ing. Jiří Volf, CSc.
Za AMU: doc. Ivo Mathé, Ing. Ladislav Paluska
Omluveni: PhDr. Josef Havel, CSc., Ing. Miroslav Hiršl, JUDr. Jaroslav Hlávka, Ing. arch. Jan Kasl, PhDr. Leo Pavlát, prof. Alena Štěpánková-Veselá, PhDr. Eva Zaoralová-Hepnerová, PaedDr. František Zborník

Program:

1) Stav AMU v roce 2009
2) Rozpočet na rok 2009
3) Různé

Zasedání zahájil předseda SR AMU Ing. Václav Hanke, CSc. Uvítal všechny přítomné a ujistil se, že všichni členové SR AMU obdrželi program zasedání a Rozpočet na rok 2009 v tištěné podobě. 

Ad 1

Doc. Ivo Mathé sdělil, že 15.02.2009 byl jmenován rektorem AMU. Ve dnech 19. – 20.03.2009 proběhly volby do Akademického senátu AMU. Nový akademický senát je plně složený z akademických členů všech tří fakult. V nejbližším možném termínu se AS AMU sejde na prvním zasedání. Rektor představil Ing. Ladislava Palusku, který byl po řádném výběrovém řízení jmenován kvestorem od 01.01.2009. Dále rektor informoval přítomné, že se průběžně pracuje na výroční zprávě za rok 2008, na Aktualizaci Dlouhodobého záměru pro rok 2010 a všech ostatních projektech (FRVŠ, GAČR apod.).

Na dotaz, zda došlo k obměně senátorů, sdělil rektor, že právě díky volbám k obměně senátorů došlo. 

Ad 2

Rektor informoval přítomné, že rozpočet na rok 2009 byl již projednán na všech příslušných úrovních a dne 18.03.2009 byl schválen Akademickým senátem AMU. Předložený rozpočet obsahuje všechny předpokládané příjmy a výdaje, které škola očekává v tomto roce. Upozornil na nejzávažnější částku v řádku 8, což je příspěvek MŠMT na výuku (ukazatele A+B), je nepatrně vyšší než v loňském roce (o 1,3%), ale dále se pravděpodobně zvyšovat nebude. Ing. L. Paluska uvedl, že hospodářský výsledek je reálný, pokud nebude čerpání narušeno nějakými „balíčky“ nebo jiným mimořádným opatřením.

V obsáhlé diskusi byly objasněny dotazy přítomných. V řádku 8a jsou účelové prostředky ze státního rozpočtu, které plynou např. z Ministerstva kultury. Řádek 8b obsahuje asi z poloviny dary, dále výsledky sponzorských aktivit (např. Commerzbank). Do pojmu výzkum navrhuje AMU zahrnovat umělecké výstupy rovnocenně s vědeckými pracemi. Prezentace je veřejná a pod širokou kontrolou, výsledky evidovatelné a zaznamenatelné. Na mzdové prostředky si může každá fakulta z příspěvku MŠMT vyčlenit částku dle vlastní úvahy. Fakulty nejsou při rozdělování příspěvku MŠMT limitovány. 

SR AMU v souladu se zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb., § 15, bodem 2 písm. b) projednala rozpočet AMU na rok 2009, vyjádřila se k němu a bere ho na vědomí.

Ad 3

a) Rektor připomněl, že Správní rada již schvalovala nabytí nemovitého majetku na Tržišti 20 (dům č.p. 302, katastrální území Malá Strana), který vláda převedla bezúplatně na AMU v roce 2006. AMU je již vlastníkem výpisu z katastru nemovitostí a budova je využívána. Na AMU má být na základě usnesení vlády ČR ze dne 09.06.2008 o bezúplatném převodu pozemku převedena i parcela č. 69 v katastrálním území Malá Strana, související s uvedenou nemovitostí. 

Předseda SR AMU se zeptal, zda přítomní souhlasí s nabytím nemovitého majetku.

O návrhu nabytí nemovitého majetku hlasovala SR AMU takto:

Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0

SR AMU souhlasí s nabytím nemovitého majetku – pozemku parc. č. 69 v katastrálním území Malá Strana.

b) Ing. Petr Hejma informoval přítomné, že Městská část Praha 1 ve svém usnesení schválila spolupráci centra Prahy s AMU. Ing. P. Hejma připravuje memorandum o vzájemné spolupráci.  AMU se již podílela na přípravě výstavy na Václavském náměstí. Městská část díky této spolupráci ušetří finanční prostředky a AMU si navýší doplňkovou činnost.

c) Ing. Petr Hejma sdělil, že se setkal s kambodžským králem Norodom Sihamoni, který studoval choreografii na taneční katedře HAMU a měl by získat na AMU čestný doktorát. Rektor řekl, že návrh na udělení čestného doktorátu prošel orgány AMU a hledá se vhodný termín akce.

Předseda Ing. Václav Hanke, CSc. ukončil zasedání a poděkoval členům SR AMU za účast na jednání.

Ing. Václav Hanke, CSc., v. r.
předseda Správní rady AMU

Zapsala RNDr. Alena Kolafová
V Praze dne 27. března 2009

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze