Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy správní radyrok 2010 › 13.09.2010

13.09.2010

Zápis ze zasedání Správní rady AMU dne 13.09.2010 

Přítomni: Ing. Petr Hejma, Ing. arch. Jan Kasl, Ing. Pavel Racocha,
Ing. arch. Václav Šebek, JUDr. Miroslav Šipovič, prof. Alena Štěpánková-Veselá, prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., PhDr. Eva Zaoralová-Hepnerová, PaedDr. František Zborník

Za AMU: doc. Ivo Mathé, Ing. Ladislav Paluska

Omluveni: PhDr. Josef Havel, CSc., Mgr. Dagmar Havlová, PhDr. Leo Pavlát,
JUDr. Samuel Šmálik, Ing. Anna Tesařová, doc. Ing. Jiří Volf, CSc.

Program:

1) Projednání Aktualizace dlouhodobého záměru AMU na rok 2011
2) Projednání Dlouhodobého záměru AMU na období 2011–2015
3) Různé

Předseda Ing. Petr Hejma uvítal všechny přítomné a ujistil se, že všichni členové SR AMU obdrželi program zasedání a v elektronické podobě Aktualizaci dlouhodobého záměru AMU na rok 2011 a Dlouhodobý záměr AMU na období 2011 – 2015. Na místě obdrželi všichni přítomní členové tištěnou verzi obou dokumentů. Předseda s přítomnými odsouhlasil program jednání a konstatoval, že Správní rada AMU je usnášeníschopná.

Ad 1, 2

Pan rektor podal výklad k Aktualizaci dlouhodobého záměru AMU pro rok 2011 (dále Aktualizace DZ) i k Dlouhodobému záměru na období 2011–2015 (dále DZ). Vysokoškolský zákon určuje předkládání Dlouhodobého záměru na pětileté období i každoroční vypracování Aktualizace DZ na jeden rok, dokumenty se odevzdávají na MŠMT do konce září. DZ AMU je reakcí na pětiletý DZ MŠMT, který byl zveřejněn v dubnu. AMU zvolila letos ostřejší formulace vzhledem k tomu, že MŠMT vyzývá k trendu, od něhož se umělecké vysoké školy neodklonily, např. upřednostňování kvality před kvantitou. Předložená Aktualizace DZ včetně Rozvojových programů – centralizovaných i decentralizovaných i DZ již byly projednány a schváleny Akademickým senátem AMU a pan rektor seznámil přítomné s několika drobnými formálními úpravami, které navrhnul AS AMU. Umělecká rada projedná oba dokumenty dne 16.09.2010.

Ing. Hejma poděkoval za prezentaci a otevřel rozpravu.

AMU školní orchestr nemá, dosud nebyl zřízen předmět orchestrální hudba, chybí tudíž nutný počet studentů violy a violoncella.

Pan rektor vysvětlil pojem zkrácení financované doby studia o jeden rok a s tím spojené problémy s uznáváním počtu kreditů získaných během studia v zahraničí, např. v rámci programu Erasmus.

Na HAMU trvá nedostatek zahraničních platících studentů v akreditovaných oborech, na DAMU ze čtyř přijatých studentů nastoupili pouze dva. V okolních státech je jiná cenová politika. Normativ na studenta uměleckých vysokých škol činí při koeficientu 5,9 zhruba 180 000 Kč a pod tuto částku nelze školné kalkulovat.

K návrhu na vytvoření nové čtvrté fakulty se AS AMU postavil pozitivně, probíhají jednání.

Uplatnění absolventů se sleduje jen v rámci statistik MPSV, absolventi patří ke stoprocentně zaměstnaným, avšak není možné, aby se všichni absolventi uplatnili přesně ve svém oboru.

Investiční financování AMU v následujícím pětiletém období je nadále ohroženo (v letech 2008–2010 bylo de facto nula, jedinou výjimkou bylo letošní spíše náhodné a dodatečné přidělení 7 mil. Kč na novou kotelnu v Lažanském paláci). Do budoucna je problematické elektrické vytápění Hartigovského a Lichtenštejnského paláce, rekonstrukce topení by snad mohla být podpořena. Naděje na přislíbené finance AMU však mizí.

V oblasti informačních technologií drží AMU s hardware i software vybavením krok s velkými školami. IT na AMU slouží nejen jako tvůrčí a umělecký prostředek, ale i jako nástroj ke komfortu provozu, studentů a zaměstnanců.

Bylo zdůrazněno, že ke zvyšování kvality jsou potřebné podmínky a ty souvisí s financováním veřejných vysokých škol. Vysoké školy tvoří 1/5 rozpočtu resortu školství, ale požadované úspory tvoří 2/3 veškerých úspor resortu.

Ing. Hejma poděkoval za všechny dotazy a výklad pana rektora a nechal hlasovat o následujícím usnesení:

SR AMU v souladu se zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb., § 15, bodem 2 písm. a) projednala Aktualizaci dlouhodobého záměru AMU na rok 2011 a Dlouhodobý záměr na období 2011 – 2015, vyjádřila se k uvedeným dokumentům a bere je na vědomí.

SR AMU se opět pozastavila nad disproporcí v počtu studentů studujících v cizím jazyce na jednotlivých fakultách a připomněla jarní doporučení věnovat této otázce zvýšenou pozornost. SR AMU bere na vědomí závěry SWOT analýzy v DZ s tím, že je třeba se zaměřit na odstraňování slabých stránek a eliminaci výstižně identifikovaných hrozeb, a zároveň podporuje aktivitu pana rektora v získávání finančních prostředků.

Usnesení schváleno všemi přítomnými členy SR AMU.

Ad 3

Ing. Hejma dodatečně představil nově jmenovaného člena SR AMU Ing. Pavla Racochu. Ing. Racocha vyjádřil potěšení, že byl panem rektorem osloven a přizván do této společnosti.

Ing. Petr Hejma ukončil zasedání a poděkoval členům SR AMU za účast na jednání.

Ing. Petr Hejma, v.r.
předseda Správní rady AMU

Zapsala RNDr. Alena Kolafová
V Praze dne 14. září 2010

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze