Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUZápisy správní radyrok 2011 › 03.11.2011

03.11.2011

Zápis ze zasedání Správní rady AMU dne 03.11.2011

Přítomni: PhDr. Josef Havel, CSc., Mgr. Dagmar Havlová, Ing. Petr Hejma,
Ing. arch. Jan Kasl, PhDr. Leo Pavlát, Ing. Pavel Racocha, Ing. arch. Václav Šebek, JUDr. Miroslav Šipovič, prof. Alena Štěpánková-Veselá, PhDr. Eva Zaoralová-Hepnerová
Omluveni: JUDr. Samuel Šmálik, Ing. Anna Tesařová, doc. Ing. Jiří Volf, CSc.,
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.,  PaedDr. František Zborník

Program:

1) Volba předsedy a dvou místopředsedů
2) Různé

Zasedání zahájil předseda SR AMU Ing. P. Hejma. Uvítal všechny přítomné a odsouhlasil s přítomnými program jednání.

Ad 1
Ing. P. Hejma sdělil, že podle Článku 3 odst. 1. Statutu SR AMU je třeba provést volbu předsedy a dvou místopředsedů, 18.11.2011 skončí dvouleté funkční období předsedy a místopředsedů. Pro jejich volbu je nutná přítomnost 2/3 členů SR. Díky přítomnosti 10 členů je SR AMU usnášeníschopná.

Prof. Alena Štěpánková Veselá vyjmula z osudí jména 3 přítomných členů SR, čímž byla ustanovena volební komise ve složení: Ing. arch. Jan Kasl, PhDr. Leo Pavlát, Ing. arch. Václav Šebek.

Volba předsedy SR AMU
Předseda volební komise Ing. arch. Václav Šebek vyzval přítomné, aby navrhli kandidáty na předsedu. Navržen byl Ing. Petr Hejma. Kandidát vyjádřil souhlas s kandidaturou. Proběhla volba.

Výsledky volby:
Bylo odevzdáno 10 platných lístků. Pro kandidáta se vyjádřilo všech 10 přítomných členů SR AMU.

Předsedou SR AMU byl pro dvouleté funkční období zvolen Ing. Petr Hejma.

Volba místopředsedů SR AMU
Předseda volební komise Ing. arch. Václav Šebek vyzval přítomné, aby navrhli kandidáty na místopředsedy. Navrženi byli Ing. arch. Jan Kasl a PhDr. Leo Pavlát. Kandidáti vyjádřili souhlas s kandidaturou. Proběhla volba.

Výsledky volby:
Bylo odevzdáno 10 platných lístků. Pro kandidáty se vyjádřilo všech 10 přítomných členů SR AMU.

Místopředsedy SR AMU byli pro dvouleté funkční období zvoleni
Ing. arch. Jan Kasl a PhDr. Leo Pavlát.

Ad 2
Nebyly žádné připomínky.

Ing. Petr Hejma poděkoval členům SR AMU za účast na jednání a sdělil, že usnesení pro volbu předsedy a místopředsedů je schváleno všemi hlasy přítomných členů SR AMU.

Ing. Petr Hejma, v.r.
předseda Správní rady AMU

Zapsala RNDr. Alena Kolafová
V Praze dne 4. listopadu 2011

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze