Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy správní radyrok 2010 › 13.05.2010

13.05.2010

Zápis ze zasedání Správní rady AMU dne 13.05.2010

Přítomni: Ing. Petr Hejma, Ing. arch. Jan Kasl, PhDr. Leo Pavlát,
Ing. Pavel Racocha, Ing. arch. Václav Šebek, JUDr. Miroslav Šipovič,
prof. Alena Štěpánková-Veselá, Ing. Anna Tesařová, prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
Za AMU: doc. Ivo Mathé, Ing. Ladislav Paluska
Omluveni: Mgr. Dagmar Havlová, JUDr. Samuel Šmálik, doc. Ing. Jiří Volf, CSc., PhDr. Eva Zaoralová-Hepnerová
Nepřítomni: PhDr. Josef Havel, CSc., PaedDr. František Zborník

Program:

1) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2009
2) Rozpočet na rok 2010
3) Různé

Zasedání zahájil předseda SR AMU Ing. Petr Hejma. Uvítal všechny přítomné a ujistil se, že všichni členové SR AMU obdrželi Výroční zprávu o činnosti a hospodaření AMU za rok 2009 a Rozpočet na rok 2010 v elektronické podobě. Na zasedání dostali všichni přítomní výroční zprávu i rozpočet v tištěné podobě. Ing. Petr Hejma konstatoval, ze SR AMU je usnášeníschopná a že program zasedání schválili všichni přítomní.

Ad 1

Ing. Petr Hejma sdělil, že podle zákona o vysokých školách se správní rada veřejné vysoké školy vyjadřuje k výroční zprávě o činnosti a hospodaření vysoké školy. Požádal pana rektora o komentář k výroční zprávě.

Doc. Ivo Mathé seznámil přítomné se způsobem vypracování výroční zprávy. MŠMT předkládá osnovu, výroční zpráva je tak stručnější a přehlednější. Zpráva o činnosti a o hospodaření je v jednom svazku, což je v souladu s požadavky MŠMT. Výroční zprávu již projednala UR AMU bez připomínek a 21. května ji projedná AS AMU, stále je možnost pro doplňky a připomínky. Do 31. května bude výroční zpráva odevzdána na MŠMT. Pan rektor sdělil, že část o hospodaření je zcela dle osnovy MŠMT, je to prosté vyplňování tabulek. Upozornil na str. 68 na kladný hospodářský výsledek - bod 1.4 a nulový nerozdělený zisk a neuhrazenou ztrátu – bod 1.4.1. Dále sdělil, že účetnictví se potvrzuje nezávislým auditorem a jeho vyjádření je na str. 68-69.

V rámci obsáhlé diskuse pan rektor mimo jiné sdělil, že AMU má akreditované obory v angličtině na všech třech fakultách v bakalářském i magisterském stupni studia, FAMU navíc organizuje krátkodobé kurzy pro zahraniční studenty. Na DAMU i FAMU v akreditovaných oborech zahraniční studenti studují, na HAMU vzhledem k vysokým cenám nikoliv. Ceny za studium si určují fakulty samy. Je alarmující, že v Německu a Rakousku studuje na uměleckých školách až 35 % zahraničních studentů.

Všichni členové SR AMU přijali výroční zprávu s uspokojením. Předseda Ing. Petr Hejma poděkoval za přehledné a pečlivé vypracování výroční zprávy a za pozitivní výsledky hospodaření.

SR AMU projednala a vzala Výroční zprávu o činnosti a hospodaření AMU za rok 2009 na vědomí.

SR AMU se dále pozastavila nad disproporcí v počtu studentů studujících v cizím jazyce na jednotlivých fakultách. Doporučuje v rámci prestiže školy věnovat této otázce zvýšenou pozornost.

Ad 2

Rektor informoval přítomné, že rozpočet na rok 2010 byl již projednán na všech příslušných úrovních a dne 12.03.2010 byl schválen Akademickým senátem AMU.

Kvestor Ing. Ladislav Paluska podal zevrubný výklad k rozpočtu na rok 2010. Sdělil, že příspěvek MŠMT byl snížen proti roku 2009 o 12,4 mil. Kč. Při sestavování rozpočtu byl vytvořen takový model, aby objem finančních prostředků pro fakulty zůstal pro rok 2010 zachován, sníženy byly prostředky pouze ostatním útvarům. Na období od 01.03.–31.12.2010 byl zrušen příspěvek na stravování. Pan kvestor poukázal na řádek 9 v rozpočtu AMU na rok 2010 - příspěvek A+B tvoří 67,5 % celkových příjmů školy, přičemž osobní náklady tvoří 84,9% příspěvku. Pan kvestor zdůraznil, že tento stav je neudržitelný.

V obsáhlé diskusi byly objasněny dotazy přítomných. Pan rektor upozornil na Rozpis příspěvku, řádek 36, kde je zřetelné, že nikdo není poškozován ani zvýhodňován. Dále konstatoval, že zdrojem vysokých příjmů v doplňkové činnosti jsou jak dlouhodobé pronájmy (kavárna Slavie), tak pronájmy krátkodobé (sál Martinů). Vzhledem k atraktivní lokalitě všech paláců AMU je zájem velký a nabídky se musí pečlivě zvažovat. Na dotaz k pohledávkám pan kvestor upozornil na strany 93-94 ve výroční zprávě a sdělil, že dlužníci jsou postupně urgováni a z tabulek je vidět, že v této oblasti nejsou závažné problémy.

SR AMU v souladu se zákonem o vysokých školách projednala rozpočet AMU na rok 2010, vyjádřila se k němu a bere ho na vědomí.

Ad 3

1. Ing. Petr Hejma navrhl neformální setkání s občerstvením členů SR AMU ve druhé polovině června.

2. Rektor upozornil, že v září bude třeba svolat zasedání SR AMU k projednání Dlouhodobého záměru na období 2011 - 2015.

3. Ing. Petr Hejma sdělil, že se na něho obrací různé subjekty o podporu při různých charitativních akcích, o podpru při nahrávce CD Dětské opery apod. Pan rektor odpověděl, že nemáme vlastní orchestr, ale máme profesionální nahrávací studio a jeho využití je otázkou jednání.

Předseda Ing. Petr Hejma ukončil zasedání a poděkoval členům SR AMU za účast na jednání.

Ing. Petr Hejma, v. r.
předseda Správní rady AMU

Zapsala RNDr. Alena Kolafová
V Praze dne 14. května 2010

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze